PL EN


2016 | 2 (361) | 5-16
Article title

Handel internetowy – implikacje dla logistyki

Content
Title variants
EN
Internet Commerce – Implications for Logistics
RU
Интернет-торговля – импликации для логистики
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój Internetu i nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne wpłynęły na rozwój handlu elektronicznego w Polsce. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel w sklepach internetowych. Obsługa logistyczna branży e-commerce wymaga infrastruktury logistycznej i rozwiązań dostosowanych do wymagań tej gałęzi handlu. Dlatego też w artykule omówiono zagadnienie handlu elektronicznego z perspektywy jego wpływu na logistykę. Celem rozważań jest przedstawienie, na podstawie analizy literatury i wyników badań wtórnych, wyzwań stojących przez logistyką w kontekście dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego w Polsce. Problematykę zobrazowano przykładami praktycznych rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce. Artykuł ma charakter teoretyczny, poglądowo-koncepcyjny z elementami studium przypadku o charakterze praktycznym.
EN
The dynamic development of web and contemporary ICT technologies have stimulated e-commerce expansion in Poland. The most popular e-commerce is online shopping. Logistics service of e-commerce requires infrastructure and solutions tailored to specific branch requirements. Therefore the author in his article describes the e-commerce issues on the basis of literature analysis and results of the secondary research concerning challenges related to logistics in the context of dynamics-commerce expansion. The article is of the theoretical, illustrative and conceptual nature with elements of the case study of the practical nature.
RU
Динамичное развитие интернета и современные информационно-телекоммуникационные технологии оказали влияние на развитие электронной торговли в Польше. Наиболее популярная форма э-коммерции – торговля в интернет-магазинах. Логистическое обслуживание отрасли э-коммерции требует логистической инфраструктуры и решений,приспособленных к требованиям этой отрасли торговли. И потому в статье обсудили вопрос электронной торговли из перспективы ее влияния на логистику. Цель рассужде- ний – представить, на основе анализа литературы и результатов вторичных исследований, вызовы, стоящие перед логистикой в контексте динамичного развития э-коммерции в Польше. Проблематику проиллюстрировали примерами практических логистических решений для отрасли э-коммерции. Статьяимеет теоретический, наглядно-концептуальный характер с элементами анализа конкретного случая практического характера.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Warszawa
References
 • Antonowicz M. (2015), O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych. „Logistyka”, nr 2.
 • Badania Idealo (2015), Rozwiązania logistyczne w polskich sklepach internetowych, http://pl-pl.facebook.com (dostęp: 30.10. 2015].
 • Brzozowska-Woś M. (2014), Kierunki rozwoju handlu internetowego, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka”, nr 1.
 • Brdulak H. (2014), Usługi logistyczne w dobie Internetu, (w:) Logistyka w Polsce, Raport 2013, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Brdulak H. (2016), E-commerce – globalne wyzwanie dla operatora logistycznego, Prezentacja dla PISIL, Warszawa.
 • Coyle J., Bardi E., Langle C. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 • Chabrowski P., Wiśniewska I., Nisztuk T., Olender K., Porzeczyński M., Śledzik M. (2015), Raport E-commerce: jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem, Fundacja im. L. Pagi, Warszawa.
 • Cudziło M., Kolińska K. (2015), Logistyka w e-commerce w porównaniu z logistyką w handlu tradycyjnym, (w:) E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla E-commerce Polska, Warszawa.
 • Dobosz K. (2012), Handel elektroniczny, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Duszczyk M. (2015), E-handel przegonił tradycyjną sprzedaż, „Rzeczpospolita” 10.04.
 • Haber E. (2012), E-magazyn w realu, „TSL Biznes”, nr 11.
 • Januła E., Truś T. (2010), Gospodarka elektroniczna, Difin, Warszawa.
 • Kawa A. (2014) Logistyka e-handlu, https://media.poczta-polska.pl [dostęp: 30.10.2015].
 • Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing, Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 • Kozerska M. (2014), Obsługa logistyczna obszaru e-commerce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Organizacja i Zarządzanie, z. 86.
 • Materiały wewnętrzne firmy GLS dla celów konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji (2014), materiały niepublikowane.
 • Materiały wewnętrzne firmy DPD dla celów konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji (2014), materiały niepublikowane.
 • Raport (2014), Ecommerce Europe, http://www.ecommerce-europe.eu [dostęp: 01.05.2015].
 • Saas-Staniszewska P., Gordon M. (2015), E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla E-commerce Polska, Warszawa.
 • Sobczyk G. (2004), Rola Internetu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 179.
 • Sznajder A. (2000), Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sznajder A. (2002), Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sznajder A. (2006), Handel elektroniczny w marketingu międzynarodowym, “International Journal of Management and Economics”, No. 19.
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwers Polska, Warszawa.
 • Szymanowski W. (2010), System dystrybucji internetowej, jako nowe wyzwanie dla systemu dystrybucji w Polsce, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z . 75.
 • Szyszka G. (2014), Logistyka w Polsce Stan i Perspektywy, materiały seminaryjne, Warszawa.
 • Wieczerzycki W. (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.
 • Wszystko o handlu w Internecie, Poradnik dla przedsiębiorców (2013), Firma PL, Wrocław.
 • http://www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf [dostęp: 18.05.2015].
 • http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/ebiznes [dostęp: 18.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0849cd7b-02a7-4a53-8451-2f5af22d4dc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.