PL EN


Journal
2013 | 1 | 35-49
Article title

Konflikt – dialog – mediacja

Content
Title variants
EN
Conflict – dialogue – mediation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praktyka mediacji, której celem jest dobrowolne i poufne porozumienie się stron będących w konflikcie, w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby (mediatora), staje się powszechną, pozasądową formą regulacji skomplikowanych relacji międzyludzkich. Relacja powstająca na linii konflikt – dialog czy dialog – mediacja stanowi złożone zagadnienie interdyscyplinarne, które ma na celu poprawę relacji międzyludzkich poprzez wskazanie jak najmniej inwazyjnego rozwiązania. Autorka prezentowanej publikacji, w sposób syntetycznie merytoryczny, ukazuje wieloaspektowe walory takiej formy rozwiązywania konfliktów. Wykazuje też, że metoda ta może stanowić inspirację do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów we wspólnocie Kościoła – szczególnie w przestrzeni małżeństwa i rodziny. Od lat 90. XX wieku „instytucja mediacji” staje się niekwestionowanym podmiotem pojednawczym również w pluralistycznej, polskiej rzeczywistości.
EN
The practice of mediation, which aims to voluntary and confidential communication among parties in conflict, in the presence of an impartial and neutral third person (the mediator), it becomes a universal form of extra-judicial control of complex relationships. The relationship that forms on line conflict-dialogue and dialogue-mediation is a complex crosscutting theme that aims to improve human relations by identifying the least invasive solution. The present author, in a synthetically substantive manner, reveals a multifaceted advantages of this form of conflict resolution. She also shows that this method can serve as an inspiration to non-judicial dispute resolution in the Church community – particularly in the area of marriage and family. Since the 1990s, “the institution of mediation” is the undisputed party also conciliatory in a pluralistic, Polish reality.
Journal
Year
Issue
1
Pages
35-49
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
 • A. Dąbrówka i in., Słownik synonimów, Warszawa 1998
 • A. Kalisz, Rozwiązywanie konfliktów przez państwo i obywateli, [w:] D. Czakoń, A. Margasiński (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007
 • A. Nosek, Ugoda w trakcie rozwodu – praktyczne aspekty mediacji w polskim prawie cywilnym, [w:] D. Czakoń, A. Margasiński (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007
 • Biblia Tysiąclecia, wydanie IV, Poznań 1991
 • E. Aronson i in., Psychologia społeczna, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2006
 • E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995
 • E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcji, tłum. J. Karłowski, Poznań 1998
 • E. Sujak, Życie jako zadanie, Warszawa 1989
 • G. Colombero, Od słów do dialogu, tłum. J. Rozdziewicz, Kraków 2005
 • H. Hilgers, Wstęp, [w:] H. Grütler, Jak rozwiązywać konflikty w Rodzinie, tłum. M. Kaczorowska, Warszawa 2003
 • J. Jagła, Mediacje w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, [w:] D. Czakoń, A. Margasiński (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007
 • J. Kozłowski, Z grzechu do wolności, Łódź 1992
 • J. Lewandowski, Bóg i człowiek, Warszawa 2001
 • J. Sondel (red.), Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997
 • J. Strelau, Psychologia, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk 2008
 • K.W. Vopel, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów, zabawy i ćwiczenia dla grup, tłum. M. Jałowiec, Kielce 2003
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Poznań 2002
 • M. McKay i in., Sztuka skutecznego porozumiewania się, tłum. A. Błaż, Gdańsk 2005
 • M. Nédoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, tłum. K. Bukowski, Kraków 1993
 • M. Wright, Przywracając szacunek sprawiedliwości, tłum. M. Marcinkowska, Warszawa 2005
 • P. Pawlukiewicz, Bóg dobry aż tak? O Bożym Miłosierdziu myśli kilka, Warszawa 2000
 • Polskie Centrum Mediacji, Historia mediacji, www.pcm.szczecin.eu.interia.pl/mediacjahist. html [dostęp: 18.10.2012]
 • R. Jaworski, Harmonia i konflikty, Warszawa 2004
 • R.J. Edelman, Konflikty w pracy, Gdańsk 2003
 • Reconciliatio et paenitentia, Wrocław 1999
 • S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 2004
 • S. Kluczyńska, O sztuce porozumiewania się, „Niebieska Linia”, nr 2, 2003 [online],www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/812-o-sztuce-porozumiewania-sie.html [dostęp: 18.10.2012]
 • T. Wyżyński, Słownik angielsko-polski, Warszawa 1999
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. 1, Warszawa 2007
 • Z. Abramowiczówna, Мέδοζ, [w:] Słownik Grecko-Polski, Warszawa 1962
 • Z. Skwierczyński, Konflikt, [w:] A. Szostek (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088a97d0-863d-46bb-88e4-035decf04d36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.