PL EN


2017 | 38 | 5-12
Article title

Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach-Cygance i Żwańcu

Content
Title variants
EN
Ceramics of the Funnel Beaker culture in the context of the Brynzeny group of the Tripolye culture illustrated by the settlements in Brynzeny-Cyganka and Żwaniec
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
EN
The problems of imports from the Funnel Beaker culture identified in the environment of the Brynzeny group of the Tripolye culture, repeatedly described in the literature (V.S. Titov, V.I. Markevič 1974; T. Movša 1985; M. Videiko 2000, 2001), is one of the major issues necessary to discuss in the context of relationships between the Funnel Beaker culture and Tripolye culture.
Contributors
 • National Museum of History of Moldova, Kischyniov
 • National Museum of the History of Ukraine, Kiev
 • Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów
References
 • Bakker J.A., Vogel J.C., Wislański T. 1969 TRB and other C14 dates from Poland (c. 4350–1350 BC and 800–900 AD), “Helinium”, t. 9, s. 3–27.
 • Bronicki A., Kadrow S., zakościelna A. 2003 Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-eastern group of the Funnel Beaker Culture, [in:] Kośko A. (ed.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper, “Baltic-Pontic Studies”, t. 12, Poznań, s. 22–66.
 • Bronicki A., Kadrow S., zakościelna A. 2004 Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie, [w:] Libera J., Zakościelna A. (red.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, Lublin, s. 101–125.
 • Burdo N., Videiko M. 2010 ‘Cord’ – ornamented pottery of the Trypillia culture a macro analysis, [in:] Kośko A., Szmyt M. (eds.), Cord” ornaments on Pottery in the Vistula and Dnieper Interfluvial Region: 5 th –4 Th mill. BC, „Baltic-Pontic Studies”, t. 15, Poznań, s. 110–121.
 • Chmielewski W. 1952 Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań, Łódź.
 • Dеrgаčеv V. 1980 Pаmâtniki pоzdnеgо Тripоl΄â, Кišinеv.
 • Diachenko A., Harper T.K. 2016 The absolute chronology of Late Tripolye sites: a regional approach, Sprawozdania Archeologiczne, t. 68, Kraków, s. 81–105.
 • Diachenko A., Hawinskyj A., Król D., Sîrbu G., Rybicka M. (w druku) New excavations in Winniki and the issue of the Funnel Beaker culture – Tripolye frontier, [in:] Kadrow S., Włodarczak P. (eds.), Kraków.
 • Furholt M. 2009 Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650–2900 v.Chr.), (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Band 3), Bonn.
 • Gabałówna L. 1970 Jama „A” ze spalonym zbożem z osady kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Radziejowie Kujawskim. (Informacja wstępna), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 17, Łódź, s. 157–163.
 • Gаvìns΄kij A. 2013 Pоsеlennâ kul΄turi lìjčаstih kubkiv Vinniki-Lisìvka, [w:] Pozikhovski A., Rogoziński j., Rybicka M. (red.), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 26, Rzeszów, s. 55–73.
 • Gаvìns΄kij A., Pаstеrkiewicz W. 2016 Arhеоlоgìčnì pаm’âtki kul΄turi lìjčаstogo pоsudu nа tеritоrìї Ukrаїni, L΄vìv.
 • Gumiński W. 1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Hawinskyj A., Pasterkiewicz W., Rybicka M. 2013 Kotoryny, rej. Żydacziw, stan. grodzisko III. Osadnictwo z okresu neolitu, [w:] Harmatowa K., Machnik J., Rybicka M. (eds.), Natural environment and man on the Upper Dnister – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in prehistory and early medieval period, Kraków, s. 169–284.
 • Jażdżewski K. 1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej, Poznań.
 • Kośko A. 1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska, Poznań.
 • Kośko A. 2000 Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych (grupy: wschodnia i radziejowska), [w:] Kośko A. (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900–1400/1300 przed Chr., t. 3, Kujawy, cz. 4, Poznań, s. 19–134.
 • Kośko A., Szmyt M. 2011 Udział społeczności Niżu Środkowoeuropejskiego w poznawaniu środowisk biokulturowych Płyty Nadczarnomorskiej: IV–IV/III tys. BC, [w:] Ignaczak M., Kośko A., Szmyt M. (red.), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV–I tys. przed Chr., „Archaeologia Bimaris”, t. 4, Poznań, s. 205–221.
 • Król D., Rybicka M. 2016 Krytyka datowań radiowęglowych, [w:] Diaczenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Wertelestki D. (red.), Nowomalin-Podobanka, Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, Rzeszów.
 • Kruk J., Lityńska-zając M., Milisauskas S. 2016 Gospodarka roślinna w neolicie. Studium przypadku – Bronocice, Kraków.
 • Kruts V., Ryzhov S. 2000 Tripolye culture in Volhynia (gorodsk-Volhynian group), [in:] Kośko A. (ed.), The western border area of the Trypolye culture, “Baltic-Pontic Studies”, t. 9, s. 86–110.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2002 Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej, Wrocław.
 • Кuštan D. 2015 Кеrmmìčnij komplеks pìzn΄оtripìl΄skogo pоsеlеnnâ Šarin, [w:] Diachenko A., Menotti F., Ryzhov S., Bunyatyan K., Kadrow S. (eds.), The Cucuteni-Tripillia Cultural Complex and its neighbours, Lviv, s. 429–440.
 • Markеvič V. 1981 Pоzdnеtripol΄skie plеmеnа Sеvеrnoj Моldаvii, Кišinеv.
 • Medunová-Benešová A. 1981 Jevišovice-StáryZamek. Schicht C2, C1, C. Katalog der Funde, Brno.
 • Movša T. 1985 Vzаеmоvìdnоsini Тripìllâ-Кukutеnì z sinhrоnnimi kul΄turami cеntrаl΄nої Êvropi, Аrhеоlоgìâ, t. 51, s. 22–31.
 • Nikitin A.G., Sokhatsky, Kovaliukh M., Videiko M. 2010 Comprehensive Site Chronology and Ancient Mitochondrial DNA Analysis from Verteba cave – a Trypillian Culture Site of eneolithic Ukraine, ”Interdisciplinaria Archeologia Natural Sciences in Archeology”, Vol. 1, s. 9–18.
 • Papiernik P., Rybicka M. 2002 Annopol. Osada kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim, Łódź.
 • Pelisiak A. 2005 Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych. Stan badań, [w:] Garbacz A., Kuraś M. (red.), Kultura trypolska. Wybrane problemy, Stalowa Wola, s. 32–41
 • Pelеŝišin M. 2004 Еnеоlìtičnе pоsеlеnnâ Zimnе v Zаhìdnìj Vоlinì, Теrnоpìl΄.
 • Pleslová-Štiková e. 1985 Makotřašy: A TRB Site in Bohemia. With contributions by A.T. Classon, J. Chochol, F. Marek, A. Mastalka, J. Frana, Z. Tempir, S. Vencel, „Fontes Archaeologici Pragenses”, t. 17, Praga.
 • Pleslová-Štiková e. 1987 Die kulturelle entwicklung und Periodiesierung der TRB in Bőhmen: die neueren ergebnisse, [w:] Wiślański T. (red.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, Toruń, s. 397–419.
 • Przybył A. 2009 Społeczności późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Problem wpływów z kręgu kultury badeńskiej, Materiały do syntezy pradziejów Kujaw, Poznań.
 • Rassamakin Y. 2012 Absolute chronology of Tripolian settlements, [in:] Menotti F., Korwin-Piotrovskiy A.g. (eds.), The Tripolye Culture Giant-Settlements in Ukraine. Formation, Development and Decline, Oxbow Books, s. 19–69.
 • Rybicka M. 1991 Materiały kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 1 w Radziejowie Kujawskim, woj. Włocławek, Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, Kraków, s. 39–74.
 • Rybicka M. 1995 Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chr. na Kujawach. Kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich, Łódź.
 • Rybicka M. 2004 Kultura pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Chronologia, osadnictwo, gospodarka, Łęczyca.
 • Rybicka M. 2015 Eastern peripheries of the Funnel Beaker Culture, [in:] Diachenko A., Menotti F., Ryzhov S., Bunyatyan K., Kadrow S. (eds.), The Cucuteni-Tripillia Cultural Complex and its neighbours, Lviv, s. 161–176.
 • Rybicka M. 2017 Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia (= Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 37), Rzeszów.
 • Rybicka M., Diachenko A. 2016 New evidence regarding the interactions between Populations of the Funnnel Beaker Culture and the Tripolye Culture in Western Ukraine, [in:) Preoteasa C., Nicola C.-D. (eds.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic context, Piatra–Neamt, s. 679–700.
 • Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2014 Pawłosiów, stan. 52, woj. podkarpackie. Osada kultury pucharów lejkowatych, [w:] Rybicka M. (red.), Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 28, Rzeszów, s. 67–256.
 • Rzepecki S. 2014 Wilkostowo, stan. 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy, t. 1, Łódź.
 • Rzepecki S., Golańska M. 2015 Ceramika kultury pucharów lejkowatych z badań realizowanych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na liniach dróg i autostrad, „Raport”, t. 10, Warszawa, s. 43–62.
 • Sochacki Z. 1980 Kultura ceramiki promienistej, Warszawa.
 • Titоv V.S., Markеvič V.I. 1974 Nоvyе dаnnyе о zаpаdnyh svâzаh pоzdnego tripоl΄â, Sоvеtskаâ Аrhеоlоgiâ, t. 3, s. 150–164.
 • Tkachuk T. (Tkaczuk T.) 2005 Chronological phases of the Koshylivtsy group of the Tripolye culture, Sprawozdania Archeologiczne, t. 57, Kraków, s. 87–119.
 • Тkаčuk Т. (Tkachuk T.) 2001–2002 Konec ètаpа CI i nаčаlо CII tripol΄skoj kul΄tur΄ì vеrhnego pоdnеstrоv΄â (nа mаtеriаlаh pоsеlеniâ Bil΄šivci), „Stratum plus”, No 2, s. 196–217.
 • Тkаčuk Т. (Tkachuk T.) 2005 Lоkаl΄nо-hrоnоlоgìčnì grupi kul΄turi Тripìllâ-Куkutеn΄ z mаl΄оvаnim pоsudom (еtаpi VII-SII), [w:] Garbacz A., Kuraś M. (red.), Kultura trypolska. Wybrane problemy, Stalowa Wola, s. 42–56.
 • Wiślański T. 1979 Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych, [w:] Hensel W., Wiślański T. (red.), Prahistoria ziem polskich, t. 2, Neolit, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 165–260.
 • Włodarczak P. 2006 Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych, [w:] Libera j., Tunia K. (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin–Kraków, s. 27–66.
 • Videiko M. 2000 Tripolye and the cultures of central europe: facts and character of interactions: 4200–2750 BC, [in:] Kośko A. (ed.), The western border area of the Tripolye culture, “Baltic-Pontic Studies”, t. 9, s. 13–68.
 • Videiko M. 2001 Тriпpоl΄е i nеоitičеskiе оbŝеstvа nа Srеdnеm Dnеprе: vоprоsy vzаimоdеjstviâ, [w:] Czebreszuk J., Kryvalcevič M., Makarowicz P. (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu, „Archaeologia Bimaris”, t. 2, s. 195–214.
 • Videiko M. 2003 Radiocarbon chronology of settlements of BII and CI stages of the Tripolye culture at the middle Dnieper, [in:] Kośko A. (ed.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between The Vistula and Dnieper: 4000–1000 BC, “Baltic-Pontic Studies”, t. 12, s. 7–21. .
 • Videiko M. 2007 Тripìl΄skа kul΄tura u еvrоpеjskomu kоntеkstì, [w:] Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, (26–28.X.2005 r.), Łańcut-Warszawa, s. 315–333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080c2416-98c2-4aa4-a04e-33ca541d2fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.