PL EN


2018 | 3 (374) | 415-423
Article title

Kształtowanie wizerunku marki na rynku motoryzacyjnym wśród dzieci

Content
Title variants
EN
Brand Image Creation in the Automotive Market among Children
RU
Формирование имиджа марки на рынке автомототранспортных средств среди детей
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesny marketing wymaga od przedsiębiorstw skutecznej komunikacji zarówno z klientami obecnymi, jak i potencjalnymi. W kontekście marek motoryzacyjnych, do tych drugich z pewnością należy zaliczyć dzieci. Z uwagi na wysoką konkurencyjność branży oraz duże podłoże emocjonalne związane z nabyciem samochodu, niezwykle istotne jest kształtowanie pozytywnego odbioru marki od najmłodszych lat, tak aby w dorosłym życiu człowieka marka, która towarzyszyła dorosłemu już klientowi od dzieciństwa, była w zbiorze pierwszego wyboru przy zakupie prawdziwego samochodu. W artykule przedstawiono sposoby komunikacji najpopularniejszych marek samochodowych pod względem sprzedaży w Polsce przez narzędzia internetowe i tradycyjne. Analizy tych pierwszych dokonano realizując audyt stron internetowych oraz profili w wybranych mediach społecznościowych tych marek dedykowanych dzieciom. W drugim obszarze przedstawiono wybrane narzędzia kształtowania wizerunku, stosowane przez marki samochodowe wśród dzieci w świecie realnym, o których analizowane marki komunikują poprzez Internet.
EN
Contemporary marketing forces enterprises to engage in effective communication both with current and potential clients. In the context of automotive brands, the latter certainly includes children. Considering the high competitiveness of the industry as well as the deeply emotional nature of purchasing a vehicle, a positive brand image creation is crucial from the earliest years to ensure that the brand, which has accompanied the clients since their childhood, will remain their first choice when they buy a real car as adults. The article presents how the most popular car brands in terms of sales in Poland communicate via on-line and traditional tools. Internet tools have been analysed by auditing these brands’ websites and profiles in the selected social media dedicated to children. The second area is illustrated via the select tools of image creation employed by car brands among children in the real world, about which the analysed brands communicate on the Internet.
RU
Современный маркетинг требует от предприятий эффективной коммуникации как с нынешними, так и с потенциальными клиентами. В контексте марок автомототранспортных средств к последним наверное следует отнести детей. Ввиду высокой конкурентоспособности отрасли и большого эмоционального фона, связанного с покупкой автомобиля, весьма существенно формирование положительного восприятия марки с самых ранних лет, чтобы во взрослом возрасте человека марка, которая сопутствовала уже взрослому клиенту с детства, была в числе первого выбора при покупке настоящего автомобиля. В статье представили способы коммуникации самых популярных марок автомашин с точки зрения продажи в Польше по интернету и традиционным способом. Анализ первых провели, осуществляя аудит вебсайтов и профилей в избранных социальных медиа этих марок, адресованных детям. Во второй сфере представили избранные инструменты формирования имиджа, применяемые марками автомобилей среди детей в реальном мире, которые рассматри- ваемые марки сообщают по интернету.
Year
Issue
Pages
415-423
Physical description
Contributors
References
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki (cz. 2), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Belk R.W., Kenneth D.B., Mayer R.N. (1982), Developmental Recognition of Consumption Symbolism, “Journal of Consumer Research”, No. 9.
 • Duda A. (2014), Społeczne znaczenia marek wśród dzieci, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Freeman O. (2006), ‘No Buts!’ – Researching Children’s Consumption, an Exploration of Conversation and Discourse Analytic Techniques, Dublin Institute of Technology, Dublin.
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta. Psychologiczne I socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa.
 • Kolasińska-Morawska K. (2016a), Dzieci w XXI wieku – wyniki badań nad rolą i znaczeniem dziecka w procesach decyzyjnych gospodarstw domowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu”, nr 460.
 • Kolasińska-Morawska K. (2016b), Visual merchandising skierowany do dzieci reprezentacją innowacyjnych rozwiązań relacyjnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 9.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2010), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów w Polsce, Difin, Warszawa.
 • PZPM (2017), Branża motoryzacyjna. raport 2016, Warszawa.
 • Rodhain A. (2006), Brands and The Identification Process of Children, “Advances in Consumer Research”, No. 33.
 • Ville V.I., Tartas V. (2010), Developing as Consumers, (w:) Marschall D. (Ed.), Understanding Children as Consumers, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07fb30c1-04f7-4b46-bedc-88c9d425c27a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.