PL EN


2013 | 98 | 23-32
Article title

Analiza zabezpieczeń przeciwpowodziowych województwa dolnośląskiego

Title variants
EN
Analysis of the Dolnośląskie Voivodship Flood Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, doświadczyło w swojej historii kataklizmu, jakim była powódź w lipcu 1997 roku. Wezbrania powodziowe na analizowanym obszarze powodowane są głównie przez intensywne i długotrwałe deszcze występujące od czerwca do sierpnia. Biernymi działaniami przeciwpowodziowymi oraz sposobami ograniczania skutków powodzi są: zwiększanie lesistości zlewni, przywracanie naturalnych terenów zalewowych rzek (tam gdzie jest to możliwe), prawidłowa agrotechnika, utrzymanie koryt rzecznych, ograniczenie zabudowy na terenach zalewowych, prawidłowe prognozowanie zjawisk hydrometeorologicznych. W dorzeczu Odry, gdzie licznie występują aglomeracje miejskie, niezbędne jest zastosowanie technicznych środków ochrony przed powodzią, takich jak: wały przeciwpowodziowe, wielozadaniowe zbiorniki wodne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, poldery, przepompownie, kanały ulgi.
EN
According to the definition of flood, presented in Water Law, it is a sudden inundation by water of an area which is normally arid. Dolnośląskie Voivodship, which in this article is the object of analysis concerning flood safety, experienced in its history a flood disaster in July 1997. Flooding in this area is caused mainly by heavy and prolonged rainfall occurring from June to August. Actions aimed at flood mitigation are: increasing forest cover of the basin of the river, restoring natural flood plains of rivers (where possible), appropriate agrotechnology, maintenance of river channels, reducing building in flood plains, accurate weather forecasting. In the Odra basin, where there are many urban centers, it is necessary to use technical tools such as levees, multi-purpose water reservoirs, dry flood reservoirs, polders, pumping stations, and relief canals, to prevent flooding.
Contributors
author
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
References
 • Bezpieczna gmina nad Odrą, Materiały informacyjne, Wrocław 2007.
 • Borys M., Przepisy i wymogi oraz aktualny stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce, "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie", t. 7, z. 2a (20)/2007.
 • Dyrektywa Powodziowa, Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
 • Jarzębińska T., Zagrożenia powodziowe, [w:] Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006.
 • Kaca E., Melioracje wodne jako czynnik ograniczający skutki ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych, "Wiad. Mel. i Łąk", R. 54, nr 3/2011.
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wstępna ocena ryzyka powodziowego.
 • Lenar-Matyas A., Poulard C., Ratomski J., Royet P., Konstrukcja i działanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 9/2009.
 • Mioduszewski W., Mała retencja w lasach elementem kształtowania i ochrony zasobów wodnych. "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej", R. 10. Zeszyt 2 (18)/2008.
 • Parzonka W., Rola kanału zrzutowego Odra-Widawa dla ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia. Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej, Paryż-Orlean, 2012.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, Prognoza oddziaływania na środowisko, Wrocław 2002.
 • Prawo wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 • Program dla Odry 2006 - aktualizacja, Wrocław 2011.
 • Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, Wrocław 2006.
 • Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015, Wrocław 2012.
 • Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego, Wrocław 2002.
 • Raport o stanie lasów w Polsce 2011, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2011.
 • Tymiński T., Wielkogabarytowy model laboratoryjny Wrocławskiego Węzła Wodnego. "Nauka Przyroda Technologie", T. 5, z. 6/2011.
 • Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Wrocław 2008.
 • Zapory a powodzie, Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, Oświęcim-Kraków 2006
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08724856-2c72-4450-8468-68330f6885e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.