PL EN


2015 | 11 (790) | 20-32
Article title

Preferencje mieszkaniowe w Polsce po 1990

Authors
Title variants
EN
Residential Preferences in Poland after 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konkurencyjność i wzrost efektywności podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych uzależniona jest od dostarczenia klientowi jak największej satysfakcji z nabywanych dóbr. Nowe warunki funkcjonowania rynku mieszkaniowego po 1990 roku w Polsce, zwiększona świadomość społeczna swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz kosztów nabycia mieszkania spowodowała stopniowe przemiany preferencji związanych z miejscem zamieszkania. Obecnie trudny rynek nieruchomości mieszkaniowych wymaga bardziej elastycznego działania firm, optymalnego wykorzystania informacji na temat preferencji i potrzeb potencjalnych klientów, odważnych decyzji i przestawienia się na nowe formy działania. Celem opracowania było wskazanie, jakie elementy zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej stają się mniej istotne, a jakie zyskują na znaczeniu w odbiorze społecznym w okresie ostatnich 25 lat. Jaka jest aktualnie hierarchia ważności elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej oraz jakie są nowe tendencje kształtowania się preferencji mieszkaniowych? Przedstawione informacje mogą w praktyce zostać wykorzystane w strategiach rozwojowych firm deweloperskich, działaniach samorządów terytorialnych, a także być wskazówką dla indywidualnych inwestorów na rynku mieszkaniowym.
EN
The competitiveness of companies operating in the housing market depends on deliverance to customer the greatest satisfaction of purchased goods. New conditions functioning of the housing market after 1990 in Poland, increased social awareness of the free choice of place of residence and the cost of acquisition of a flat, resulted in the gradual transformation of preferences related to place of residence. The aim of the study is to indicate what elements of residential space development are becoming less important, and which are gaining in importance in public perception. Revealed trends in residential preferences, can be used in practice in development strategies of the development companies, the activities of local governments, as well as guidance for individual investors in the housing market.
Contributors
author
  • dr hab. Lidia Groeger, Uniwersytet Łódzki, WNG Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0856f672-9f77-40a7-b4ad-de3b9cf116fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.