PL EN


2011 | 28 | 203-228
Article title

Przemoc z perspektywy: szkoła – nauczyciel – uczeń. Kooperacja czy rywalizacja?

Content
Title variants
EN
Violence from theperspective: school – teacher – student. Cooperation or rivalry?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W podjętych badaniach postawiliśmy sobie za cel określenie podstawowych poziomów oddziaływań grupowych, które mogłyby prowadzić lub wręcz doprowadziły do ewentualnego wzrostu poczucia zagrożenia wśród łódzkiej młodzieży. Chcieliśmy także wskazać jakość funkcjonowania środowisk oddziałujących na proces kształtowania osobowości młodego człowieka. To świat ludzi dorosłych: rodziców, wychowawców, nauczycieli kształtuje te warunki, definiuje normy i reguły życia społecznego, nie zawsze jednoznaczne i spójne. Zatem, życie w owej niejednoznaczności może powodować (i zapewne powoduje) zagubienie normatywne, zaburzoną hierarchię wartości, co prowadzi niejednokrotnie do wzrostu zachowań agresywnych w życiu społecznym.
In presented paper we analyse in detail family, peer environment, neighbourhood and school. We do it in search for flaws in system of values, in educational activities that lead to a significant increase of acts filled with aggression manifesting itself in number of ways. Violence always causes humiliation, tribulation, gives birth to hate, craves vengeance, and there is nothing into it that could argue In favour of its use. Violence is always a result of personal action, is usually intentional and, at its essence, is to violate law and goods of an individual what precludes self‑defence and causes damage. In research pre‑ sented we assumed that the source of violence is social environment of an individual, in particular: school, family and peers. In conducted research we aimed at determining basic levels of group influence that might eventually lead to increasing the sense of hazard among the youth of Łódź. We also intended to show quality of environments that influence the process of moulding young people’s personality. Results of this research allow us to conclude that the world of adults – parents, educators, teachers – defines norms and rules of social life that are not always explicit and coherent. Therefore life in such ambiguity causes normative disorientation, disturbed hierarchy of values that leads to increase of aggressive behaviour in social life.
Keywords
Year
Issue
28
Pages
203-228
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
References
 • Aronson E., Wilson T. D., Alert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 • Dąbrowska‑Bąk M., Przemoc w rodzinie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 2, s. 94‒110.
 • Górniewicz I., Przemoc w rodzinie. Zarys problemu, „Wychowanie na co dzień” 1995, nr 1, 5‒7.
 • Jundziłł J., Dziecko – ofiara przemocy, Warszawa 1993.
 • Kmiecik‑Baran M., Przemoc wśród młodzieży, „Solidarność” – Magazyn, 1988, nr 2, s. 12‒14.
 • Kmiecik‑Baran M., Młodzież i przemoc. Mechanizmy psychologiczno – socjologiczne, Warszawa 2000.
 • Komunikat CBOS, Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?, Warszawa 2007.
 • Misztal B., Grupy rówieśnicze młodzieży, Wrocław 1974.
 • Nowicka‑Włodarczyk E., Niestosowanie przemocy jako program moralny, Łódź 1981.
 • Mellibruda J., Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin, „Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii Zdrowia” 1993, t. 2, 123‒187.
 • Mellibruda J., Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_‑_eksperci_radza/01._Jerzyo_Mellibruda.pdf (odczyt z dn. 18 grudnia 2011).
 • Stankowski A., Stankowska N., Szkoła a zachowania dewiacyjne, w: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, red. A Nowak, Kraków 2000, s. 121‒137.
 • Urbańska J., Polska młodzież a problem niedostosowania społecznego, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 1997, nr 3/4, s. 97‒105.
 • Vasta R., Haith M., Miller S. A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088feb90-6668-4118-9a04-2eb03464bacc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.