PL EN


2015 | 3 (25) | 51-66
Article title

Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych – zagadnienia wybrane

Authors
Content
Title variants
EN
Secondary unconstitutionality of legal regulations – chosen problems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny swą kognicją obejmuje kontrolę zgodności z ustawą zasadniczą konstytucyjnych źródeł prawa: ustaw, umów międzynarodowych oraz przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe. Skutki orzeczeń Trybunału stanowią niezmiernie ważne zagadnie-nie z punktu widzenia praktyki stosowania prawa. Wobec pojawiających się przypad-ków uchwalania przez parlament przepisów prawnych w brzmieniu, które uprzednio zostało zakwestionowane przez Trybunał, szczególnego znaczenia nabiera kwestia nie-konstytucyjności wtórnej w sferze prawa administracyjnego. Artykuł jest próbą zdefiniowania tego zjawiska i przedstawienia uwag wypływających z aktualnego orzecznic-twa i praktyki.
EN
In accordance with the regulations the Constitution of the Polish Republic Constitutio-nal Court of Justice controls concordances with law of principle of constitutional sour-ces of law: bills, international treaties and regulations given by central State-organs. Re-sults of opinions of Court of Justice determine the extremely important problem from the point of view of the practice of the application of the law. In the face appearing ca-ses of resolving by Parliament of legal provisions in the sound which previously was qu-estioned by Court of Justice, the special meaning gathers the matter of unconstitutio-nal of secondary in the sphere of the administrative law. The article is a test of defining of this occurrence and the performance of attentions effluent from the current jurisdic-tion and the practice.
Year
Issue
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Zarys modelu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 1997.
 • Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010.
 • Hauser R., Kabat A., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2002 r., I SA/Po 461/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, z. 2, poz. 17.
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.
 • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001.
 • Nowacki J., Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2013.
 • Wegner J., O stosowaniu Konstytucji przez sądy administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa” 2008, nr 4.
 • Wilbrandt-Gotowicz M., Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Warszawa 2010.
 • Wronkowska W., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-089babf8-07d8-4e09-bdeb-2f81d1b9f7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.