PL EN


2014 | 2(10) | 18
Article title

EWOLUCJA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

Content
Title variants
EN
EVOLUTION OF MILITARY DISCIPLINE’S
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prawo egzekwowania dyscypliny wojskowej wiąże się ściśle z powstaniem organizacji wojskowej i potrzebą uregulowania odpowiedzialności za posłuszeństwo rozkazowi. Opracowanie przedstawia jak obraz dyscypliny wojskowej zmieniał się na przestrzeni wieków, w zależności od mentalności społeczeństw i panującego ustroju. Początkowo dyscyplina opierała się wyłącznie na stosowaniu rygorystycznych kar, głównie kar śmierci i cielesnych, dołączając z czasem mniej surowe sankcje, np. pieniężne. Obecnie zawodowe Wojsko Polskie posiada system motywowania do wzorowej służby oraz kształtowania zdyscyplinowanych postaw żołnierzy. W okresie ostatnich kilkunastu lat system ten został dostosowany do zachodzących w kraju przeobrażeń ustrojowych, zmian konstytucyjnych, reform społecznych oraz głębokich reorganizacji w Siłach Zbrojnych.
EN
The right to enforce military disciple is strictly connected with the establishing of military organization and the need to regulate responsibility for obeying orders. The article shows how the perception of military discipline has changed over the centuries depending on the mentality of a society and political systems. Initially disciple implied mainly inflicting severe punishment, mainly capital or corporal punishment, including later less severe sanctions such as fines. Nowadays the Polish Armed Forces, a career ar-my, has a system of motivation to perform commendable service and cre-ate soldiers’ discipline attitudes. During the last dozen years this system has been adjusted to political system transformations, constitutional changes, social reforms and deep reorganization in the Armed Forces.
Keywords
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Biegański W., Zaczęło się w Coetquidan, Warszawa 1977.
 • CAW, I.313.11.70, Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych z 3 lutego 1925.
 • Cereniewicz B., Wrześniowe dni, Warszawa 1969.
 • Dekret Prezydenta RP z dnia 27 października 1943 r. o przepisach dyscyplinarnych dla kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową, Dz.U. RP 1943, 4 listopada, poz. 33.
 • Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • Dziennik Rozkazów Wojskowych 1918, 19 grudnia, nr 12.
 • Jarno W., Stan dyscypliny w okręgach wojskowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, tom 12.
 • Kania L., Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów polskich sił zbrojnych (do 1795 r.): rys prawno-historyczny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 poz. 483).
 • Kusiak F., Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczpospolitej, War-szawa 1922.
 • Moszumański Z., Piwowar S., Rawski W., Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny ewolucji przepisów dyscyplinarnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
 • Mościcki H., Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, Warszawa 1928.
 • Muszyński J., Niektóre zagadnienia prawne dyscypliny wojskowej w polskim przedrozbiorowym ustawodawstwie wojskowym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1961.
 • Nazarewicz J., Działalność sądów wojennych w wojnie obronnej Polski 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1979.
 • Nazarewicz J., Wojskowa służba sprawiedliwości w przededniu i w pierwszym okresie wojny obronnej Polski w 1939 r., „WPH” 1878, nr 1.
 • 16. Proceder prawny woyskowy, Warszawa 1775.
 • Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sygn. Szt. Gen 501/70, Warszawa 1970.
 • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. Szt. Gen 1613/2009, Warszawa 2009.
 • Roman S., Geneza statutów Kazimierza Wielkiego. Studium źródłoznawcze, Kraków 1961.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych, Dz. URP 1925, nr 91, poz. 638.
 • Statut oficerskich sądów honorowych w Wojsku Polskim, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, 17 czerwca, nr 67, poz. 2155.
 • Strumph-Wojtkiewicz S., Wbrew rozkazowi, Warszawa 1968.
 • Tarnawski J., Consilium rationis bellicae, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków 1858.
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220 z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej, Dz.U. 2007, nr 176, poz. 1242.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1474 z póz. zm.).
 • Wilkowicz B., Sądy honorowe w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, „WPP”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0878b71a-79bd-40c1-8849-3efed0ea5c8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.