PL EN


2015 | 4(46) | 101-115
Article title

Inżynieria Finansowa na Rynkach Zupełnych

Content
Title variants
EN
Financial Engineering in the Complete Markets
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest pokazanie, że algebra liniowa, wykładana we wszystkich politechnikach oraz w większości szkół ekonomicznych, oferuje bardzo adekwatne narzędzia do prezentacji najważniejszych pojęć z inżynierii finansowej. Daje możliwość klarownego wyjaśnienia, na czym polegają podstawowe problemy badawcze w inżynierii finansowej, oraz ukazuje sposoby ich rozwiązywania. Chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczanie się firm i, ogólnie mówiąc, inwestorów przed ryzykiem na rynkach kapitałowych przez tworzenie syntetycznych instrumentów replikujących pożądane (nieobecne na rynku kapitałowym) papiery wartościowe. Jest to niezwykle ważne dla dużych firm, takich jak np. firmy z WIG 30, w których nieumiejętne zabezpieczanie się przed ryzykiem spadków cen surowców (np. miedzi) lub, co gorsza, brak zabezpieczania, prowadzi do dużych strat (KGHM).
EN
An aim of considerations is to show that the linear algebra lectured at all technical universities and in the majority of economic schools, offers very adequate tools for presentation of the most important notions in the field of financial engineering. It provides the opportunity to clearly explain in what the basic research problems in financial engineering consist as well as shows the ways of resolution thereof. Th e matter is here, first of all, with safeguarding by companies and, generally speaking, investors against the risk in capital markets by way of formation of synthetic instruments replicating the desired (absent in the capital market) securities. It is extremely important for big firms such as e.g. companies from WIG 30, in which incompetent hedging against the risk of fall in prices of commodities (e.g. copper) or, what’s worse, lack of hedge leads to great losses (KGHM).
Year
Issue
Pages
101-115
Physical description
References
  • Bodie Z., Kane A., Marcus A. (2014), Essentials of Investments, McGraw-Hill, London.
  • Cerny A. (2009),Mathematical Techniques In Finance, Princeton University Press, Princeton.
  • Grinblatt M., Titman S. (2011), Financial Markets and Corporate Strategy, McGrawHill, London.
  • Luenberger D. (2004), Teoria Inwestycji Finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0806c09e-93ee-4f33-b7b5-030e846adf69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.