PL EN


2018 | 21 | 3 | 85-97
Article title

Axiological Contexts of Cooperation among Educational Environments in Poland

Content
Title variants
PL
Aksjologiczne konteksty współpracy środowisk edukacyjnych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In times of axiological loss, helplessness in the face of the manifestations of spreading evil, the questions about the possibility of the child’s development, supporting him/her in striving for perfection and about the role of the family, school and church in these processes, seems to be justified. The aim of the study was to establish common values of the individuals representing three educational environments and to indicate the possibility of their effective cooperation. Based on participant observation conducted in 2009–2012 (in primary school) and in 2015–2017 (in junior secondary school) some interesting results were collected. The majority of children’s and adolescents’ caregiver find educational, cognitive, moral, prosocial and family values to be the most important. The main conditions for cooperation, which is possible and necessary, include favourable emotional climate, acceptance, trust, democratic respect of mutual rights, commitment, axiology permitting the ontology of ambivalence. The second part of the article presents some examples of joint activities undertaken on the initiative of parents, teachers, RE teachers and priests, such as class and school celebrations, bonfire parties, trips, theatre and cinema visits, meetings with interesting people, workshops conducted by teachers and parents, church events for children and families, preparations for religious ceremonies.
PL
W czasach zagubienia aksjologicznego, bezradności wobec przejawów szerzącego się zła, pytania o możliwości rozwoju młodego człowieka, wspierania go w dążeniu do doskonałości oraz roli rodziny, szkoły i Kościoła w tych procesach wydają się być uzasadnione. Celem badań było ustalenie wspólnych wartości osób reprezentujących trzy środowiska wychowawcze oraz wskazanie możliwości efektywnego ich współdziałania. Na podstawie obserwacji uczestniczącej przeprowadzonej w latach 2009–2012 (w szkole podstawowej) i w latach 2015–2017 (w gimnazjum) zebrano szereg interesujących wyników. Za ważne dla większości opiekunów dzieci i młodzieży uznaje się przede wszystkim wartości: edukacyjne, poznawcze, moralne, prospołeczne i rodzinne. Głównymi warunkami współpracy, która jest możliwa i konieczna, są: sprzyjający klimat emocjonalny, akceptacja, zaufanie, demokratyczne respektowanie wzajemnych praw, zaangażowanie, aksjologia dopuszczająca ontologię ambiwalencji. W drugiej części artykułu przedstawiono konkretne przykłady wspólnych działań podejmowanych z inicjatywy rodziców, nauczycieli, katechetów i księży. Na przykład: uroczystości klasowe i szkolne, ogniska integracyjne, wycieczki, wyjścia do teatru, kina i na spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty prowadzone przez nauczycieli wspólnie z rodzicami, imprezy przy kościele dla dzieci i rodzin, przygotowania do uroczystości religijnych.
Year
Volume
21
Issue
3
Pages
85-97
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z., Socjologia, transl. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1990.
 • Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Jan Paweł II, “Przemówienie wygłoszone na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 2 X 1979,” in: Siła wiary i umysłu. Jan Paweł II, selected by M.E. Bunson, transl. A. Gomola, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, pp. 49–51.
 • Jan Paweł II, “W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980,” in: Jan Paweł II, Wiara i kultura, ed. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym – Lublin 1988, pp. 56–59.
 • Mały słownik etyczny, ed. S. Jedynak, “Branta”, Bydgoszcz 1994.
 • Kobyłecka E., “Kompetencje aksjologiczne nauczycieli jako problem społeczny,” in: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, ed. T. Frąckowiak, Fundacja Innowacja i WSSE, Warszawa 2001, pp. 509–520.
 • Kobyłecka E., Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
 • Kobyłecka E., “O niektórych możliwościach porozumienia aksjologicznego nauczycieli, uczniów i rodziców w przestrzeni edukacyjnej,” in: Edukacja. Jakość czy równość?, eds. E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 197–214.
 • Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • Mastalski J., Siewora J., Formacja wychowawców w kontekście przemian cywilizacyjnych, Homo Dei, Kraków 2017.
 • Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Regulations of the Parents’ Council at Primary School no. 2 with junior secondary classes. www.radarodzicowgim1.cba.pl (access: 08.01.2018).
 • Serafin K., Doświadczenie i urzeczywistnianie wartości w ujęciu Józefa Tisch-
 • nera. Studium z antropologii filozoficznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
 • Szołtysek A.E., Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2013.
 • Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Tillman D., Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata 8–14 lat. Program edukacyjny, transl. R. Zawadzki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
 • Tischner J., “Gra wokół odpowiedzialności,” Znak 1995, no. 10(485), pp. 47–55.
 • Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Znak, Kraków 2017.
 • Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 • Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, ed. A. Wieczorek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08106d36-bd89-4c04-a3e0-139440b6d11e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.