PL EN


2014 | 39 | 110-133
Article title

Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro

Content
Title variants
EN
The Theoretical Foundation of an Integrating Currency Area. The Dilemmas of Introduction Euro Currency in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania i analizy wskazują, że zespół kryteriów z Maastricht jest intelektualnie niedo-pracowany; nie zawiera warunku zgodności produktywności pracy, jest zatem niewystarczający do kwalifikacji państw kandydujących do strefy walutowej, jaką z zamierzenia miała być strefa euro. Polska, ze względu na niską produktywność pracy i finansowanie lwiej części deficytu sprzedażą papierów dłużnych na zagranicznych rynkach, nie powinna aspirować do obecnej strefy euro. Polska powinna dążyć do utrzymania samodzielności swoich decyzji ekonomicznych, czyli swojej podmiotowości. Jest też faktem, że strefa euro w zamierzonej formie bardziej dyskryminuje państwa (dzieli na grupy) niż je integruje. Właściwym kandydatem do tej strefy jest państwo, którego wskaźnik produktywności pracy jest wyższy niż 3,0, a wskaźnik Q dla Polski nie osiąga 2,0. Jeśli jednak założyciele Unii Europejskiej rzeczywiście pragną rozwijać integrację dla dobra narodów, to w organizacji strefy euro należy przeprowadzić wskazane reformy. Są one łatwe organizacyjnie i technicznie, lecz bardzo trudne politycznie. Jednak utworzenie strefy walutowej według wskaza-nych zasad wytworzy korzystny i trwały impuls rozwojowy, więc ten trud powinien zostać podję-ty. Inna droga integracji może polegać na zainicjowaniu przez Polskę mniejszej strefy walutowej (na przykład tworzonej z państw Grupy Wyszehradzkiej i sąsiednich), która po osiągnięciu wyż-szej produktywności pracy, zintegruje się ze strefą euro na własnych warunkach.
EN
The deliberations and analyses indicate that the Maastricht criteria are not intellectually re-fined; they do not contain the condition of labor productivity conformity and are therefore insuffi-cient to qualify candidate countries for accession to the currency area, which the eurozone was intended to be. The eurozone was by definition not designed to integrate. Poland, due to its low labor productivity and financing of a major part of the deficit through selling debt securities in foreign markets, should not aspire to join the current eurozone if it wants to remain independent in its economic decisions and maintain its autonomy. It is also a fact that the eurozone in its intended form discriminates countries (dividing them into groups) rather than integrates them. An adequate candidate for the eurozone is a country with a labor productivity index of higher than 3.0, and the Q-index for Poland does not even reach 2.0. If, however, the founders of the European Union really want to develop integration for the benefit of the nations, then the necessary reforms need to be implemented in the organization of the euro-zone. These are organizationally and technically easy, but very difficult in terms of politics. How-ever, the creation of a currency area according to the described principles will create a positive and lasting development stimulus, so efforts should be undertaken. Another road to integration could involve Poland initiating a smaller currency area (for example in the Visegrad Group and neigh-boring countries), which, after achieving a higher labor productivity, would integrate with the eurozone on its own terms. However, these are long-term processes the aim of which must be to increase the Q-index, which is what the countries could not achieve.
Year
Issue
39
Pages
110-133
Physical description
Contributors
References
 • Beachill B., Pugh G., 1998, Monetary cooperation in Europe and the problem of differ-ential productivity growth: An argument for a ‘two speed’ Europe, “International Review of Applied Economics”, Vol. 12, Issue 3.
 • Dobija M., 2001, A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of Exchange Value of Money, „Argumenta Oeconomica”, No. 1, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2002, Monetary Unit – The theory of Value [w:] Monetary Unit Stability in Holistic Approach, M. Dobija (ed), International Workshop in Leon Kozminski Academy, Warszawa.
 • Dobija M., 2003, Wage, Money and Accounting Theoretical Relationships, “Argumenta Economica Cracovienia”, No. 2, Cracow University of Economics Publisher, Kraków.
 • Dobija, M., 2008, Labor productivity ratio and international comparison of economic performance – Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, EMERGO, No. 1.
 • Dobija M., 2009, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 14: Uwarunkowania instytu-cjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M., 2011a, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, „Modern Economy”, Vol. 02, No. 2, doi:10.4236/me.2011.22019.
 • Dobija M., 2011b, Labour Productivity vs. Minimum Wage Level, “Modern Economy”, Vol. 2, No. 5, 2011, doi:10.4236/me.2011.25086.
 • Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M, Górowski I., 2012, Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?, „Ma-nagement and Business Administration. Central Europe”, nr 6(119).
 • Dobija M., 2012b, Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy [w:] A. Dziuba- -Burczyk, Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Dobija M., 2013, Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990–201, t. 3: Droga do spójności społecz-no-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M., Kurek B., 2013, Towards Scientific Economics, “Modern Economy”, Vol. 4, No. 4.
 • Grabowski Z., 2001, W związku z teorią wartości pieniądza i parytetem produktywności płacy – część I i II, „Master of Business Administration”, nr 1(48), nr 2(49), Warszawa.
 • Hongbing S., 2010, Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródło kryzysów finansowych, Wekto-ry, Kobierzyce.
 • Jackowicz K., 2013, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Wydawnic-two POLTEXT, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., 2012, Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, “Modern Economy”, Vol. 3 No. 6, 2012, pp. 780–785, doi: 10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicz-nych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2010, Zanim Nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. W.G. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Łaski K., Podkaminer L., 2010, Wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Madura J., 1995, International Financial Management, wyd. IV, West Publishing Com-pany, New York.
 • Małecki W., 2010, Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a integracja Polski ze strefą euro [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • McKinnon R., 2000, Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas, http://www-siepr.stanford.edu/workp/swp00009.pdf.
 • McConnell C., Brue S., 1986, Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N.Y.
 • Mundell R., 1968, International Economics, Macmillan, New York.
 • Mundell R., 2000a, The Euro and the Accession Countries, “Journal of Transforming Economies and Societies”, EMERGO, Vol. 7, No. 1.
 • Mundell R., 2000b, Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozsze-rzenie na Europę Wschodnią, „Master of Business Administration”, nr 6(47).
 • Osiatyński J., 2010, Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kry-zysu i jej wyzwania u progu 2011 roku [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa
 • Robinson J., 1953–1954, The Production Function and the Theory of Capital, “Review of Economic Studies”, No. 21(2).
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Schneider D., 2011, The Labor Share: A Review of Theory and Evidence, SFB 649 Dis-cussion Paper, Humboldt-Universität zu Berlin, http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de, ISSN 1860-5664.
 • Szymański W., 2010, Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Tomkiewicz J., 2010, Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Żyżyński J., 2010, Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-082e9144-60d6-4870-a117-3480f4e15fe2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.