PL EN


2013 | 22 | 25-43
Article title

Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy25-43

Authors
Content
Title variants
EN
Poland in the Rankings of Knowledge Economies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza pozycji Polski w rankingach gospodarek opartych na wiedzy na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ocena oparta jest na metodologii KAM Banku Światowego, która posługuje się dwoma zagregowanymi indeksami KEI i KI. Kompleksowy wskaźnik KEI oparty jest na czterech subwskaźnikach: Reżim instytucjonalno-prawny, System innowacji, Edukacja i zasoby ludzkie, Technologie komunikacyjne i informacyjne. W artykule wykorzystano dane z 2012 roku. Pozycja Polski w rankingu pogorszyła się o 3 pozycje (38. miejsce) w stosunku do 2000 r. W drugiej części artykułu podjęto próbę identyfikacji głównych kierunków działań, do których zobowiązała się Polska w ramach realizacji strategii Europa 2020 – powinny przyczynić się one do poprawy sytuacji i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy.
Contributors
author
 • Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Annual Growth Survey 2013. (2012, 5 październik). Pozyskano z http://ec.europa.eu/europe2020/in- dex_en.htm.
 • Chen, D.H.C., Dahlman, C.J. (2005). The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. Washington DC: World Bank.
 • Ciborowski, R., Grabowiecki, J. (2004). Innovation and Technological Competitiveness of Central and East European Countries. W: K. Piech (red.), The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: Selected Issues. London: University College London – School of Slavonic and East European Studies, 175–200.
 • Dahlman, C.J. (1999). The Four Pillars of the Knowledge Economy. Washington: World Bank Institute.
 • Europe 2020 target. (2012, 10 październik). Pozyskano z http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ en.pdf.
 • Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.
 • Howitt, P. (1996). On Some Problems in Measuring Knowledge Based Growth. W: P. Howitt (red.), The Implications of Knowledge Based Growth for Micro-Economic Policies. Calgary: University of Calgary Press.
 • Hryniewicz, J.T. (2010). Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 61–68.
 • Kurek, S. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 87–104.
 • Lundvall, B., Johnson, B. (1994). The Learning Economy. Journal of Industry Studies, 1 (2).
 • Machlup, E. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton New York : Princeton University Press.
 • Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142–152.
 • Piech, K. (2006). Tempo wzrostu gospodarczego a rozwój gospodarki opartej na wiedzy. W: K. Grysa (red.), Rola informatyki w naukach społecznych. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcie procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.
 • Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.
 • Republic of Korea. Transition to a Knowledge-Based Economy. 20Report 20346-KO. (2012, 10 listopad). Pozyskano z http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/ WDSP/IB/ 2000/08/14 /000094946_0007210532051/Rendered/P
 • Skyrme, D.J. (1999). Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth–Heinemann.
 • Solow, R. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39, 312–320.
 • Solska, J. (2012, 20 październik). Ranking społeczeństw Europy – czy da się wycenić kapitał ludzki? Pozyskano z http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/632179,solska_wyksztalceni_pra- cowici_kompetentni_a_dopiero_na_dwudziestym_miejscu_ranking_spoleczenstw_europy.html
 • Strategia Europa 2020. (2012, 12 wrzesień). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+ go- spodarcze/Strategia+Europa+2020
 • The Knowledge-Based Economy. (1996). Paris: OECD. Pozyskano z http://www.oecd.org/science/ scienceandtechnologypolicy/1913021.pdf
 • Unijna tablica innowacyjności 2011. (2011, 10 grudzień). Pozyskano z http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
 • Witulska, N. (2003). Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej. W: K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską. Warszawa: IW, 145–153.
 • World Development Report (1998/1999), http://web.worldbank.org/WBSITE/ EXTERNAL/ EXTDEC/ EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,contentMDK:22293493~pagePK:478093~piPK:477627~the SitePK:477624,00.html#fulltext (dostęp 25.11.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08802d51-7cb7-46a3-b851-6f80071c007e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.