PL EN


2016 | 1 | 63-72
Article title

KOSZTY UTRZYMANIA MIEJSC PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
THE COSTS OF MAINTAINING WORKPLACES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z celów wspólnotowej polityki rynku pracy jest pełne zatrudnienie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej postanowiły osiągnąć do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia w wysokości 75%; wartość ta w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wynosi 60%. Cel ten jest trudny do osiągnięcia ze względu na ograniczenia funkcjonalne, jakim podlegają niepełnosprawni, a także z powodu utrzymujących się stereotypów i negatywnych nastawień wobec osób z niepełnosprawnościami i ich pracy. Nakłada się na to również postępujący proces starzenia się ludności, powodujący obniżenie sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wymaga ze strony przedsiębiorców znacznych nakładów i w konsekwencji ponoszenia kosztów, które nie dotyczą innych jednostek gospodarczych. Powstał system kompensacji tych kosztów ze środków publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach systemu refunduje koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o określonym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, a także tworzenia nowych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy. W artykule przedstawiono analizę wydatków państwa na utrzymanie i dostosowanie miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami w latach 2005-2014. Celem wprowadzenia tego instrumentu jest poprawa wskaźników rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. W świetle dostępnych danych można postawić tezę o ograniczonej efektywności tego instrumentu w realizacji celu pełnego zatrudnienia. Przy relatywnie dużych kosztach zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami nie rośnie w zadawalającym tempie.
One of the objectives of common labour market policy is full employment. European Union member states have agreed to achieve it by 2020 (75%), and as far as the disabled workers are concerned the planed rate is supposed to be 60%. This goal is difficult to achieve due to functional limitations, which the disabled are subject, and also because of continuing stereotypes and negative attitudes towards people with disabilities and their work. At the same time it is related to the progressive ageing of the population, resulting in reduction of medical fitness with age. Employing people with disabilities requires from companies considerable investment and consequently incurring costs that do not concern the other entities. Therefore, compensation systems has been created to cover these costs from public funds. This system covers the refund for creating new or adapt existing workplaces. State Fund for the Rehabilitation of the Disabled (PFRON) within the system reimburse the cost of salaries and social security contributions for employees of a certain type and degree of disability. The article presents an analysis of state spending on maintaining and adapting jobs for workers with disabilities in the years 2005-2014. The purpose of of implementing of this instrument is to improve the indicators of labour market of people with disabilities. Within the available data, it can be concluded that there is limited effectiveness of implementing of this instrument in achieving full employment. With relatively high costs, the employment of people with disabilities does not grow at a satisfactory pace.
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2005-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Barczyński A., Rehabilitacja zawodowa jako rozwiązanie systemowe, [w:] M.A. Paszkowicz, M. Garbat (red.) Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015.
 • Garbat M., Koszty publiczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” 2007, nr 1.
 • Garbat M, Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013.
 • Kryńska E., Wiśniewski Z., Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, „Polityka Społeczna” 2007, nr 9.
 • Paszkowicz M.A., Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr III/2013(8).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. z 2014, poz. 1988.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776.
 • Wiśniewski Z., Cele i instrumenty polityki rynku pracy, [w:] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Toruń 2010.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1994.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 • Wykorzystanie środków PFRON: http://www.pfron.org.pl/bip/wykorzystanie-srodkow/74,Wykorzystanie-srodkow-PFRON-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html [2016-06-07]
 • Ziębicki B., Efektywność w naukach ekonomicznych, „Biuletyn Ekonomii Społecznej” 2013, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-087e0c18-10e1-4b98-90b0-7ec90b871847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.