PL EN


2020 | 19 | 4: Przemoc rówieśnicza jako problem społeczny | 26-56
Article title

Od „Oddaj mu!” do „zmieniamy szkołę” – dylematy rodzicielskie wobec zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole

Content
Title variants
EN
FROM ‘HIT HIM TOO!’ TO ‘WE’RE CHANGING SCHOOLS’ – PARENTAL DILEMMAS ABOUT PEER VIOLENCE AT SCHOOL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko przemocy rówieśniczej w szkołach jest szeroko badane i opisywane w piśmiennictwie. Istnieje jednak luka w badaniu i prezentacji przeżyć rodziców prześladowanych uczniów. Niniejszy artykuł jest relacją z badań własnych na temat rodzicielskich dylematów wobec zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole. Szukano odpowiedzi na pytania: czego dotyczą rodzicielskie dylematy wobec zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole? i jakie rodzicielskie wartości i zasady leżą u podstaw rozwiązywania tych dylematów? które spośród podejmowanych przez rodziców decyzji i działań (w celu rozwiązania dylematów) wynikają z postaw: upraszczania, komplikowania ponad miarę, namysłu? Badania oparto na analizie hermeneutycznej pisemnych wypowiedzi rodziców w przestrzeni internetowej na zamkniętej facebookowej grupie „Rodzice nastolatków” i wybranych forach społecznościowych. Ustalono, że rodzice dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej przeżywają wiele dylematów dotyczących uznania i zrozumienia sytuacji ich dziecka, reagowania na zgłaszane przez nie informacje oraz działań, jakie mogą podjąć, by zatrzymać przemoc rówieśniczą. U podstaw rozstrzygania rodzicielskich dylematów leżą określone wartości i zasady, które niekiedy ewoluują w hierarchii wartości rodziców. Podczas rozwiązywania dylematów rodzice ujawniają postawy: upraszczania – impulsywności w działaniu; komplikowania ponad miarę – „nieprzytomności” w działaniu i postawę namysłu – owocującą konstruktywnymi rozwiązaniami.
EN
Peer violence in schools is widely researched and described in literature. However, there is a gap in the study and presentation of experiences of parents of persecuted students. The proposed article is an account of our own research on parental dilemmas in the phenomenon of peer violence in schools. The research sought answers to the following questions: what are the parental dilemmas about the phenomenon of peer violence at school? what are the parental values and principles underlying the solution of these dilemmas? which of the decisions and actions taken by parents (to solve the dilemmas) result from the attitudes of: simplification, complication beyond measure, reflection? The research is based on a hermeneutical analysis of written statements of parents in the Internet space: on a closed facebook group “Parents of Teenagers” and on selected social forums. As a result of the research it was established that: Parents of children experiencing peer violence experience a number of dilemmas concerning: recognition and understanding of their child’s situation, responding to information reported by their child, and dilemmas concerning the actions that parents can take to stop peer violence; the resolution of parental dilemmas is based on specific values and principles that sometimes evolve in the parents’ hierarchy of values. In solving dilemmas, parents reveal attitudes of simplification – impulsiveness in action; complexity – ‘unconsciousness’ in action; and an attitude of reflection – resulting in constructive solutions.
Contributors
  • Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0819ef87-13a4-46a5-90ac-5ad055912417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.