PL EN


2012 | 28 | 370-377
Article title

The Significance of Innovative Integration Relations in Regional Development Compared to Globalization Processes

Authors
Content
Title variants
PL
Znaczenie innowacyjnych powiązań integracyjnych w rozwoju regionalnym na tle procesów globalizacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations which are cluster structures. This study attempts to assess the impact of above-mentioned forms of relations on regional and local development, as well as to indicate the conditions for development of these relations in the face of ongoing globalization processes. Clusters play a particularly important role in the context of increasing innovation across the whole economy. Moreover, thanks to their often considerable clout they are able to influence the shape of economic law, the formal institutional framework of functioning of economy. Cluster structures can be a stimulant of many positive changes, especially towards the development of advanced integration processes, as well as an effective regional and trans-regional development, and, finally, an increase of the competitiveness at global level.
PL
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest prezentacja teoretycznych podstaw, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu ww. form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, jak też wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w obliczu zachodzących procesów globalizacji. Klastry odgrywają szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności całej gospodarki. Ponadto dzięki swojej często znaczącej sile przebicia są w stanie oddziaływać na kształt prawa gospodarczego, instytucjonalno-formalne ramy funkcjonowania gospodarki. Struktury klastrowe mogą być stymulantem wielu korzystnych zmian, zwłaszcza w kierunku rozwoju zaawansowanych procesów integracyjnych, jak również efektywnego rozwoju regionalnego, ponadregionalnego czy wreszcie wzrostu konkurencyjności na poziomie globalnym.
Keywords
Year
Volume
28
Pages
370-377
Physical description
Contributors
author
 • University of Rzeszów Chair of Quantitative Methods
References
 • Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., 2007, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” nr 4 (110).
 • Cooke P., 2001, Clusters Key Determinant of Economic Growth: The Example of Biotechnology [w:] Clusters Policies- Clusters Development, red. A. Mariussen, Stockholm.
 • Czudec A., 2009, Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Rzeszów. Enright M.J., 2001, Regional Clusters: What we know and what should we know, Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia.
 • Gabryś L., 2006, Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji [w:] Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, red. H. Tendera-Właszczuk, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice.
 • Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Innowacyjność. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, 2006, Raport PARP, Warszawa.
 • Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski, 2004, red. S. Szultka, IbnGR.
 • Klastry w agrobiznesie, 2008, red. D. Bobrecka-Jamro, W. Jastrzębska, E. Szpunar-Krok, B. Tuziak, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-i-rozwoju/ (stan na dzień 14.01.2012).
 • Knop L., Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce, http://dlafirmy. info.pl/2776_szanse_i_bariery_rozwoju_klastrow_technologicznych_w_polsce_.htm (stan na dzień 08.11.2010).
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 • Matusiak K.B., 2005, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mertl J., Skowroński S., 2006, Łódzki klaster przedsiębiorczości – szansa na rozwój gospodarczy [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, red. G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak, Raport SOOIPP.
 • Meyer-Stamer J., 1999, Strategien lokaler/regionaler Entwicklung: Cluster, Standortpolitik und systemische Wettbewerbsfähigkeit, Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg, Duisburg.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., 2009, Klastry na świecie. Studia przypadków, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Olejniczak K., 2003, Apetyt na grona? Koncepcje gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2.
 • Oleksiuk A., 2009, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork.
 • Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, 2004, red. E. Skawińska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Skowron S., 2008, Factors of Building Competitive Supremacy and Innovativeness in the Ecological Food Valley Cluster (Czynniki budowania przewagi konkurencyjnej i innowacyjności w klastrze Doliny Ekologicznej) [w:] The emergence and development of clusters in Poland, red. E. Bojar, Z. Olesiński, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0857b270-3b99-4cfa-82d5-5bc180d166a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.