PL EN


2013 | 6 | 3(20) | 29-43
Article title

Wybrane elementy zagrożenia terroryzmem powietrznym obiektów infrastruktury krytycznej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęto próbę zdefiniowania obiektów infrastruktury krytycznej jako kluczowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania państwa i jego obywateli. Wskazano konieczność ochrony obiektów, wyodrębnionych jako krytycznych, zwracając uwagę na obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie bezpieczeństwa państwa a odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania. Dokonano charakterystyki wybranych elementów zagrożenia terroryzmem powietrznym, wskazując na prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w tym w stosunku do obiektów twardych, które nie posiadają dostatecznych środków ochrony (osłony obiektów) zabezpieczających je przed uderzeniami z powietrza. W celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, wskazano na konieczność współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i konieczność stworzenia globalnego systemu bezpieczeństwa. Treści zawarte w pracy poddały autorce w wątpliwość właściwego i odpowiedniego przygotowania obiektów infrastruktury krytycznej na ataki z powietrza i tym samym sformułowania problemu: Czy w obliczu możliwych zagrożeń terrorystycznych z powietrza, jako państwo jesteśmy przygotowani do przeciwdziałania aktom terroru i czy obywatele mają gwarancję poczucia bezpieczeństwa? Ponadto, czy przewidziane działania, siły i środki są adekwatne do mogących realnie pojawić się zagrożeń z powietrza?
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Compa T., Rajchel J., Załęski K., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin 2012
 • Dobija K., Obiekty naziemne zagrożone terroryzmem powietrznym (w:) Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2010
 • Dobija K., Zintegrowany system obrony powietrznej w walce z terroryzmem lotniczym, rozprawa doktorska AON. Warszawa 2009 (w:) B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych, AON, Warszawa, 2013
 • Gotowała J., Bezpieczne niebo (materiały z konferencji naukowej), (w:) Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, Warszawa 2012
 • Grenda B., Nowak J., Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych, AON, Warszawa 2013
 • Jałoszyński K., Współczesne zagrożenia terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem
 • Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013
 • Lasota-Jądrzak A., Współdziałanie Sił Zbrojnych z Policją w ramach procedury „Renegade”, Praca dyplomowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej. Warszawa 2013
 • Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, 2010
 • Liedel K., Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa,2010
 • Radomyski A., System Obrony Powietrznej, Wyzwania i zagrożenia powietrzne Polski – determinanty nowego Systemu Obrony Powietrznej. AON, Warszawa, 2013
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 135, poz. 906)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej(Dz. U. Nr 83, poz. 542)
 • Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm)
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony z dnia 21 listopada 1967r. (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 21 maja 2007 r. z późn. zm)
 • W. Skomra, Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego (w:) http://www.militis.pl/narodowe/ochrona-infrastruktury-krytycznej-w-polsce-stan-na-2011-r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-086ae3f9-24d4-4f26-8ad2-8614f3b1e228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.