PL EN


2017 | 18 | 4 | 602-613
Article title

ZANURZANIE OBSERWACJI W PRÓBIE W OCENIE ZRÓŻNICOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWKO MIENIU ORAZ STOPY BEZROBOCIA W POLSCE

Content
Title variants
EN
OBSERVATION DEPTH MEASURE IN A SAMPLE, APPLIED TO ASSESSMENT OF THE VARIETY OF CRIMES AGAINST PROPERTY AND THE UNEMPLOYMENT RATE IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie koncepcji zanurzania obserwacji w próbie w analizie danych dotyczących liczby przestępstw przeciwko mieniu oraz stopy bezrobocia. Dokonano rangowania województw względem oddalenia od centralnego skupienia zbiorów danych. Wykresy oparte na miarach zanurzania obserwacji w próbie pozwoliły na zobrazowanie pewnych własności tych danych.
EN
This article presents the application of an observation depth measure in a sample to analyse data related to the number of crimes committed against property and the unemployment rate. The provinces were ranked based on their distance from the central data cluster. Graphs based on observation depth measures in a sample allowed for visualisation of certain properties of these data. Keywords: observation depth measure in a sample, Tukey’s depth measure, Liu’s simplex depth measure, depth contours
Contributors
References
 • Chebana F., Ouarda T. B. M. J. (2011) Depth-Based Multivariate Descriptive Statistics with Hydrological Applications.  Journal of Geophysical Research, 116, D1020, doi:10.1029/2010JD015338.
 • Donoho D. L., Gasko M. (1992) Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness. The Annals of Statistics, 20, 1803-1827.
 • Hołyst B. (2016) Kryminologia. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Kędziołka K. (2014) Wpływ wybranych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym na przestępczość przeciwko mieniu w Polsce. Stud. Ekonom. 181, 11-23.
 • Kobylińska M. (2006) Comparison of Selected Criteria for Determination of the Measure of Depth of an Observation in a Two-Dimensional Sample. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 196, 139-153.
 • Kosiorowski D. (2012) Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Liu R. Y. (1990) On a Notion of Data Depth Based on Random Simplices. The Annals of Statistics, 18, 405-414.
 • Liu R. Y. Parelius J. M., Singh K. (1999) Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference. The Annals of Statistics, 27, 783-858.
 • Mosler K. (2002) Multivariate Dispersion, Central Regions and Depth: the Lift Zonoid Approach. Springer, New York.
 • Rousseeuw P. J., Ruts I. Tukey J. W. (1999) The Bagplot: A Bivariate Boxplot. The American Statistician, 53 (4), 382-387.
 • Rousseeuw P. J., Ruts I. (1996) Bivariate Location Depth. Applied Statistics , 45, 516-526.
 • Szczepaniec M. (2011) Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 15(4), 107-123.
 • Szczepaniec M. (2012) Bezrobocie jako czynnik kształtujący czynnik przestępczości. Zeszyty Prawnicze, 12(3), 165-176.
 • Sztaudynger J. J., Sztaudynger M. (2003) Ekonometryczne modele przestępczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 65(3), 127-143.
 • Tukey J. (1975) Mathematics and the Picturing of Data. Proceedings of the International Congres of Mathematicians, Vancouver, 2, 523-531.
 • Wagner W., Kobylińska M. (2002) Przegląd metod wyznaczania miar i konturów zanurzania w próbie dwuwymiarowej. Przegląd Statystyczny, 49(4), 119-131.
 • Zawłocki R. (red.) (2011) System prawa karnego. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 9.
 • Zuo Y., Serfling R. (2000) General Notations of Statistical Depth Function. Annals Statistics, 28, 461-482.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [dostęp: 10.06.2017] (dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby przestępstw przeciwko mieniu).
 • https://cran.r-project.org/web/packages/depth/index.html [dostęp: 15.06.2017].
 • https://cran.r-project.org/web/packages/DepthProc/index.html [dostęp: 15.06.2017].
 • https://cran.r-project.org/web/packages/mrfDepth/index.html [dostęp: 15.06.2017].
 • http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzeczpospolita-wzrasta-przestepczosc-najgorzej-na-zachodzie-polski/rc7rj [dostęp: 1.08.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080ac91f-a4f8-41d9-89d7-77e6f771e749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.