PL EN


2016 | 1 (360) | 172-186
Article title

Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne

Content
Title variants
EN
The TFFL Service Market in Poland in 2004-2013. The Selected Economic Aspects
RU
Рынок транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Польше в 2004-2013 гг. Избранные экономические аспекты
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usługowych polskiej gospodarki. Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian na rynku TSL w latach 2004-2013 w zakresie wybranych aspektów ekonomicznych. W tym celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu desk research. Przedstawiono zakres i uwarunkowania rozwoju analizowanego rynku, a także przeanalizowano dane o: liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących, przychodach ze sprzedaży usług, kosztach własnych sprzedaży usług, nakładach inwestycyjnych oraz wyniku finansowym brutto. W analizach wykorzystano wskaźniki dynamiki o stałej i zmiennej podstawie porównań oraz statystyczne podejście korelacyjne. W świetle zaprezentowanych wyników zaobserwowano dynamiczne zmiany na rynku TSL w Polsce w zakresie analizowanych zmiennych, które odzwierciedlają wahania kondycji polskiej gospodarki – okresy ożywienia i dekoniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy.
EN
Transport, freight forwarding, and logistics (TFFL) are considered as one of the key service markets of the Polish economy. An aim of considerations is to present the changes in the TFFL market in the years 2004-2013 as regards the selected economic aspects. For this purpose, there was carried out an analysis of the subject literature as well as desk research. The authors presented the scope and determinants of development of the market in question as well as analysed the data on the number of enterprises, the number of employees, service sales revenues, costs of services sold, investment outlay, and gross financial result. In the analyses, there were used the dynamics indicators with the fixed and variable base of comparisons as well as the statistical correlation approach. In the light of the presented results, there were observed dynamic changes in the TFFL market in Poland as regards the analysed variables which reflect fluctuations of the Polish economy’s condition – the period of economic recovery and slump. The article is of the overview and research nature.
RU
Транспорт, транспортная экспедциция и логистика считаются одним из основных рынков услуг польской экономики. Цель рассуждений – представить изменения на этом рынке в период 2004-2013 гг. в отношении избранных экономических аспектов. Для этого провели анализ литературы по предмету и кабинетные исследования. Представили диапазон и обусловленности развития анализируемого рынка, а также провели анализ данных насчёт числа предприятий, числа занятых, доходов от продажи услуг, удельных издержек продажи услуг, инвестиций и финансового результата брутто. В анализах использовали показатели динамики с постоянной и переменной основой сопоставлений, а также статистический корреляционный подход. В свете представленных результатов отметили динамичные изменения на рынке транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Польше в отношении анализируемых переменных, которые отражают колебания состояния польской экономики периода экономического оживления и спада. Статья имеет обзорно-исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
172-186
Physical description
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
References
 • Blaik P. (2001), Logistyka, PWE, Warszawa.
 • Burnewicz J. (2010), Logistyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, (w:) Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Brdulak H. (2005), Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce, (w:) Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyczkowska J. (2014), Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa.
 • GUS (2005a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2005b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2005c), Transport – wyniki działalności w 2004 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006c), Transport – wyniki działalności w 2005 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007c), Transport – wyniki działalności w 2006 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008c), Transport – wyniki działalności w 2007 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009c), Transport – wyniki działalności w 2008 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010c), Transport – wyniki działalności w 2009 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011c), Transport – wyniki działalności w 2010 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012c), Transport – wyniki działalności w 2011 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013c), Transport – wyniki działalności w 2012 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014c), Transport – wyniki działalności w 2013 r., ZWS, Warszawa.
 • Grucki K. (2006), Rynek usług logistycznych, (w:) Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Gryko-Nikitin A. (2010), Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 4.
 • ManPower Group (2013), Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka,http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Trendy_rynku_pracy/PL/2012_Trendy_HR_w_sektorze_TSL_raport_ManpowerGroup.pdf [dostęp: 15.05.2015].
 • Mańkowski C. (2012), Polski rynek usług logistycznych wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej,„Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31/2.
 • Rucińska D. (2014), Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL), http://www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Ruci%C5%84ska+Danuta [dostęp: 30.06.2015].
 • Szyszka G. (red.) (2002), Logistyka w Polsce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Szyszka G. (2008), Logistyka w Polsce w latach 2006-2007, (w:) Logistics 2008, Nowe wyzwania -nowe rozwiązania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Wojciechowski A. (2012), Rynek usług logistycznych w Polsce – analiza, perspektywy rozwoju, „Logistyka”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088976fc-558f-42a9-92a1-4422500fc2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.