PL EN


2017 | 105 | 177-192
Article title

Koszty zarządzania bezpieczeństwem pracy – badanie poziomu świadomości pracodawców

Content
Title variants
EN
The Costs of Safety Management in the Perception of Employers – Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo różnorodnych działań podejmowanych na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, inicjowanych w Unii Europejskiej, poziom bezpieczeństwa w polskich organizacjach nie ulega zasadniczej poprawie. Przeszkodą w osiągnięciu sukcesów wydaje się być tradycyjne podejście do BHP, które funkcjonuje w większości polskich przedsiębiorstw, oparte na filozofii humanitaryzmu. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, iż znacznie bardziej skuteczne jest podążanie drogą efektywności ekonomicznej w obszarze BHP (analiza kosztów korzyści). Celem artykułu jest diagnoza poziomu świadomości i podejmowanych działań przez pracodawców w obszarze zarządzania kosztami ponoszonymi na BHP. Badania zostały przeprowadzone w grupie 62 pracodawców, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki wskazują, że przedsiębiorcy nie posiadają dostatecznej wiedzy w zakresie funkcjonujących stymulatorów ekonomicznych BHP. Tym samym nie dokonują analiz kosztowych, a inwestycje w bezpieczeństwo są raczej wynikiem obowiązków prawnych niż przekonania o opłacalności tych inwestycji.
EN
Despite various measures taken to improve the standards of health and safety at work initiated in the European Union, the level of safety in Polish organizations has not significantly improved. An obstacle to achieve success seems to be the traditional approach to health and safety that is based in the majority of Polish enterprises on the philosophy of humanitarianism. The experiences of developed countries show that much more effective is to follow the road of economic efficiency in the area of occupational health and safety (cost-benefit analysis). The aim of the paper is to diagnose the level of awareness and actions taken by employers regarding costs management incurred for safety. The study was conducted in a group of 62 employers, using a questionnaire survey. The results indicate that entrepreneurs do not have sufficient knowledge about the functioning economic stimulants of safety. Thus, they do not make cost analyzes, and investments in safety are rather the result of legal obligations than beliefs in the profitability of these investments.
Year
Volume
105
Pages
177-192
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r., nr 199, poz. 1673).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości z dnia 3 listopada 2008 r., Dz. Urz. UE L 320/99 z dnia 29 listopada 2008 r.
 • Opracowania
 • Journal of Occupational Rehabilitation 2009/20 (2), s. 220–34.
 • Lewandowski Jerzy, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Politechnika Łódzka, Łódź 2000, s. 78.
 • Pęciłło Małgorzata, Usprawnianie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy 2005/1.
 • Podgórski Daniel, Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa (http://nop.ciop.pl/m8-1/m8-1_1.htm).
 • Roszko-Wójtowicz Elżbieta, Źródła informacji w obszarze BHP – ujęcie międzynarodowe, Edukacja dla Bezpieczeństwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny, 2015/4, s. 89; http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/ 1/0/3/7/10371016/zn_29.pdf
 • Rzepecki Jan, BHP w przedsiębiorstwie – model analizy kosztów i korzyści, Bezpieczeństwo Pracy 2002/10, Warszawa.
 • Smoliński Dariusz, Solecki Leszek, Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy 2015/6, Warszawa.
 • Tompa Emile, Dolinschi Roman, de Oliveira Claire, Irvin E., A Systematic Review of Occupational Health and Safety Interventions With Economic Analyses, Journal of Occupational & Environmental Medicine 2009/51(9), pp. 1004–1023.
 • Strony internetowe
 • http://www.ciop.pl
 • https://osha.europa.eu
 • https://www.issa.int/en
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0852fbc5-d4d4-47a9-847b-d5666d8f0d99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.