PL EN


2014 | 9 | 153-163
Article title

Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej

Content
Title variants
EN
The latest theories of learning in digital age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został przedstawiony zarys rozwoju koncepcji pedagogicznych XX i XXI wieku, tj. teoria Shannona, behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm oraz konektywizm. Omówione zostały nie tylko teoretyczne wiadomości z zakresu metodyki nauczania, ale przede wszystkim konkretne problemy związane z nauczaniem e-learningowym. W dzisiejszym świecie zdobyczy elektronicznych wiedza stała się cennym surowcem, a nauczanie stało się wyzwaniem, które może radykalnie zmienić rzeczywistość. Brak spójnej metodologii nauczania e-learningowego w literaturze przedmiotu, wymusza tworzenie nowych teorii dydaktycznych wobec szybko zmie-niającej się rzeczywistości. Pojawienie się najnowszej koncepcji konektywizmu wprowadziło pewne ożywienie w teoriach pedagogicznych XXI wieku.
EN
The article presents an overview of pedagogical concepts’ development in 20th and 21st cen-tury, i.e. the Shannon`s theory, as well as, the concepts of behaviorism, cognitivism, constructiv-ism, and connectivism. Not only the theoretical methodology of teaching, but also specific prob-lems related to the issue of e-learning have been discussed in this paper. In the contemporary world of electronic achievements, knowledge constitutes a valuable resource. Simultaneously, teaching has become a challenge that can change the reality in a radical way. The lack of a con-sistent e-learning methodology developed in professional literature enforces the production of new theories of teaching following the rapidly changing reality. The appearance of recent connectivity concepts has refreshed the 2st century educational theories.
Year
Volume
9
Pages
153-163
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Bates A., Technology, open learning and distance education, Routlege, London/New York 1995.
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość, PWN, Warszawa 2008.
 • Clarke A., E-learning. Nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i łączności, Warszawa 2007.
 • Kubiak M.J., Wirtualna edukacja: Szkoła, Internet, Intranet Mikom, Warszawa 2000.
 • Lorens R., Nowe technologie w edukacji, PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.
 • Juszczyk S., Edukacja na odległość: kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1990.
 • Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Mado, Toruń 2005.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Warszawa 1999.
 • Siemieniecki B., Edukacja humanistyczna i komputery [w:] Edukacja medialna, red. J. Gaj-da, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
 • Sobol W., Ilustrowany słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.
 • Steinbrick B., Multimedia. U progu technologii XXI wieku, Wrocław 1993.
 • Bańko M., http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=learning&kat=18 (dostęp: 10.02.2014 r.).
 • Chickering W., Ehrmann C.S., Implementing the Seven Principles: Technology as Lever, 1996, http://www.iupui.edu/~cletcrse/ncaa/seven.htm (dostęp: 10.02.2014 r.).
 • Claude E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, 1948, http://cm.bell-labs. com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf (dostęp: 10.02.2014 r.).
 • Doroszewski W. (red), Słownik języka polskiego, http://doroszewski.pwn.pl/ (dostęp: 10.02.2014 r.).
 • Meger Z., Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, „E-mentor”, nr 4/2006, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/325 (dostęp: 10.02.2014).
 • Prensky M., Digital natives, Digital immigrants, 2001, http://www.marcprensky.com/writing/ Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (dostęp: 10. 02.2014 r.).
 • Siemens G., Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, 2004, http://www.elearns-pace.org/Articles/connectivism.htm (dostęp 10.02.2014 r.).
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, http://usjp.pwn.pl/ (dostęp: 10.02.2014 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-086dbd64-d6e7-4686-a90c-0539f8cf7aed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.