PL EN


Journal
2018 | 47 EN | 1 | 151-167
Article title

Children’s Metaphors – an Inspiration to Change the Thinking of Cognitive Development and Logopedic Therapy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents selected results of the author’s studies on the metaphorical description of emotions by six-year-old children. The studies show that the presentation of meaning through metaphors makes it easy for children to explain difficult concepts. Children’s metaphors allow us to illustrate the different nature of thinking in children, and, as a result, their highly original definitions. The article is an attempt to show a new perspective in logopedic therapy based on cognitive abilities, children’s imagination and their metaphorical skills. The presented suggestion addressed to therapy from the pragmatic angle only outlines the problem.
Journal
Year
Volume
Issue
1
Pages
151-167
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Department of Logopedics and Applied Linguistics
References
 • Adamska-Staroń M., 2016, Metaforyczne ujmowanie idei pedagogicznych jako dobra praktyka edukacyjna, “Journal of Modern Science”, 4(37): 63–92.
 • Arystoteles, 1988, Retoryka. Poetyka, PWN, Warszawa.
 • Barański J., 2001, Świat rzeczy: zarys antropologiczny, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Białecka-Pikul M., 2002, Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Badania i opis dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Błeszyński J., Kaczorowska-Bray K., 2012, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 • Borowiec H., 1999, Analogia i przeciwieństwo jako zasdy organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym, [in:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Burzyński R., 2012, Metafory jako narzędzie poznania polityki i odziaływania politycznego, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/359/rozprawa%20R.%20Burzy%C5%84ski.pdf?sequence=1 (access: 20.09.2018).
 • Bruner J., 1978, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa.
 • Chlewiński Z., 1999, Umysł, dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa.
 • Chmura-Klekotowa M., 1971, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne”, 21: 99– 235.
 • Czarnocka M., Mazurek M., 2012, Metafory w nauce, „Zagadnienia Naukoznawcze”, 1(191): 1–22.
 • Dobrzyńska T., 1998, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Warszawa, Wyd. IBL.
 • Dobosz A., 2009, Maksa Blacka a Jerzego Kmity koncepcja metafory, „Filo-Sofia”, 1(8): 225–237.
 • Dryll E., 2009, Rozumienie metafor z nazwą zwierzęcia w nośniku – perspektywa rozwojowa, „Psychologia Rozwojowa”, 14(2): 95–109.
 • Dryll E. 2014, Rozumienie metafor charakteryzujących ludzi – perspektywa rozwojowa, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1225/Ewa%20Dryll_Rozumienie%20metafor%20charakteryzuj%C4%85cych%20ludzi%20%E2%80%93%20perspektywa%20rozwojowa.pdf?sequence=1 (access: 20.09.2018).
 • Haman M., 1993, Badania nad analogią we współczesnej psychologii procesów poznawczych, [in:] Psychologia i semantyka: pojęcia i zagadnienia, red. I. Kurcz, SWPS, Warszawa, 190–208.
 • Hohol M., 2007, Myślenie metaforami, czyli dlaczego „głowa do góry”, https://www.granicenauki.pl/myslenie-metaforami-czyli-dlaczego-glowa-do-gory-26056 (access: 29.12.2017).
 • Hrycyna E., 2018, Zagadka jako gatunek mowy w terapii logopedycznej, „Prace Językoznawcze”, XX/1: 57–70.
 • Gardner H., Kircher M., Winner E., Perkins D., 1975, Children’s metaphoric produtions and preferences, “Journal of Child Language”, 2: 125–141.
 • Grabias S., 2016, Język w diagnozowaniu logopedycznym, [in:] Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy Profesor Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyś, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin, 173–184.
 • Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Kant I., 1986, Krytyka czystego rozumu, PWN, Warszawa.
 • Kępiński A., 1977, Twarz i ręka, „Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja”, 2: 9–34.
 • Kielar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Kotowska M., 2015, Metafora w dyskursie edukacyjnym, „Przegląd Pedagogiczny”, 1: 335–344.
 • Kubicka D., 1989, Aktywność metaforyzacyjna u dzieci w wieku 10–14 lat w procesie opanowywania metaforycznych znaczeń przymiotników sensorycznych, „Psychologia Wychowawcza”, 1.
 • Kubicka D., 1994, Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym, „Studia Psychologiczne”, XXXII(2): 7–20.
 • Kubicka D., 1997, Małżeństwo kapusty i króla, czyli o psychologicznej naturze metafor, „Nowa Polszczyzna”, 2.
 • Kuszak K., 2012, Związki frazeologiczne w edukacji językowej dziecka – zarys problematyki, „Studia Edukacyjne”, 22: 321–339.
 • Lakoff G., Johnson M., 1988, oryg. 1980, Metafory w naszym życiu, przekł. T. Krzeszowski, Warszawa.
 • Lakoff G., Turner M., 1989, More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, University of Chicago Press, Chicago–London.
 • Lakoff G., 2011, Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę, Oficyna Wyd. ŁOŚGRAF, Warszawa.
 • Lewis C.S., 1947, Miracles, Centenary Press, London.
 • Limont W., 1997, Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego, „Nowa Polszczyzna”, 3: 43–47.
 • Maciejewska A., 2005, Rozumienie treści zagadek przez osoby z uszkodzonym słuchem, [in:] Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. T. 4. Studia Pragmalingwistyczne, red. J. Porayski-Pomsta, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa, 290–305.
 • Maciejewska A., 2015, Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów, UPH, Siedlce.
 • Macikiewicz J., 1999, Kategoryzcja a językowy obraz świata, [in:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Mirecka U., 2004, Metafory jako jedna z form odziaływania nie wprost w hipnoterapii, „Logopedia”, 33: 55–71.
 • Muzyka-Furtak E., 2010, Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Niesporek-Szamburska B., 2004, Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Ożdżyński J., 2006. Porównania i metafory w dyskursie szkolnym, [in:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. T. 31. Studia Logopaedica I, red. T. Rittel, J. Ożdżyński, Kraków, 183–210.
 • Piaget J., 1966, Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa.
 • Piętkowa R., 1991, O aksjologizacji przestrzeni w języku i poezji, [in:] Język a kultura. Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, T. 2, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław, 187–197.
 • Porayski-Pomsta J., 1994, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym: studium psycholingwistyczne, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Ricoeur P., 1984, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie, „Pamiętnik Literacki”, LXXV(2): 267–280.
 • Ricoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa.
 • Rzepa T., Frydrychowicz S., 1988, Relacje między doświadczeniem językowym a doświadczeniem indywidualnym, PWN, Warszawa.
 • Sala-Suszyńska J., 2017, Język figuratywny w przestrzeni edukacyjnej, „Społeczeństwo i Edukacja”, 25(2): 147–154.
 • Schmidt K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Shugar G.W., Smoczyńska M., (red.), 1980, Badania nad rozwojem języka dziecka: wybór prac, PWN, Warszawa.
 • Shugar G.W., Bokus B., 1988, Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Silva P. 1997, Health and development in the early years, [in:] From Child to Adult. The Duendial Multidiscyplinary Health and Development Study, eds. P. Silva, W. Stanton, Oxford University Press, Auckland, 24–58.
 • Smoczyński P., 1955, Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Wiejak K., 2011, Poznawcze aspekty interpretacji przysłów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Winner E., 1979, New names of old things: The emergence of metaphoric language, “Journal of Child Language”, 6: 469–491.
 • Wiśniewska-Kin M., 2009, „Miłość jest jak wiatrak” czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Wygotski L., 1989, Myślenie i mowa, transl. by E.J. Fleszer, PWN, Warszawa.
 • Zawisławska M., 2008, Zbuntowana komórka – metafory w języku biologii, [in:] Studia Litteraria Polono-Slavica, T. 8. Metafory w dyskursie edukacyjnym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka, Wydawnictwo SOW, Warszawa.
 • Zawisławska M., https://zawislawska.com/category/metafora/ (access: 24.09.2018).
 • Ziomek J., 1984, Metafora a metonimia. Refutacje i propozycje, „Pamiętnik Literacki”, LXXV(5/1): 181–209.
Notes
*The title of the article is a paraphrase of one chapter in the book by M. Wiśniewska-Kin (2009) on the metaphorical abilities of school students.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0848cc32-a3a2-4cb5-831b-d2f6e0e0bc06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.