PL EN


2019 | 1(31) | 41-62
Article title

Science - business relations in the opinion of university employees. Expectations versus reality.

Authors
Content
Title variants
PL
Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this article is finding out, based on the obtained empirical data from an opinion poll carried out among the employees of the University of Wrocław, in what way and in what scope cooperation with entrepreneurs (business) takes place on the individual level and on the level of a university. The obtained responses served the purpose of analysis and diagnosis of the level and potential of cooperation between the scientific-didactic personnel, including doctoral students and the economic environment. Key factors stimulating and hampering cooperation were defined. The intermediate goal was to find out, whether in light of the expressed opinions a university is still perceived as a place for carrying out goals typical of a 2nd generation, Humboldt-type university, or whether the features of a creative 3rd generation university can be seen. 3rd generation university is focused more on cooperation with the external environment and an exchange of resources. By means of the theory of rational choice two hypotheses were formulated and confirmed: first of all, university employees cooperate with entrepreneurs bypassing the university and the second thing is that cooperation with business is above all a source of individual benefits and is assessed as good. The survey was carried out among the employees of the University of Wrocław in the first half of 2018.
PL
Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego badania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w jakim zakresie odbywa się współpraca z przedsiębiorcami (biznesem) na poziomie indywidualnym oraz na poziomie uczelni wyższej. Uzyskane odpowiedzi posłużyły analizie i zdiagnozowaniu poziomu i potencjału współpracy pomiędzy kadrą naukowo - dydaktyczną, włączając doktorantów, a otoczeniem gospodarczym. Określono kluczowe czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę. Celem pośrednim było ustalenie czy, w świetle deklarowanych opinii, uniwersytet postrzegany jest nadal jako miejsce realizacji celów typowych dla uczelni II generacji, typu humboldtowskiego, czy też dostrzegane są cechy uniwersytetu kreatywnego III generacji , bardziej zorientowanego na współpracę z otoczeniem zewnętrznym i wymianę zasobów. Wykorzystując teorię racjonalnego wyboru postawiono dwie hipotezy, które zostały potwierdzone: po pierwsze pracownicy uniwersytetu realizują współpracę z przedsiębiorcami z pominięciem uczelni, po drugie współpraca z biznesem jest przede wszystkim źródłem korzyści indywidualnych i jest dobrze oceniana. Badanie zrealizowano wśród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w I połowie 2018 roku.
Publisher
Year
Issue
Pages
41-62
Physical description
Dates
online
2019-03
Contributors
References
 • Becker, G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Bromski, K. (red.) (2013). Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18863.pdf (dostęp 30.10.2018).
 • Bryła, P. (2014), Możliwości współpracy polskich uczelni wyższych ze sferą biznesu. Studia Edukacyjne, 31/2014, 95–112.
 • Coleman, J. (1994). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 • Cyran, K. (2015). Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Modern Management Review, MMR, vol. XX, 23–33.
 • Davey, T., Galán-Muros, V., Meerman, A., Kusio, T. (2013). The state of university-business cooperation in Poland. Brussels: Science-to-Business Marketing Research Centre, UG and University
 • Industry Innovation Network (UIIN), http://www.ub-cooperation.eu/pdf/poland.pdf, (dostęp 3.11.2018).
 • Dziembała, M., Czyżewska-Misztal, D. (2016). Wspieranie współpracy nauki i biznesu w polskich regionach na przykładzie województwa śląskiego i wielkopolskiego. W: M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.). Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, nr 1. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165–185.
 • Emerling, A., Orlińska, A., Węsierska, S. (2010). Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania. Warszawa: Fundacja Aurea Mediocritas.
 • Gabryś, A. (red.) (2008). Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE. Warszawa: Fundacja Aurea Mediocritas.
 • Gajewska P., Kurowska-Pysz, J. (2012). Relacje nauka–biznes: wybrane czynniki kształtujące współpracę uczelni wyższych i przedsiębiorstw. Logistyka 5/2012, 56–62.
 • Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, A. (1999). Strategie Polaków wobec zmiany systemowej. W: J. Kurczewska (red.). Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: IFiS PAN.
 • Gola, A., Kaniewska-Pawik, I., Świć, A. (2015). Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka–biznes na przykładzie pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Lubelskiej. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom 2. Lublin: Politechnika Lu- belska, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa; Instytut Technologicznych Systemów Produkcyjnych.
 • Izdebski, H. (2016). Ustawa 2.0 — Założenia systemu szkolnictwa wyższego. https://www.swps.pl/warszawa/wydzial-prawa/projekt-ustawa-2-0 (dostęp 31.10.2018).
 • Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J, Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. http://cpp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Projekt_zalo- zen_Kwiek_et_al_2016_Final.pdf (dostęp. 31.10.2018).
 • Laursen, K., Reichtein K. T., Salt T. (2011). Exploring the Effect of Geographical Proximity and University Quality on University-Industry Collaboration in the United Kingdom. Regional Studies, vol. 45 no. 4, s. 507–523.
 • Lisowska, R., Ropęga, J. (2015). Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich. W: P. Głodek, M. Wiśniewska (red.) Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 123–140.
 • Matusiak, K. B. (2011). Podstawowe cechy poszczególnych modeli (różnych generacji) uniwersytetu. W: K. B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii — Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Pangsy-Kania, S. (red.) (2007). Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów siły motoryczne i bariery. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Portal Innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.pi.gov.pl/Fi- nanse/chapter_94602.asp (dostęp 4.11.2018).
 • Radwan, A. (2016). Ustawa 2.0, Prezentacja koncepcji Instytutu Allerhanda. 22.
 • http://ustawa20.allerhand.pl/wp-content/uploads/2016/09/ustawa20-IA.pdf (dostęp. 31.10.2018).
 • Sokół, A. (2009). Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich
 • implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce, http://www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf (dostęp 13.10.2018).
 • Trzmielak, D. (2015). Science and business cooperation. Barriers in Poland within the context of selected European and North American countries, Marketing of Scientific and Research Organisations, MINIB, 2015, Vol. 18, Issue 4, DOI: 10.14611/minib. 18.04.2015.14
 • Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Scholar.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080e8d5f-12df-4a13-9e14-d7241e288275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.