PL EN


2018 | 36 | 55-72
Article title

Proces Quidama w świetle rzymskiego prawa

Title variants
EN
The trial of Quidam in the light of Roman law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę analitycznego przybliżenia sceny sądu nad trzema chrześcijanami, rozgrywającą się na Kapitolu, przed Jowiszowym templum w Norwidowym poemacie Quidam. Ten monumentalny fresk, rozpisany na wiele mniejszych sekwencji, wyraźnie odróżnia się swoim charakterem od dominujących w tekście ujęć kameralnych, zawężonych do niewielkich przestrzeni, niewielkich grup osób. Analiza skupia się tu przede wszystkim na rekonstrukcji przebiegu procesu z punktu widzenia rzymskiego prawa. Ostatecznie prowadzi do rozpoznania historycznej świadomości prawnej Norwida, który, konstruując jedną z zasadniczych wizji swojego utworu, sięgał po wiedzę i literaturę przedmiotu połowy XIX wieku, dotyczącą stanu i znaczenia prawa rzymskiego.
EN
The article is an attempt to analytically portray the scene of the trial of three Christians, taking place on the Capitol Hill, in front of the temple of Jupiter in Norwid’s poem Quidam. This monumental fresco, divided into many smaller sequences, clearly distinguishes itself from intimate shots prevalent in the text, narrowed to small spaces, small groups of people. The analysis focuses here primarily on the reconstruction of the trial from the perspective of Roman law. Ultimately, this leads to the recognition of historical legal awareness of Norwid, who, upon constructing one of the fundamental visions of his work, drew on the knowledge and literature of the mid-19th-century concerning the role and significance of Roman law.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
36
Pages
55-72
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Amieleńczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006.
 • Birley A.R., Hadrian. Czas niestrudzony, przekł. R. Wiśniewski, Warszawa 2002.
 • Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie cesarstwa, przekł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960.
 • Dębiński A., Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995.
 • Dyjakowska M., Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010.
 • Litewski W., Rzymski proces karny, Kraków 2003.
 • Papierkowski Z., Proces karny w starożytności greckiej i rzymskiej, „Roczniki Humanistyczne” 6(1957), z. 2, s. 159-176.
 • Sajkowski R., Sprawa Falaniusza i Rubriusza. Początek procesów o obrazę majestatu za rządów Tyberiusza, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” Prace Historyczne II 13(1998), s. 11-21.
 • Sajkowski R., Klasyfikacja przestępstw w obrazę majestatu za rządów Tyberiusza na podstawie katalogu Swetoniusza (Tib. 58), „Echa Przeszłości” 2000, s. 17-28.
 • Sajkowski R., Divus Augustus pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001.
 • Święcicka-Wystrychowska P., Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu, Kraków 2005.
 • Zabłoccy M. i J., Ustawa XII tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088fbedb-af6a-4f22-b2fc-6f1d0ce4d068
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.