PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 83-96
Article title

UKRAINIEC JAKO WRÓG: ROSYJSKA PROPAGANDA I JEJ WPŁYW NA NASTROJE W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
Ukrainian as an enemy: Russian propaganda and its influence on opinion in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosja, prowadząc wojnę hybrydową, korzysta ze strategii określanej jako wojna informacyjna. Jedną z jej głównych metod jest nasilenie propagandy oraz wykorzystywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie stereotypów narodowościowych oraz resentymentów na tle historycznym. Głównym działaniem jest oczywiście utrwalanie obrazu Ukraińca jako wroga w społeczeństwie rosyjskim. Jednak długofalowe, przemyślane działania rosyjskiego sztabu i służb przewidują wzmożone działania na tym polu także w odniesieniu do społeczeństw państw sąsiadujących z Ukrainą i Rosją, w celu pogłębienia izolacji tej pierwszej i zdobycia sojuszników dla drugiej. Proponowane wystąpienie ma na celu zanalizowanie rosyjskich działań propagandowych skierowanych wobec Polski i jej społeczeństwa, ustalenie wiarygodności rozpowszechnianych poglądów, a także rozważenie potencjalnych metod przeciwdziałania.
EN
Russian Federation leading hybrid war against Ukraine use the strategy known as the information war. One of its main methods is intensification of propaganda and exploitation, modification and broadcasting national stereotypes and resentments based on history. The main activity is creation of vision of Ukrainians as enemies among Russian society. Nevertheless, long‒term actions of Russian command and institutions provide also influence on states bordering with Ukraine and Russia in order to isolate the first one and to gain allies for the second one. The aim of this paper is to analyze Russian propaganda activities directed on Poland and its society, to investigate credibility of opinions that are being popularized and to consider potential method of counteraction.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Ferro M., Resentyment w historii, Warszawa 2013.
 • Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 • Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006.
 • Kulińska L., Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie z lat 1939-1947 w świadomości współczesnych Polaków, [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, red. B. Grott, Kraków 2008.
 • Markowski D., Polityka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów wobec ludności polskiej w latach 1939-1944. Szkic syntetyczny, [w:] Historia pisana chłopską krwią. Zamojszczyzna, Wołyń, Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej, red. J. Gmitruk, Warszawa 2015.
 • Moklak J., Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914, Kraków 2013.
 • Motyka G., Cień Kłyma Sawura, Gdańsk 2013.
 • Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do Akcji „Wisła”. Konflikt polskoukraiński 1943-1947, Kraków 2011.
 • Nowak A., Putin. Źródła imperialnej agresji, Warszawa 2014.
 • Грицак Я., Страсті за націоналізмом, Київ 2011.
 • Дужий П., Степан Бандера. Символ нації. Частина І i II, Львів 1996.
 • Єкельчик C., Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, Київ 2008.
 • Кралюк П., Сильні та одинокі, Київ 2011.
 • Нора П., Тепернішнє, нація, пам’ять, Київ 2014.
 • Рябчук М., Постколоніальний синдром. Спостереження, Сквира 2011.
 • Стецьків Т., Передмова, [w:] I. Гирич, Історичні причини наших поразок і перемог, Львів 2011.
 • Сергійчук В., В обороні української правди, Київ 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f6d4d7-9c33-4e8f-a713-547c66194166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.