PL EN


2018 | 4 | 45-54
Article title

ZALETY I WADY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM

Content
Title variants
EN
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES INFORMATION`S SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE OPTIVUM ACCOUNTING PROGRAM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzięki rozwojowi technologii komputerowej można stwierdzić, iż sprawny system informatyczny dostarcza niezbędnych danych, do podejmowania słusznych decyzji. Obecnie coraz powszechniej stosuje się systemy zintegrowane. Służą one do kompleksowej obsługi wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Księgowość Optivum, to oprogramowanie do prowadzenia księgowości jednostek budżetowych, które spełnia wymagania ustawy o rachunkowości. Moduł pakietu Optivum, firmy Vulcan sp. z o.o., wspomaga zarządzanie szkołą m.in. pod kątem planowania i budżetowania. Zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji, staje się więc warunkiem koniecznym, istnienia jednostki gospodarczej w ramach właściwego zarządzania. Słowa kluczowe: system informatyczny, rachunkowość zarządcza, oświata.
EN
With the development of computer technology it can be claimed that an efficient IT system provides the necessary data to make the right decisions. Currently are used integrated system, which supports all areas of the company. Accounting Optivum is a software for accounting and budgetary units, which is in accordance with accounting law. The Optivum package modul from Vulcan company supports school management including terms of planning and budgeting. The use of information technologies in education has become a necessary term of an economic unit as part of proper management.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
45-54
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
 • Katedra Rachunkowości i Controllingu Uniwersytet Szczeciński WZiEU
References
 • Furmanek W., Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyk”, nr 1/2014.
 • Grodziński R., Ogólne informacje o strukturze ZSIZ, (w:) Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. Bytniewski A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Łada M., Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej, (w:) Rachunkowość a controlling, red. Nowak E., Kowalewski M., Nieplowicz M., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440/2016.
 • Nowak E., Rachunkowość Zarządcza, w: Rachunkowość Przewodnik, red. T. Cebrowska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
 • Sadowska B., Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakładu budżetowego "X" w świetle badań empirycznych, [w:] Społeczeństwo informacyjne – uwarunkowania rozwoju, red. G. Rosa. Zeszyty Naukowe nr 680, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 21, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Sadowska B., Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 76(132), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Sadowska B., System Informatyczny Lasów Państwowych - nowoczesne narzędzie informatyczne wykorzystywane w systemie rachunkowości. Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe 157, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz. U z 2004 r. Nr 49, poz.463).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-086678df-8be0-4fba-9bc1-9c1ef5a86e1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.