PL EN


Journal
2019 | 3 | 276-294
Article title

Роль информационно-коммуникативных технологий в формировании языковой личности учащихся

Content
Title variants
EN
The role of information-communicative technologies in the formation of the language personality of students
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony innowacyjnym technologiom w pro-cesie nauczania. Autorka podkreśla, że we współczesnej rze-czywistości jesteśmy zdolni przy użyciu technologii efektyw-nie przekazywać wiedzę uczyć umiejętności, kształcić ucznia jako istotę społeczną. Rozwój językowych zdolności przez na-ukę poprawnego pisania oraz posługiwania się językiem lite-rackim, systematycznie przedstawia wzajemne powiązanie tematów za pomocą komunikatywnego podejścia pozwala kształtować językowe przyzwyczajenia uczniów. Aby osiągnąć ten cel, warto efektywnie wykorzystać informacyjne techno-logie nauczania. W artykule rozpatrywane są także problemy kształcenia ję-zykowej osobowości ucznia. Przedstawiony jest przegląd ba-dań osoby językowej w naukowym dyskursie Kazachstanu, także zaproponowane informacyjne technologie nauczania i ich użycie w systemie edukacji. Autor udowodnia efektyw-ność użycia informacyjnych technologii na lekcjach literatu-ry, rozwój językowej osobowości uczniów dzięki technologii „smart”. Naukowo-metodologiczną podstawę tego badania stanowiły prace G. Bogina, J. Karaułowa, L. Żanalinej, L. Kilewej, R. Kasymowej, B. Żetpisbajewej, S. Suchych, W. Zieleńskej, M. Mełdziebiekowej, Ż. Żartynowej, którzy badają osobowość językową w różnych aspektach.
EN
Abstraсt Information technology training is the creation of new oppor-tunities for the transfer of knowledge (change in educational activities), the adoption of knowledge, the assessment of the quality of education, the addition to information technolo-gies for the comprehensive formation of the personality of the student in the educational process. The development of personal speech abilities through literate writing, teaching the student to speak the literary language, presenting sys-tematically interconnected topics through a communicative approach is aimed at developing the students' artistic speech skills. It is advisable to use information technology training in order to achieve this goal. The article deals with the problems of the language personality of the student, the language personality, and the study of the language person-ality in the scientific discourse of Kazakhstan, information technology training and their use in the education system, the effectiveness of using information technology in litera-ture classes, the development of the language personality of students using elements of smart technology. Scientific re-views of G. Bogin, Yu. Karaulov, L. Zhanalina, L. Kilevaya, R. Kasymova, B. Zhetpisbayeva, S. Sukhikh, V. Zelenskaya, M. Meldebekov and Z. Zhartynov are taken as the basis for studying the problem of linguistic personality in various as-pects when writing an article.
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Pages
276-294
Physical description
Contributors
  • Żetysuski Uniwersytet Państwowy Imenia I. Żansuguowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08547852-0d10-45a0-bca1-cafde697a9da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.