PL EN


2020 | 3 | 639-648
Article title

Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
From fables to information – the role of quantitative accent in reading the television news broadcasts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zadaniem serwisów informacyjnych jest przede wszystkim informowanie. Jednakże współcześnie istotna stała się także umiejętność przykuwania uwagi odbiorcy, a także jej utrzymania. Cel: Celem artykułu jest opisanie jednego ze środków prozodii języka polskiego, służącego wyrażaniu emocji, co stało się częścią sposobu czytania współczesnych serwisów informacyjnych, mającym związek z troską o utrzymanie uwagi widza. Wyniki i wnioski: Środkiem tym jest akcent iloczasowy, który w czytaniu informacji pojawił się współcześnie, czego przykłady zostały przytoczone w artykule. Dla porównania podano również przykłady serwisów informacyjnych prezentowanych w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy ten akcent nie był wykorzystywany. Jest to związane ze zmianami, jakie zaszły w obrębie komunikowania medialnego, nakierowanego na wyrażanie emocji, do czego doskonale może zostać wykorzystany właśnie akcent iloczasowy. Metody badań: Analiza roli tego akcentu polegała na obejrzeniu około 200 wydań współczesnych telewizyjnych serwisów informacyjnych, wskazaniu miejsc ich występowania oraz opisaniu sposobu ich wykorzystania przez dziennikarzy czytających wiadomości. Spostrzeżenia poczynione w czasie badań mogą posłużyć jako element warsztatu pracy dziennikarza, który musi dbać o poszczególne środki prozodyjne, czyli akcentowanie (w tym akcent iloczasowy), zróżnicowaną linię intonacyjną, dynamikę, rytm, tempo. Wartość poznawcza artykułu: Umiejętne wykorzystanie wymienionych elementów przyczynia się do budowania przez dziennikarza wizerunku profesjonalisty, jak również może wpływać na większe zainteresowanie odbiorców przekazywanymi treściami. Jednym z elementów prozodii, służącym wyrażaniu emocji, jest akcent iloczasowy, którego dotyczy niniejszy artykuł.
EN
News services are primarily used for obtaining and conveying the news. However, nowadays it is also important to be able to attract the attention of a recipient. Scientific objective: The purpose of the paper is to describe one of the features of the prosody process in the Polish language, which is used to express emotions, which has become part of the way of reading the news releases, which is related to concern for keeping the viewer’s attention. Results and conclusions: This measure is a quantitative accent that appeared nowadays in reading the news, examples of which are presented in the paper. For comparison, examples of the news releases presented in the 1990s were also given, when this accent was not used. This is related to the changes that have taken place in the area of media communication aimed at expressing emotions, for which the quantitative accent can be used. Research methods: Analysis of the role of this accent consisted of watching about 200 news releases of contemporary television news services, indicating the location of accent’s occurrence and describing how it was used by journalists reading the news. The observations made during the research can be used as part of the journalist’s workshop, which must take care of individual prosodic measures, i.e. accenting (including the quantitative accent), a varied intonation line, dynamics, rhythm, tempo. The cognitive value: The skillful use of these elements contributes to a journalist building the image of a professional, as well as may increase the interest of recipients in the transmitted content. One of the elements of prosody used to express emotions is the quantitative accent referred to in this paper.
Year
Issue
3
Pages
639-648
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bauer, Z. (2000), Gatunki dziennikarskie. W Z. Bauer, E. Chudziński (Red.) Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Bloch, J. (2018), Telewizyjne serwisy informacyjne. Zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Derwojedowa, A., Karaś, H., Kopcińska, D. (Red.). (2005). Język polski. Kompendium, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 • Dłuska, M. (1976), Prozodia języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo PWN.
 • Dukiewicz, L. (1978), Intonacja wypowiedzi polskich, Wrocław: Wydawnictwo PWN.
 • Godzic, W. (2004), Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Knapp, M.L., Hall, J.A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Leathers, D.G. (2005), Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Osmulska, K. (2016), Cechy prozodyczne wypowiedzi a wyrazistość komunikatu. W K. Szafrańska, I. Klonowska, E. Małachowska (Red.), Wieloaspektowość komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Sawicka, I. (1995), Fonologia. W L. Dukiewicz, S. Urbańczyk, H. Wróbel (Red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo PWN.
 • Szpyra-Kozłowska, J. (2002), Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Szymaniuk, D. (2003), Charakterystyka cech prozodycznych polskich serwisów informacyjnych i doniesień korespondentów, Linguodidactica 7, 241–244.
 • Dziennik Ustaw (Dz.U) 2015, poz. 1639.
 • Bracia Grimm (2018). Wszystkie baśnie i legendy, czyta Wiktor Zborowski. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=3IsGjbmwQAs
 • CBOS. (2019). Komunikat z Badań. Pobrane 16 marca 2020 z https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_070_19.PDF
 • Gawryluk, D. (2019). Wydarzenia, Polsat. Pobrane z https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20191218-wydarzenia-1850_6761978/
 • Gugała, J. (1992), Wiadomości, TVP 1. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=nBPpcj_8CNI
 • Kajdanowicz, G. (2019). Fakty, TVN. Pobrane z https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/bieszczady-cichy-memorial-arkadiusza-andrejkowa-niezwykle-murale,995907.html
 • Marciniak, P. (2019). Fakty, TVN. Pobrane z https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wstrzymanie-delegacji-mariusza-krasonia-prokuratura-nie-wykonuje-decyzji-sadu,996707.html
 • Miecugow, G. (1995). Wiadomości, TVP 1. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=TtKusXitHMQ
 • Mosór, A. (2019). Wydarzenia, Polsat. Pobrane z https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20191208-wydarzenia-1850_6761339/
 • Pieńkowska, J. (1993). Wiadomości, TVP 1. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=j6llGA5UoxA
 • Pochanke, J. (2019). Fakty, TVN. Pobrane z https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/najwazniejsze-wydarzenia-ostatnich-dziesieciu-lat,995705.html
 • Rymanowski, B. (2019). Wydarzenia, Polsat. Pobrane z https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20191231-wydarzenia-1850_6762595/
 • Tuwim, J. (2018). Lokomotywa, czyta Piotr Fronczewski. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=sp-hXpPD4BU
 • Werner, A. (2019). Fakty, TVN. Pobrane z https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/ryszard-terlecki-polityk-ktory-rzadzi-klubem-pis,994628.html
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-082116e7-fbf2-4255-b61c-cff5aadb91e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.