PL EN


2015 | XCV (95) | 261-287
Article title

Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Asymmetric impact of changes the WIBOR interest rate on commercial banks interest rates and the Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka Polski narażona jest na oddziaływanie wielu egzogenicznych szoków, co jest cechą charakterystyczną otwartych gospodarek o małej i średniej wielkości. Wpływ zaburzeń ma charakter asymetryczny, co wymaga zastosowania odpowiednich procedur, umożliwiających testowanie hipotez ekonomicznych. W artykule analizowane są skutki zmiany stopy procentowej WIBOR. Wprowadzony impuls powoduje uruchomienie sprzężenia inflacyjnego i w konsekwencji reakcję całego systemu gospodarczego. W związku z tym odpowiednie analizy muszą być przeprowadzone na kompletnym modelu makroekonometrycznym. W tej roli został wykorzystany miesięczny model WM-1. Wyniki analiz symulacyjnych wskazują na zróżnicowanie oferty banków komercyjnych w zależności od kierunku zmiany. Pomimo iż impuls płynie ze strony sfery nominalnej, zmiany dotyczą także procesów produkcji, inwestycji i zatrudnienia, a więc sfery realnej, i utrzymują się przez okres znacznie dłuższy niż okres oddziaływania samego impulsu.
EN
The Polish economy is influenced by many exogenous shocks, which is characteristic of small and medium-sized open economies. The impact of these impulses is asymmetric what requires the application of appropriate procedures to test economic hypotheses. The article analyze the effects of changes in the WIBOR interest rate. The impulse initiates the inflation loop and consequently the reaction of the whole economic system. Therefore the relevant analysis must be done on a complete macroeconometric model such as monthly model of the Polish economy WM-1. The results of the simulation analyzes shows the variability of interest rates offered by commercial banks depends on the direction of change. Although the initial impulse directly affects the nominal economy its impact influences the real economy as well (production, investment or employment).
Year
Volume
Pages
261-287
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Baranowski P., Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia – przegląd badań, Gospodarka Narodowa 2008/7–8, s. 1–23.
 • Brzoza-Brzezina M., Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, Ekonomista 2003/4, s. 457–477.
 • Brzoza-Brzezina M., Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej, Ekonomista 2003/5, s. 593–612.
 • Chan K.S., Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model, The Annals of Statistics 1993/21, s. 520–533.
 • Enders W., Granger C.W.J., Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment With an Example Using the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business and Economic Statistics 1998/16, s. 304–311.
 • Enders W., Siklos P.L., Co-integration and Threshold Adjustment, Journal of Business and Economic Statistics 2001/19, s. 166–177.
 • Engle R.F., Granger C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 1987/55, s. 251–276, .
 • Engle R.F., Granger C.W.J., Long-Run Economics Relationships: Readings In Cointegration, Oxford University Press, Oxford 1991.
 • Gómez V., Maravall A., Programs TRAMO (Time Series Regression with Arima noise, Missing observations, and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series). Instruction for the User, Working Paper 9628, Research Department, Bank of Spain, 1996.
 • Gradzewicz M., Kolasa M., Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, Bank i Kredyt 2004/35/2. s. 14–30.
 • Grabowski W., Welfe A., Global Stability of Dynamic Models, Economic Modelling 2010/28, s. 782–784.
 • Grzęda-Latocha R., Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej w strefie euro na podstawie danych ankietowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2005.
 • Hall S.G., Henry S.G.B., Macroeconomic Modelling, North Holland, Amsterdam 1998.
 • Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe A., Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2014/6, s. 105–127.
 • Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Wróbel E., Monetary Policy TransmissionDisturbances During the Financial Crisis. A Case of an Emerging Market Economy, Eastern European Economics 2011/49, s. 75–96.
 • Majsterek M., Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Svensson L.E.O., Woodford M., Indicator Variables for Optimal Policy, Journal of Monetary Economics 2003/50/3, s. 607–654.
 • Sznajderska A., On the empirical evidence of asymmetric effects in the Polish interestrate pass-through, The Journal of Economic Asymmetries 2013/10, s. 78–93.
 • Taylor J.B., Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy 1993/39/1, s. 195–214.
 • Taylor J.B., The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate Setting by the European Central Bank, Journal of Monetary Economics 1999/43, s. 655–679.
 • Taylor J.B., Explanatory Power of Monetary Policy Rules, NBER Working Paper 13685, 2007.
 • Taylor J.B., Williams J.C., Simple and Robust Rules for Monetary Policy, Working Papers Series, Federal Reserve Bank of San Francisco 2010.
 • Welfe A. (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013.
 • Welfe A., Ekonometria, wyd. 4, PWE, Warszawa 2009.
 • Welfe A., Karp P., Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki narodowej Polski, opracowanie w ramach grantu Maestro 4 DEC-2013/08/A/HS4/00612, 2015.
 • Welfe A., Karp P., Kelm R., Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Welfe A., Karp P., Kębłowski P., Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Wicksell K., Interest and Prices. A Study of the Causes Regulating the Value of money, New York 1936.
 • Woodford M., The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy, American Economic Review 2001/91/2, s. 232–237.
 • Woodford M., Interest & Prices: Foundations of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2003.
 • Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
 • Walsh C., Monetary Theory and Policy, MIT Press, Massachusetts 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0882ad14-d12d-47b5-beca-7844ced6efbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.