PL EN


2012 | 4 | 44-51
Article title

Kompetencyjno-działaniowy paradygmat edukacji zawodowej we współczesnych warunkach pracy

Content
Title variants
EN
Competence-business paradigm of vocational education in the modern working conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule akcentuje się, że wdrażanie kompetencyjno-działaniowego paradygmatu jest gwarantem dopasowania usług edukacyjnych do współczesnych potrzeb społeczno-ekonomicznych. Edukacja zawodowa na tych zasadach zapewnia kształtowanie kompetencji personalnych, zawodowych, społecznych i cyfrowych (e-rozwój) na zasadach gotowości pracownika do efektywnego współdziałania i wszechstronnego praktycznego przygotowania. Przyszły pracownik może być mobilny i elastyczny w stosowaniu nabytych kompetencji, zmotywowany do pracy, przygotowany do analizy, projektowania wyników i efektów pracy oraz stałego rozwoju zawodowego. Procesy edukacyjne zorientowane są na potrzeby rynku pracy w kontekście indywidualnego rozwoju pracownika.
EN
The article stresses the opinion that applying of the competence and business paradigm is the guarantor of educational services for today’s socio-economic needs. Vocational education is based on the practical training of personal, professional, social, and modern technology competencies of an employee being intelligent and ready for effective cooperation. Using acquired competencies in real working conditions prospective employee is mobile and flexible, motivated to work, aimed at analysis, design, results and summation of work, ready to carry on professional development and professionally oriented educational process according to the requirements of the labor marketand in the context of the individual employee development.
Year
Issue
4
Pages
44-51
Physical description
Contributors
  • PWSZ w Płocku, PANP Ukrainy, Kijów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-087c33b1-7233-46a8-9e13-7474345eb70b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.