PL EN


2015 | 40 | 109-130
Article title

Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne

Content
Title variants
EN
Analysis of efficiency of European and American higher education institutions – nonparametric approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności naukowej i dydaktycznej 505 uczelni z 10 krajów europejskich oraz z USA w okresie 2000– 2012. W celu obliczenia wskaźników efektywności przyjęto metodę nieparametryczną Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakłady uznano: wartość przychodów uczelni, liczbę pracowników naukowych oraz studentów, za wyniki działalności naukowej – liczbę publikacji, a działalności dydaktycznej – liczbę absolwentów. W drugim kroku analizy przetestowano model odnoszący efektywność działalności uczelni do zmiennych związanych m.in. ze źródłem pochodzenia przychodów, wielkością uczelni, lokalizacją oraz rokiem założenia uczelni. Regresja ta została oszacowana oddzielnie dla uczelni europejskich i amerykańskich. W szczególności można stwierdzić, że na efektywność naukową uczelni europejskich w sposób ujemny oddziaływał udział środków pochodzących ze źródeł publicznych, natomiast dla uczelni amerykańskich wpływ ten był dodatni. W obu omawianych grupach uczelnie większe, o dłuższej tradycji oraz położone w bogatszych regionach charakteryzowały się wyższą efektywnością.
EN
This article presents an analysis of the research and teaching efficien- cy of 505 universities from 10 European countries and the U.S. in the period 2000–2012. In order to calculate the efficiency scores a non- parametric method of Data Envelopment Analysis (DEA) has been adopted. The set of inputs contains: total revenues, academic staff and total number of students, research output is measured by total number of publications, while teaching output is proxied by total number of graduates. In the second stage analysis the model is tested (separately for the European and American sample) in which efficiency scores are related to the potential determinants: source of revenues, size of the university, location and year of foundation. In particular, it was shown that research efficiency of European HEIs is negatively as- sociated with the share of public funds while in case of American public universities the effect is opposite. For the both groups, higher research and teaching efficiency was characterized for bigger units, with longer tradition and located in wealthier areas.
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
References
 • Agasisti T., Johnes G. (2009), Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more than one country, „Education Economics” vol. 17, nr 1, s. 59–79.
 • Agasisti T., Pérez-Esparrells C. (2010), Comparing efficiency in a cross-country perspective: the case of Italian and Spanish state universities, „Higher Education” vol. 59, nr 1, s. 85–103.
 • Agasisti T., Pohl C. (2012), Comparing German and Italian public universities: Convergence or divergence in the higher education landscape?, „Managerial and Decision Economics” vol. 33, nr 2, s. 71–85.
 • Aghion P., Dewatripont M., Hoxby C., Mas‐Colell A., Sapir A. (2010), The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US, „Economic Policy” vol. 25, nr 61, s. 7–59.
 • Akviran N.K. (2001), Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment analysis, „Socio-economic Planning Sciences” vol. 35, s. 57–80.
 • Aubyn M.S., Pina A., Garcia F., Pais J. (2009), Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education, Economic Papers, 390, European Commission, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 • Bonaccorsi A., Daraio C., Simar L. (2007), Efficiency and productivity in European universities: exploring trade-offs in the strategic profile, w: Bonaccorsi A., Daraio C. (red.), Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe, Cheltenham/ Northampton, MA.: Edward Elgar Publishing, s. 144–206.
 • Bonaccorsi A., Brandt T., De Filippo D., Lepori B., Molinari, F., Niederl A., Schmoch U., Schubert T., Slipersaeter S. (2010), Final study report. Feasibility study for creating a European university data collection, Brussels: The European Communities.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, „European Journal of Operational Research”, vol. 2, s. 429–444.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1981), Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through, „Management Science” vol. 27, s. 668–697.
 • Coelli T.J., Rao D.S.P., O’Donnell C.J., Battese G.E. (2005), An introduction to efficiency and productivity analysis, 2nd ed., New York: Springer.
 • Colbert A., Levary R.R., Shaner M.C. (2000), Determining the relative efficiency of MBA programs using DEA, „European Journal of Operational Research” vol. 125, s. 656–669.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J., 2004, Handbook on Data Envelopment Analysis, Hingham, MA: Kluwer Academic Publishers.
 • Ćwiąkała-Małys A. (2010), Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Daraio C., Bonaccorsi A., Geuna A., Lepori B., Bach L., Bogetoft P. et al. (2011), The European university landscape: A micro characterization based on evidence from the aquameth project, „Research Policy” vol. 40, nr 1, s. 148–164.
 • Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Leja K. (2003), Instytucja akademicka. Strategia, Efektywność, Jakość, Wydział i Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii Nr 107, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Liu J.S., Lu L.Y.Y., Lu W.-M., Lin B.J.Y. (2013), A survey of DEA applications, „Omega” vol. 41, s. 893–902.
 • Reichmann G., Sommersguter-Reichmann M. (2006), University library benchmarking: An international comparison using DEA, „International Journal of Production Economics” vol. 100, nr 1, s. 131–147.
 • Robst J. (2001), Cost Efficiency in Public Higher Education Institutions, „The Journal of Higher Education” vol. 72, nr 6, s. 730–750.
 • Sav G.T. (2012), Stochastic cost frontier and inefficiency estimates of public and private universities: does government matter?, „International Advances in Economic Research” vol. 18, nr 2, s. 187–198.
 • Sav G.T. (2013), Effects of Financial Source Dependency on Public University Operating Efficiencies: Data Envelopment Single-Stage and Tobit Two-Stage Evaluations, „Review of Economics & Finance” vol. 3, nr 1, s. 63–73.
 • Simar L., Wilson P. (2000), A General Methodology for Bootstrapping in Non- parametric Frontier Models, „Journal of Applied Statistics” vol. 27, nr 6, s. 779–802.
 • Simar L., Wilson P. (2007), Estimation and inference in two stage, semi- parametric models of productive efficiency, „Journal of Econometrics” vol. 136, s. 31–64.
 • OECD (2002), Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Paris: OECD.
 • UOE (2004), Unesco-IUS/OECD/Eurostat data collection manual. 2004 Data collection on education systems, Paris: OECD.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym, DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Wilson P.W. (2008), FEAR: A software package for frontier efficiency analysis with R, „Socio-Economic Planning Sciences” vol. 42, nr 4, s. 247–254.
 • Wolszczak-Derlacz J. (2013), Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2011), Efficiency of European public higher education institutions: a two-stage multicountry approach, „Scientometrics” vol. 89, nr 3, s. 887–917.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0825274d-dcb5-48e4-841c-9b2d92defae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.