PL EN


2018 | 31 | 61-80
Article title

Kościół a odzyskanie niepodległości przez Polskę

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Zieliński Z., Udział Adama Stefana Sapiehy w sprawie śląskiej podczas plebiscytu w roku 1921 [w:] Księga Sapieżyńska, t. 2: Działalność kościelna i narodowa Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1986.
 • Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848–1865, Lublin 1973.
 • Olszanowska-Skowrońska Z., La suppression des diocèses catholiques par le gouvernement russe après l’insurrection de 1863–4 (1866–1869), Roma 1965.
 • Ziółek J., Duchowieństwo a powstanie listopadowe. Postawa patriotyczna i życie religijne, „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28.
 • Saletra W., Duchowieństwo obszaru między Wisłą a Pilicą wobec powstania listopadowego. 1830–1831, „Teka Komisji Historycznej OL PAN” 2011, R. 8.
 • Kuzicki J., Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863), Rzeszów 2014.
 • Żywczyński M., Sprawa Gutkowskiego (1832–1839), „Rocznik Lubelski” 1958, t. 1.
 • Petrani A., O wywiezieniu biskupa Konstantego Ireneusza Łubieńskiego z Sejn w 1869 roku, „Nasza Przeszłość” 1967, t, 27.
 • Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007.
 • Obłąk J., Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w latach 1800–1870, Lublin 1960.
 • Zieliński Z., Educatrix et Advocata. Wychowawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach narodu, Lublin 2015.
 • Szulist W., Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r., t. 1, Pelplin 2000.
 • Wojtowicz J., Diecezja chełmińska w latach 1772–1821 [w:] Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243–1992. Materialy konferencji naukowej w Toruniu, 6 XI 1993, red. M. Biskup, Toruń 1994.
 • Zieliński Z., Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873–1887, Poznań 2011.
 • Kęszka S., Inicjatywy społeczno-oświatowe ks. prałata Wacława Blizińskiego w Liskowie w latach 1900–1925, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2002, t. 1.
 • Łętocha R., Lisków – wzorowa wieś ks. Wacława Blizińskiego, „Nowy Obywatel. Pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej” 2017, nr 1.
 • Gajewski S., Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin 1990.
 • Kaleta A., Stanowisko władz kościelnych wobec ruchu ludowego w Galicji na przykładzie społecznej i wydawniczej działalności księdza Stanisława Stojałowskiego, „Toruńskie Studia Bibliograficzne” 2013, nr 2.
 • Piela M., Kościół i duchowieństwo polskie w latach 1914–1918, „Dzieje Najnowsze” 2004, R. 36, z. 3.
 • Gajownik M., Arcybiskup Aleksander Kakowski wobec niepodległości Polski (1914–1918), ,,Saeculum Christianum” 1999, t. 8, nr 2.
 • Fąka M., Kwestia prymasostwa w okresie arcybiskupich rządów kardynała Edmunda Dalbora, „Prawo Kanoniczne” 1977, t. 20, nr 1.
 • Pest C., Kardynał Edmund Dalbor (1869–1925) pierwszy prymas Polski Odrodzonej, Poznań 2004.
 • Treter E., Udział Kościoła w odbudowie niepodległości państwa polskiego 1914–1918, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 15.
 • Piela M., Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914–1924, Lublin 1994.
 • Kufel R., Edward Likowski 1836–1915. Sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański. Prymas Polski, Zielona Góra b.r.w.
 • Pietrzak J., Florian Stablewski 1891–1906 [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej: praca zbiorowa, red. F. Lenort, Poznań 1982.
 • Śmigiel K., Florian Stablewski, arcybiskup gnieźnieński i poznański (1941–1906), Gniezno 1993.
 • Zieliński Z., Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918–1939, Poznań 2011.
 • Król-Mazur R., „Było błędem nie uwzględniać psychologii serca młodzieńczego wojownika…”. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza krytyka NKN i Legionów, „Dzieje Najnowsze” 2017, t. 49, z. 2.
 • Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej, 1918–1919, oprac. J. Wołczański, Lwów 1997.
 • Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919. Źródła, oprac. J. Wołczański, t. 1–2, Lwów–Kraków 2012.
 • Bąkała K., Działalność arcybiskupa Józefa Teodorowicza w okresie walk obronnych Lwowa 1918–1919, „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 1.
 • Olszar H., Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000.
 • Odziemkowski J., Frątczak S., Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-083abfe4-859a-4aef-a908-bfa1d2836b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.