Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 27-37

Article title

Trwałość i trwanie. Dorobek bibliografii II Rzeczypospolitej jako polskie dziedzictwo kulturowe

Content

Title variants

EN
Permanence and Persistence : The Bibliographic Output of the Second Polish Republic as Polish Cultural Heritage

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bibliografia jako dziedzina działalności zarówno praktycznej, jak i naukowej rzadko w świadomości społecznej postrzegana jest jako ważny składnik kultury, który decyduje o trwałości i trwaniu. Polska w okresie II Rzeczypospolitej stworzyła ramy prawne i organizacyjne działalności bibliograficznej. Nie bez znaczenia były również prowadzone w tym okresie prace nad metodyką bibliograficzną. Nie mniej istotne były kierunki prac bibliograficznych wyznaczane przez bibliotekarzy na odbywających się od 1928 r. zjazdach. Szeroko zakrojone prace, których realizację przerwał lub uniemożliwił wybuch II wojny światowej, podjęte zostały na nowo lub były kontynuowane z powodzeniem po 1945 r.
EN
Bibliography as a field of practical and scientific activities is rarely perceived by society as an important component of culture that determines its permanence and persistence despite unfavourable external conditions. The Polish state 1918-1939 created legal and organizational frameworks for bibliographic activities. Other significant developments during that period included work on bibliographic methodology. Last but not least the objectives of bibliographic activities were determined by librarians at conventions organized since 1928. These extensive activities, interrupted or prevented by the outbreak of World War II, have been resumed or successfully continued after 1945.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

References

 • Birkenmajer, A. (1927). W sprawie Biblioteki Narodowej. Przegląd Biblioteczny 1(1), s. 24-40.
 • Czarnowska, M. (1967). Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • (Dekret, 1919). Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych. (Dz.Pr.P.P. 1919, nr 14 poz. 186).
 • Korpała, J. (1969). Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Muszkowski, J. (1927). Sprawa książki w nowej ustawie prasowej. Przegląd Biblioteczny 1(1), s. 41-83.
 • Richter, J.B. (oprac.). (1929). I Zjazd Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26 V – 29 V 1928). Lwów: staraniem Koła Związku Bibliotekarzy Polskich we Lwowie; z zasiłkiem Ministerstwa WRiOP.
 • (Rozporządzenie, 1927a). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem (Dz.U. 1927, nr 45 poz. 398).
 • (Rozporządzenie, 1927b). Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji (Dz.U. 1927, nr 67 poz. 595).
 • (Rozporządzenie, 1928). Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o Bibliotece Narodowej (Dz.U. 1928, nr 21 poz. 183).
 • (Rozporządzenie, 1938). Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 31 stycznia 1938 w sprawie Statutu Biblioteki Narodowej w Warszawie (Dz.Urz. Min. WRiOP, nr 2 poz. 28).
 • Sadowska, J. (red.). (1999). Polska Bieżąca bibliografia narodowa. Dobór i selekcja materiału. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Świerkowski, K. (oprac.). (1937). IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja - 2 czerwca 1936 roku. Protokoły. Kraków [et al.]: „Przegląd Biblioteczny”: Warszawskie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich.
 • (UWD, 1928) Urzędowy Wykaz Druków wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej i druków polskich lub polski dotyczących wydawanych za granicą 1928 (1929), (1)1.
 • (Ustawa, 1932). Ustawa [z dnia 18 marca 1932] o bezpłatnym dostarczaniu druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji (Dz.U. 1932, nr 33 poz. 347).
 • (Ustawa, 1968). Ustawa o bibliotekach (Dz.U. 1968, nr 12 poz. 63).
 • (Ustawa, 1996). Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152 poz. 722 ).
 • (Ustawa, 1997). Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539, z późn. zm.).
 • Vrtel-Wierczyński, S. (1921). Organizacja bibliografii w Polsce. Rzecz czytana na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dn. 7 lutego 1921, Lwów: nakł. Księgarni Gubrynowicza.
 • Zarzębski, T. (1991). Polskie prawo biblioteczne 1773-1990. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07fb6e9f-9109-4733-b2fe-7053557a854c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.