PL EN


2018 | 12 | 1 | 80-85
Article title

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością fizyczną z województwa lubelskiego a czynniki społeczno-demograficzne

Content
Title variants
EN
The professional activities of persons with physical disabilities from Lublin province in the light of social and demographic factors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Na stopień zaangażowania osób z niepełnosprawnością w aktywność ekonomiczną wpływają różne czynniki natury demograficznej. Celem pracy była ocena aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością fizyczną, mieszkańców województwa lubelskiego w uwarunkowaniach socjo-demograficznych. Materiał i metody. Badania ankietowe zostały przeprowadzone od maja do października 2014 roku wśród 233 osób z niepełnosprawnością fizyczną, mieszkańców województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 51,07% (n=119) respondentów było aktywnych zawodowo, a cechami socjo-demograficznymi wpływającymi na aktywność zawodową okazały się: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny oraz stopień niepełnosprawności (p<0,05). Wnioski. Ważnymi determinantami aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością jest wiek, zamieszkanie w mieście, wykształcenie wyższe i średnie, status związku małżeńskiego oraz lekki i średni stopień niepełnosprawności.
EN
Introduction. The level of involvement in economic activity of people with disabilities is influenced by various demographic factors. The objective of the work was an evaluation of the professional activities of persons with physical disabilities who were residents of the Lublin Province taking into account social and demographic conditions. Materials and method. The survey was carried out in the period from May to October 2014 on a group of 233 persons with physical disabilities, residents of Lublin Province. The research tool was a questionnaire prepared by the author of the paper. Results. The research results show that 51.07% (n=119) of the respondents declared that they were professionally active, and the social and demographic characteristics influencing their professional activity were age, place of residence, education, marital status, and level of disability (p<0.05). Conclusions. The most-significant determinants of PA in persons with disabilities are working age, living in a city, higher and secondary education, marital status, and a low or moderate level of disability.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
80-85
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • SPZOZ w Puławach, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
author
 • Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawność w liczbach. Rynek Pracy. Pobrano z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach.
 • Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2, 129-156.
 • Cyran, A., Wiszniewska, M., Walusiak-Skorupa, J. (2012). Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Medycyna Pracy, 63(6), 637-650.
 • Górska, E. (2012). Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • GUS (2007). Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. W: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005-2006. Warszawa: GUS.
 • GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa: GUS.
 • Jońska, R. (2010). Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, Lublin: Euro Perspektywa.
 • Kalita, J. (2006). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów. Warszawa: FISH.
 • Pawłowska-Cyprysiak, K. (2011). Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 6-9.
 • Pawłowska-Cyprysiak, K., Konarska, M., Żołnierczyk-Zreda, D. (2013). Self preceived quality of life of people nwith physical disabilities and labour force participation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(2), 185-194. https://doi.org/10.1080/10803548.2013.11076977
 • Szczupał, B. (2006). Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, W: Z. Palak (red.), Jakość życia niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (s. 72-95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 • Urząd Statystyczny w Lublinie (2006). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. Osoby Niepełnosprawne w Województwie Lubelskim, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Walusiak-Skorupa, J., Wiszniewska, M., Krawczyk-Szulc, P., Rybacki, M., Wągrowska-Koski, E. (2011). Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym - problem współczesnej medycyny pracy? Medycyna Pracy, 62(2), 175-186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0895b328-4662-400d-bd7c-b71669dd64d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.