PL EN


2015 | 4 (357) | 113-123
Article title

Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych gospodarstw domowych

Authors
Content
Title variants
EN
Consumption Pattern and Quality of Life of Large Households
RU
Структура потребления и качество жизни многодетных домохозяйств
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest opisanie struktury konsumpcji i jakości życia wielodzietnych gospodarstw domowych w Polsce. Autor bazuje na wynikach badania pilotażowego przeprowadzonego w 2014 roku metodą ankiety internetowej on-line wśród 34 tego typu gospodarstw. Dane skonfrontowano z podobnymi wynikami badań GUS z2012 roku. Wykorzystano także dostępną literaturę. Główne wyniki badań dotyczą następujących kwestii: -- dochody rozporządzalne i wydatki gospodarstw (dochody per capita okazały się niższe w gospodarstwach wielodzietnych niż w próbie polskich gospodarstw domowych), -- struktura wydatków (z niewielkimi wyjątkami jest zbliżona w obu typach gospodarstw), -- poziom zaspokojenia potrzeb (do najsłabiej zaspokojonych potrzeb należą: oszczędności, rekreacja i kultura oraz wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego), -- warunki bytowe i mieszkaniowe gospodarstw wielodzietnych są co najmniej tak dobre, jak innych gospodarstw w Polsce, -- subiektywne oceny aspektów życia są neutralne bądź umiarkowanie pozytywne. Wyniki badania pozwolą na lepsze zaplanowanie działań przedsiębiorstw (w tym marketingowych) kierowanych do segmentu gospodarstw wielodzietnych. Pozwolą też na lepsze poznanie specyfiki tego typu gospodarstw, również przez inne instytucje (rządowe, non profit).
EN
An aim of considerations is to describe the consumption pattern and quality of life of large households in Poland. The author relies on findings of the pilot survey carried out in 2014 by the method of Internet on-line survey among 34 such households. The data were confronted with similar results of CSO surveys of 2012. There was also used the available literature. The main research findings concern the following issues: -- disposable income and expenditure of households (per capita income appeared to be lower in large households than in the sample of Polish households as a whole); -- structure of expenditure (with few exceptions, it is similar in both types of households); -- level of needs satisfaction (the least satisfied needs are savings, recreation and culture as well as household equipment and management); -- large households’ living and housing conditions are at least as good as those of other households in Poland; -- subjective evaluation of the aspects of life is neutral or moderately positive. The research findings will allow better planning of activities to be carried out by enterprises (including marketing ones) addressed to the segment of large households. They will also allow a better recognition of the specificity of such households also by other institutions (governmental, non-profit).
RU
Цель рассуждений – описать структуру потребления и качество жизни многодетных домохозяйств в Польше. Автор основывается на результатах пилотного обследования, проведенного в 2014 г. по методу интернет-опроса онлайн среди 34 такого рода хозяйств. Данные сопоставили с похожими результатми обследований ЦСУ из 2012 г. Использовали также доступную литературу. Основные результаты обследований касаются следующих вопросов: -- чистые доходы и расходы хозяйств (доходы на душу населения оказались более низкими в многодетных семьях, нежели в общей выборке польских домохозяйств); -- структура расходов (с небольшими исключениями она сходна в обоих типах хозяйств); -- уровень удовлетворения потребностей (к числу слабее всего удовлетворенных потребностей относятся: сбережения, отдых и культура, а также оборудование и ведение домохозяйства); -- бытовые и жилищные условия многодетных хозяйств по крайней мерстоль же хороши, как и других хозяйств в Польше; -- субъективные оценки аспектов жизни нейтральны или умеренно положительны. Результаты обследования позволят лучше планировать действия предприятий (в том числе маркетинговые), направленные на сегмент многодетных хозяйств. Они тоже позволят лучше узнать специфику такого рода хозяйств, также другими учреждениями (правительственными, некоммерческими).
Year
Issue
Pages
113-123
Physical description
Contributors
author
References
 • Ludność. Największe bogactwo świata (2011), PROHIBITA, Warszawa.
 • Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu (2014), Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna, http://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/a/060718.pdf [dostęp: 29.01.2014].
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Centrum im. Adama Smitha (2014), Koszty wychowania dzieci w Polsce, http://www.pafere.org/userfiles/R-12-Koszty_wychowania_dzieci_2012.pdf [dostęp: 22.01.2014].
 • CIA (2014), The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html [dostęp: 22.01.2014].
 • Eurostat (2014), Population projections 2010-2060, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF [dostęp: 22.01.2014].
 • GUS (2014a), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2012.xls [dostęp: 22.01.2014].
 • GUS (2014b), Prognoza ludności na lata 2008-2035, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.xls [dostęp: 22.01.2014].
 • GUS (2014c), Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_sytuacja_gosp_dom_2012.pdf [dostęp: 29.01.2014].
 • GUS (2014d), Ubóstwo w Polsce w 2012 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2012.pdf [dostęp: 29.01.2014].
 • Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Lino M. (2011), Expenditures on Children by Families, 2011, http://www.cnpp.usda.gov/Publications/CRC/crc2011.pdf [dostęp: 20.01.2014].
 • Marczuk B., Fandrejewska A. (2011), Młodzi wyjechali, milion Polaków mniej, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/777776.html [dostęp: 22.01.2014].
 • United Nations (2014), World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm [dostęp: 21.01.2014].
 • ZUS (2014), Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego, http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf [dostęp: 22.01.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-081d3e05-01f5-43ec-9987-e69935a21464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.