PL EN


2019 | 3(32) | 41-62
Article title

Osoby ze spektrum autyzmu w drodze ku dorosłości na podstawie działań i doświadczeń Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
People with Autism Spectrum Entering Adulthood – a Study Based on Activities and Experience of Autistic People Support Association „Dalej Razem”
Year
Issue
Pages
41-62
Physical description
Dates
published
2019-11-08
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze
References
 • Baron-Cohen S., Bolton P., Autyzm fakty, Kraków, Wydawnictwo Krajowego Towarzystwa Autyzmu, 1999
 • Buława-Hałasz J., Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych, Kraków, Impuls, 2017
 • Cycuła S., Kochaniak G., SPOA „Dalej Razem” w Zielonej Górze, [w:] Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie, red. Rudzińska-Rogoża A., Lipińska-Lokś J., Zielona Góra, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ROZWÓJ”, 2010
 • Dyszel A., Pozwólcie nam pracować, „Przegląd” 2006, Nr 11
 • Grandin T., Duffy K., Rozwijanie talentów. Ścieżki kariery dla osób z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, Warszawa, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 2013
 • Jankowska M., Rymsza A., Wilder E. i in., Autyzm – sytuacja dorosłych. Raport 2013, Warszawa, Fundacja Synapsis, 2014
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, Dz. U. 2012, poz. 1169
 • Kossewska J., Perzanowska A., Dzieci stają się dorosłe. Farmy dla osób z autyzmem, „Autyzm. Półrocznik” 2007, Nr 6
 • Kruk-Lasocka J., Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2003
 • Kruk-Lasocka J., Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi, [w:] Pedagogika Specjalna, red. Dykcik W., Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1997
 • Kukla D., Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2004, Nr 4
 • Maciarz A., Biadasiewicz M., Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera. Studium przypadku, Zielona Góra, Verbum, 2000
 • Mysior R., Zespół Aspergera – zaburzenie, diagnoza, terapia, „Dyrektor Szkoły” 2014, Nr 7(247)
 • Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990
 • Pisula E., Autyzm przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk, Harmonia, 2010
 • Pisula E., Autyzm przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk, Harmonia, 2016
 • Politaj A., Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań aktywności ekonomicznej ludności Polski w latach 2000–2007, [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. Noga M., Stawicka M. K., Warszawa, Wyd. Cedetu Warszawa, 2008
 • Rynkiewicz A., Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł, Gdańsk, Harmonia, 2009
 • Stokłosa M., Ogólnopolski spis autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce, Warszawa, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych, 2016
 • Stokłosa G., Stawecka K., Wczesne wspomaganie dziecka z autyzmem, [w:] Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, red. Kossewska J., Kraków, Impuls, 2009
 • Szarmati P., Uwięziony umysł, Kraków, Znak, 2007
 • https://generado.org/generado_pl.html, [dostęp: 22.10 2017]
 • http://synapsis.org.pl/co-robimy/nasze-placowki, [dostęp: 21.10.2017]
 • http://synapsis.org.pl/o-nas/historia, [dostęp: 21.10.2017]
 • Klasyfikacja DSM V, http://savant.org.pl/kryteria-diagnostyczne/kryteria-diagnostyczne-zespo%C5%82u-aspergera/188-dsm-v, [dostęp: 21.10.2017]
 • Misja SPOA „Dalej Razem”, http://www.autyzm.zgora.pl/pl/id.10054, [dostęp: 21.10.2017]
 • Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, http://synapsis.org.pl/co-robimy/1006-przeslanie-sg-onz, [dostęp: 21.10.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-085ddcca-f86c-4867-ad6c-7bb11a798a11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.