PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 110-121
Article title

Samoocena sytuacji dochodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Content
Title variants
EN
Self-Assessment of the Income Situation of the Rural Population with Precarious Income
RU
Самооценка ситуации в отношении доходов сельского населения с неуверенностью в получении доходов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania relacji zachodzących między dochodem pozostającym do dyspozycji gospodarstwa domowego a wielkością dochodu ocenianą subiektywnie. Badaniem została objęta ludność wiejska o niepewnych dochodach. Badano związek między subiektywnie wyznaczonym poziomem dochodu a takimi cechami, jak: płeć i wiek, wykształcenie, typ biologiczny rodziny oraz megaregion zamieszkania. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że czynnikami wpływającymi na pozytywną ocenę są wykształcenie oraz subiektywnie oceniany dobrostan rodziny. Badania wykazały również, że podobieństwo dochodów nie jest równoznaczne z zadowoleniem ich dysponentów z ich wielkości. Na postrzeganie dochodów nie wpływa również w sposób znaczący płaca (ocena dla obu płci była zbliżona). Czynnikami, które w pewnym stopniu determinowały oceny były natomiast wykształcenie oraz wiek, a także zamieszkiwany megaregion.
EN
The article presents the results of a study of the relationship between the disposable income of a household and the subjectively assessed degree of satisfaction of needs. The study covered the rural population with precarious income. The relationship between the subjectively determined level of income and the characteristics of gender and age, education, biological type of family and macroregion of residence were examined. The obtained results indicate that the factors influencing the positive assessment are education and subjectively assessed family well-being. Studies have also shown that the similarity of income is not equivalent to the satisfaction of their disposers of their size. The perception of income also does not significantly affect the salary (assessment for both sexes was similar). The factors that were to some extent determined by the evaluation were education and age, as well as the inhabited macroregion.
RU
В статье представили результаты изучения зависимостей, выступающих между доходом, которым располагает домохозяйство, и размером дохода, оцениваемым субъективно. Изучение касалось сельского населения с неуверенностью в получении доходов. Изучали связь между субъективно определенным уровнем дохода и такими свойствами, как пол и возраст, образование, биологический тип семьи и макрорегион проживания. Полученные результа- ты позволяют констатировать, что факторами, влияющими на положительную оценку, являются образование и субъективно оцениваемое благосостояние семьи. Изучение показало тоже, что сходство доходов неоднозначно с удолетворением их размером тех, кто ими располагает. На восприятие доходов не влияет тоже значительным образом зарплата (оценка для обоих полов была сближенной). Факторами же, которые в некоторой степени предопределяли оценки, были образование и возраст, а также макрорегион, в котором проживают опрошенные.
Year
Pages
110-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Arnold D., Bongiovi J.R. (2013), Precarious, Informalizing, and Flexible Work. Transforming Concepts and Understandings, “American Behavioral Scientist”, No. 57/3.
 • Atkinson A.B. (1985), The Economics of Inequality, Oxford University Press, Oxford.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Campbell I., Price R. (2016). Precarious work and precarious workers: Towards an improved conceptualization, “The Economic and Labour Relations Review”, No. 27/3.
 • Grotowska-Leder J., Serafin-Juszczak B. (2014). Zbiorowość NEET - niewykorzystane zasoby pracy młodzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska - w perspektywie Unii Europejskiej, (w:) Machol-Zajda L., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku.
 • Aktualne problemy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet w Białymstoku, Warszawa- Białystok.
 • Kalinowski S. (2015a), Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr XCV.
 • Kalinowski S. (2015b), Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kalleberg A.L. (2009), Precarious work, insecure workers: employment relations in transition, “American Sociological Review”, No. 74(1).
 • Kalleberg A.L. (2011), Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment in the United States, 1970s to 2000s, Russell Sage Foundation, New York.
 • Olsthoorn M. (2014), Measuring Precarious Employment: A Proposal for Two Indicators of Precarious Employment Based on Set-Theory and Tested with Dutch Labor Market-Data, “Social Indicators Research”, No. 119(1).
 • Pohorille M. (1985), Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Prosser T. (2016), Dualization or liberalization? Investigating precarious work in eight European countries, “Work, Employment and Society”, No. 30/6.
 • Rodgers G., Rodgers J. (1989), Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe, ILO, Geneva.
 • Rodgers L. (2016), Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Standing G. (2011), The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury, London.
 • Szopa B. (2005), Kontrowersje wokół problemów podziału, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVII, zeszyt 4.
 • Tinbergen J. (1985), Production, Income and Welfare, Brighton.
 • Tompa E., Scott-Marshall H., Dolinschi R. (2007), Precarious employment experiences and their health consequences: towards a theoretical framework, “Work”, No. 28(3).
 • Waite L. (2009), A place and space for a critical geography of precarity?, “Geography Compass”, No. 3(1).
 • Young H. P. (2003), Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0847c521-6e49-4515-b3de-683222a9d15b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.