PL EN


2013 | 917 | 35-47
Article title

Prawno-instytucjonalne uwarunkowania stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej – wybrane aspekty

Authors
Title variants
EN
Legal and Institutional Determinants of the European Union’s External Relations – Selected Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę prawnych oraz instytucjonalnych uwarunkowań stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Omówiona została wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz europejska polityka sąsiedztwa. Uwzględniono podstawowe elementy reformy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak: ustanowienie Wysokiego Przedstawiciela Unii, powołanie podlegającej Wysokiemu Przedstawicielowi Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Scharakteryzowana została także struktura i podstawy prawne „działań zewnętrznych Unii”, wśród których ujęto m.in.: wspólną politykę handlową (WPH), współpracę na rzecz rozwoju, współpracę gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi i pomoc humanitarną, środki ograniczające, zawieranie umów międzynarodowych przez Unię oraz stosunki UE z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii.
EN
The paper presents general characteristics of legal and institutional determinants regarding the EU’s external relations. It discusses Common Foreign and Security Policy as well as the European Neighbourhood Policy. The basic components of the reform of the Common Foreign and Security Policy are also considered. These include the appointment of the High Representative of the Union and the establishment of the European External Action Service as subordinate to the High Representative. The structure and legal basis for the “EU external actions” are characterised and cover, among other things: the Common Commercial Policy (CCP), cooperation for development, economic, financial and technical cooperation with third countries, humanitarian aid, means restricting the signing of international agreements by the EU as well as EU relations with international organisations, third countries and EU Delegations.
Contributors
author
 • Społeczna Akademia Nauk, Łódź
References
 • Barcz J. [2008], Przewodnik po traktacie z Lizbony. Traktaty ustanawiające UE, Lexis Nexis.
 • Barcz J. [2010a], Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne instytucjonalne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Barcz J. [2010b], Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, wyd. 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Barcz J. [2012], Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Lexis Nexis.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. [2012], Integracja europejska w świetle traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Cała-Wacinkiewicz E. [2012], System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu z Lizbony, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.
 • Chruściak R. [2010], Ratyfikacja traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Wydawnictwo Elipsa.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2010 [2010], L 201/30.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2012/C 326/01) C 326, t. 55, z 26 października 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PL:PDF (dostęp: 20.01.2013).
 • Emerson M. et al. [2011], Upgrading the EU’s Role as Global Actor. Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Brussels.
 • Łazowski A., Łabędzka E. [2011], Działania zewnętrzne UE. Aspekty prawne. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Osica O. [2010], Ujarzmianie chaosu – przyszłość stosunków zewnętrznych UE w świetle Traktatu z Lizbony, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 2.
 • Uzasadnienie wniosku o ratyfikację traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (traktat z Lizbony) [2007], Dziennik Urzędowy UE 2007 C 306/1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0823675c-5458-4cb3-b240-c2e6e9688226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.