PL EN


2015 | 5(1)/2015 | 146-159
Article title

RADYKALNE ROSYJSKIE ORGANIZACJE NACJONALISTYCZNE NA TERYTORIUM UKRAINY (1905-1914)

Authors
Content
Title variants
EN
RADICAL RUSSIAN NATIONALIST ORGANIZATIONS ON THE TERRITORY OF UKRAINE (1905-1914)
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł opisuje cechy radykalnego nacjonalizmu rosyjskiego na terytorium ziem ukraińskich w XX wieku. Niejednorodność wśród rosyjskich środowisk nacjonalistycznych jest nadal kwestią kontrowersyjną. Podstawę klasyfikacji metod zwalczania przedstawicieli tych nacjonalistycznych ruchów dla realizacji ideologicznych stanowisk i rzeczywistych idei nacjonalistycznych w państwie rosyjskim, stanowi typologia rodzaju działania. Autor przeanalizował działania rosyjskich radykalnych prawicowych organizacji. Dużą uwagę przywiązuje do podstawowych idei radykalnego nacjonalizmu rosyjskiego i przyczyn ich dystrybucji wśród ludności ukraińskiej.
EN
The body of the article goes on to discuss the features of the radical Russian nationalism in the Ukrainian territory in the early twentieth century. Diversity among Russian nationalist circles remains a controversial issue. The basis of our classification of methods to combat the representatives of the nationalist ideological currents for the implementation of provisions and own nationalist ideas in the Russian state, is the typology of the nature of the action. The author analyzes the activity of Russian radical right-wing organizations. Much attention is paid to the basic ideas of radical Russian nationalism and the reasons for their dissemination among the Ukrainian population.
Contributors
author
  • Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach
References
  • Вєтров Р.І., Донченко С.П., ПолітичніпартіїУкраїни в першійчверті ХХ століття (1900-1925 рр.), Дніпропетровськ-Дніпроджержинськ, 2001. Залежский В., Какие были партии в России. Монархисты, Харьков 1930. Кирьянов Ю.И., Правые партии в Росии. 1911-1917 гг. – Москва, 2001. Омельянчук И.В.,Черносотенное движение на территории Украины (1904-1914 гг.), Киев, 2000. Политические партии России: история и современность, ред. А.И. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева, Москва, 2000. ПолітичнаісторіяУкраїни XX ст.: У 6 т. Т.1, На зламістоліть (кінець XIX ст.. – 1917 р.), ред. Ю.А.Левенець, 2002. Русское знамя. – 1907, 13 мая. Степанов С.А., Черная сотня в России. 1905-1914 гг, Москва, 1992. Союз Русского Народа по материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 1917 г., ред. В.П. Викторов, Моска-Ленинград, 1929. Центральный государственный исторический архив Украины, ф.442, оп.636, д.647, ч.8. Об обществах и союзах, основанных на основании закона 4 марта 1906 г., л. 224. ЦГИАУ, ф.442, оп.636,д.647, ч.2Об обществах и союзах, основанные на основании закона 4 марта 1906 г., л. 141-150. ЦГИАУ, ф.275, оп.1, д.2534. Список отделов «Союза русского народа» в г. Киеве, л. 133 ЦГИАУ, ф.442, оп. 636, д. 647, ч.1. Устав Киевского патриотического общества молодежи «Друглавый Орел», л. 658-666.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08508449-4e9c-4548-8dbd-837d41804351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.