PL EN


2019 | 4(153) | 71–86
Article title

Współdecydowanie w polityce publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Co-deciding in public policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of the article is to emphasize those reasons of the development barriers which are related to the shortcomings of deliberative co-decisional practices in public policy. The author assumes the culturally-institutional and functional methodological orientation and refers to examples of the Polish social dialogue, civil dialogue, lobbying, public hearing and social consultations.
Year
Issue
Pages
71–86
Physical description
Contributors
author
 • Prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, almond351@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4432-3720
References
 • Agénor P.R., Canuto O., Jelenic M., Avoiding Midle-Income Growth Trap, „Economic Premise” 2012, nr 98.
 • Bejma A., Organizacje pozarządowe jako podmioty zarządzania publicznego, [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017.
 • Błaszczyk M., O politycznej naturze tożsamości lokalnej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, red. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 • Brans M., Rossbach S., The Autopoiesis of Administrative Systems: Niklas Luhmann on Public Administration and Public Policy, „Public Administration” 1997, nr 3, https://doi.org/10.1111/1467-9299.00068.
 • Caprile M., Sanz P., Riobóo I., Welz Ch., Rodríguez R., Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017.
 • Coelho V.S.P., A Brief Reflection on the Brazilian Participatory Experience, „Journal of Public Deliberation” 2014, nr 1.
 • Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Czub J.F., Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.
 • David P.A., Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’, [w:] Evolution and Path Dependence in Economic Ideas: Past and Present, red. P. Garrouste, S. Ioannides, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2000.
 • Drozda Ł., Partycypacja w planowaniu przestrzeni się opłaca! — wywiad z Pawłem Jaworskim, <http://partycypacjaobywatelska.pl/wywiad-z-pawlem-jaworskim>.
 • Grönlund K., Herne K., Setälä M., Does Enclave Deliberation Polarize Opinions?, „Political Behaviors” 2015, nr 37, https://doi.org/10.1007/s11109-015-9304-x.
 • Hardin G., The Tragedy of the Commons, „Science. New Series” 1968, nr 3859.
 • Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Jaworski P., Przestrzeń radykalnej demokracji, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni” 2012, nr 2.
 • Kajdanek K., Dlaczego polskie przedmieścia są tak chaotyczne i brzydkie?, <https://wszystkoco najwazniejsze.pl.>
 • Kichewko K., Polityka publiczna w partnerstwie — nowa Irlandzka Umowa Centralna (Lansdowne Road Agreement), „Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 3.
 • Kurczewska U., Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2011.
 • Madera A., Sejmowe komisje śledcze. Polskie tradycje i doświadczenia współczesne, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2011.
 • Maia R.C.M., Danila C., Bargas J.K.R., Oliveira V.V., Rossini P.G.C., Sampaio R.C., Authotrity and Deliberative Moments: Assessing Equality and Inequality in Deeply Divided Groups, „Journal of Public Deliberation” 2017, nr 2.
 • Mansbridge J.J., Flaster K., The Cultural Politics of Everyday Discourse: The Case of “Male Chauvinist”, „Critical Sociology” 2007, nr 33, https://doi.org/10.1163/156916307x210973.
 • Makowski G., Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce, jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, [w:] Organizacje pozarządowe Dialog obywatelski Polityka państwa, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Nölke A., Vliegenjhart A., Enlarging the Varietes of Capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe, „World Politics” 2009, https://doi.org/10.1017/s0043887109990098.
 • Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999.
 • Pierson P., Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, „American Political Science Review” 2000, nr 2, https://doi.org/10.2307/2586011.
 • Rapacki R., Czwarta rewolucja przemysłowa a kierunki ewolucji kapitalizmu patchworkowego w Polsce, [w:] Świat (bez) pracy. Od Fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, red. J. Czarzasty, Cz. Kliszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • Rowe G., Frewer L.J., Public Participation Methods: A Framework for Evaluation, „Science, Technology & Human Values” 2000, nr 1, https://doi.org/10.1177/016224390002500101.
 • Secler B., Sejmowe komisje śledcze w systemie politycznym RP. Bilans dotychczasowych doświadczeń, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4, https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.13.
 • Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Sroka J., Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Sroka J., Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Sroka J., Konfliktowy elityzm grup interesów zamiast społeczeństwa obywatelskiego? Przyczynek do analizy systemowej, [w:] Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Z. Machelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 • Sroka J., Rekomendacje w zakresie zasad włączania interesariuszy do współpracy zmodernizowanym Systemie Kwalifikacji (Rada Interesariuszy), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 • Sroka J., Czy nieformalne wzorce kulturowe oraz formalne instytucje nadążają za potrzebą partnerstwa i dialogu? Czy i ewentualnie w jaki sposób można wzmacniać potencjał strony społecznej w ramach partnerstwa i dialogu w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych?, ekspertyza przygotowana na zlecenie dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, maszynopis powielony, Wrocław 2016.
 • Sroka J., Dialog w nauce i o nauce — o ograniczeniach polityki naukowej, „Cywilizacja i Polityka” 2017, nr 15, https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5458.
 • Sroka J., Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018.
 • Stankiewicz P., Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 • Sześciło D., Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018.
 • Wiszowaty M., Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5.
 • Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, red. J. Sroka, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f97ff3-8ec1-4186-a2c3-9b0ff97e3a1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.