PL EN


2014 | 4 | 49-62
Article title

Normy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego według przepisów ustawy o finansach publicznych a sposoby dokapitalizowania spółek komunalnych

Content
Title variants
EN
Standards of the local government debt under the provisions of the Public Finance Act and ways to recapitalize municipal companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 2014 roku zaczął obowiązywać indywidualny wskaźnik zadłużenia. Jego definicję zawarto w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Według nowej koncepcji dopuszczalnych norm zadłużenia możliwości zaciągania długu uzależnione będą głównie od kształtowania się dochodów i wydatków bieżących, czyli od tzw. wyniku operacyjnego budżetu oraz od efektywności zarządzania majątkiem komunalnym, a tym samym możliwości generowania z tego tytułu dochodów budżetowych. Obok indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przepisy nowej ustawy wprowadzają także regułę niezaciągania długu na cele bieżące jednostki, poprzez ograniczenie możliwości korzystania z ww. instrumentu wyłącznie w odniesieniu do działań inwestycyjnych.
EN
Since of 2014 came into force on individual debt ratio. His definition contained in Art. 243 Public Finance Act. According to the new concept of acceptable standards possibility of incurring debt debt will depend mainly on the development of the current income and expenditure. Operating result of the budget and the efficiency of the municipal asset management, and thus ability to generate from this entitlement. In addition to personal debt ratio, the provisions of the new law also introduce a rule of no creation a new debt for the purposes of the current unit, by restricting the use of the above.
Year
Issue
4
Pages
49-62
Physical description
Dates
published
2014-12-29
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
 • Fijał L., Wątpliwe wskaźniki zadłużenia, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/7455,w%C4%85tpliwe-wska%C5%BAnikizad%C5%82u%C5%BCenia z dnia 18 lipca 2011.
 • Korolewska M., Marchewka‑Bartkowiak K., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badania ankietowego, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych 2011, Nr 13 (57). http://wartowiedziec. org/attachments/article/3479/Analiza_%20BAS_2011_57_ostateczny.pdf z dnia 17 lipca 2011 r.
 • Kulesza M., Bitner M., Zatapianie zielonej wyspy, „Rzeczpospolita” z 18.04.2011.
 • Lubińska T., To nie rozdęte wydatki są problemem, „Rzeczpospolita” z 13.05.2011 r., dodatek: Ekonomia i Rynek, str. E13.
 • Marchewka‑Bartkowiak K., Nowe reguły ograniczające zadłużenie sektora finansów publicznych, [w:] Z. Szpringer (red.), Porównanie ważniejszych regulacji projektowanej i obecnej ustawy o finansach publicznych (przed pierwszym czytaniem), Druk Sejmowy nr 1181, Biuro Analiz Sejmowych nr 4/2009.
 • http://parl.sejm.gov.pl /WydBAS.nsf/0/A089A278CC83AACE-C12575ED0025686F/$file/ppc_4-2009.pdf z dnia 17 lipca 2011 r.
 • Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego – zagadnienia dyskusyjne, „Finanse Komunalne”, Nr 4/2011.
 • Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited 2005.
 • Skica T., Wołowiec T., Kontrowersje wokół długu. [w:] Cichocka I. (red.) Case Study. Materiały dydaktyczne dla studentów TOM II. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2012.
 • Ofiarski Z., Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2010, Nr 1-2.
 • Świderek I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań – zarys problemu, „Samorząd Terytorialny” 2011, Nr 6.
 • Wołowiec T., Reśko D., Normy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego według przepisów ustawy o finansach publicznych – konsekwencje prawne i ekonomiczne, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012. Nr 7. s. 28-35.
 • Wołowiec T., Reśko D., Nowe reguły zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – konsekwencje prawne i ekonomiczne. „Finanse Komunalne” 2012a, Nr 11. ss. 37-43.
 • Zalewski Ł, Połowa powiatów się nie zadłuży, http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387580,polowa_powiatow_sie_nie_zadluzy.html z dnia 17 lipca 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0803c8ac-d940-4f26-bbc1-c8ac1cfe2dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.