PL EN


2013 | 2 (343) | 21-33
Article title

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020”

Content
Title variants
EN
Some Aspects of Formation of the Labour Market in Poland in the Light of New Economic Strategy “Europe 2020”
RU
Избранные аспекты формирования рынка труда в Польше в свете новой экономической стратегии «Европа 2020»
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii Europejskiej oraz podejmowanych przez Polskę działań zmierzających do wdrażania wytycznych w tym zakresie. Omówiono etapy ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz jej założenia w nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej na lata 2010-2020 pod nazwą „Europa 2020”, w tym dwa kluczowe projekty dla polityki rynku pracy: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Mobilna Młodzież. W ramach charakterystyki krajowych dostosowań przedstawiono dokumenty stanowiące wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz programy i działania na rzecz doskonalenia polityki zatrudnienia w Polsce.
EN
In their article, the authors carried out a review of the concepts of formation of the labour market in the European Union and the actions undertaken by Poland aimed at implementation of the directives in this respect. They discussed the stages of evolution of the European employment strategy and its assumptions in the new economic strategy of the European Union for the years 2010-2020 entitled “Europe 2020”, including the two key for the labour market policy projects: Agenda for new skills and jobs and Youth on the Move. Within the framework of description of the national adjustments, they presented the documents constituting Poland’s contribution to fulfilment of the European employment strategy as well as programmes and actions for improvement of the employment policy in Poland.
RU
В статье провели обзор концепций формирования рынка труда в Европейском Союзе и предпринимаемых Польшей действий, направленных на внедрение директив в этом отношении. Обсудили этапы эволюции «Европейской стратегии занятости» и ее предпосылки в новой экономической стратегии Ев ропейского Союза на 2010-2020 гг. под названием «Европа 2020», в том числе два ключевых для политики рынка труда проекта: «Программа для новых квалификаций и занятости» и «Мобильная молодежь». В рамках характеристики национальных приспособлений представили документы, представляющие собой вклад Польши в осуществление «Европейской стратегии занятости», а также программы и действия для совершенствования политики занятости в Польше.
Year
Issue
Pages
21-33
Physical description
Dates
published
2013-03-2013-04
Contributors
References
 • Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013 (2005), Rada Ministrów, Warszawa, http://www.efs.2004-2006.gov.pl/SPO+RZL++podstawowe+informacje/ [dostęp: styczeń 2013].
 • Krajowy Program Reform na rzecz realizacji unijnej strategii „Europa 2020” (2011), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Możdżonek K. (2012), Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy. cz. 2., http://www.rowniwpracy.gov.pl/50/instytucje-rynku-pracy/dyskryminacja-ze-względu-na-wiekna- polskim-rynku-pracy-cz-2.html [dostęp: 28.11.2012].
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2006), Rada Ministrów, Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents?NSRO_maj2007.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 • Polska 2012. Raport o stanie gospodarki (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/PL_MG_DSA_MWP_Polska_2012_Raport_o_stanie_gospodarki_w_ost.pdf [dostęp 30.01.2013].
 • Portal Funduszy Europejskich, Program Kapitał Ludzki (2012), http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx [dostęp: styczeń 2013].
 • Program „Młodzi na rynku pracy” Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży (2012), http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/projekty-pilotażowe-zainicjowane-izrealizowane-przez-mpips/twoja-kariera---twój-wybór [dostęp: styczeń 2013].
 • Sprawozdanie z realizacji programu solidarność pokoleń (2012), http://www.mpips.gov.pl/praca/programy/sprawozdanie-z-realizacji-programu-solidarnośćpokoleń/ [dostęp: 28.11.2012].
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://bip.mrr.gov.pl/Narodowa%20Strategia%20Spojnosci/Documents/102dd4907d064e1986fd453aeadcacc1SRKRM.pdf [dostęp: 25.01.2013].
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=pl
 • http://www.alebank.pl/index.php?option=com_contant8view=article&id=9209;banki-szansadla-small-businessu=fm-bank-oferuje-70-mln-kredytu-dla-start-upow-w-ramach-unijnegoprpgramu-progress&catid=430;kf-201104-06-kwiecien-czerwiec-2011&Itemid-258
 • http://Europa.eu/rapie/Press-relaase/IP-10-1541_pl.htm locale-PR Strasburg 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08334146-a8da-44d2-b230-dfa86ccc27b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.