PL EN


2011 | 10 | 269-292
Article title

Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Periphrases of floristic names in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents functional and semantic characteristics od 46 periphrases of floristic names excerpted from the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The study herein aims to determine the literary and cultural motives of described periphrases. The poetess used this method of poetic expression as she wanted to emphasize the uniqueness of Polish flora or to illustrate the appearance of exotic plants.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bańko M., Peryfrazy w naszym życiu, „Poradnik Językowy” 2002, z. 9.
 • Bańko M., Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.
 • Białoskórska M., Mickiewiczowskie peryfrazy, Szczecin 2002.
 • Białoskórska M., Mickiewiczowskie peryfrazy, Szczecin 2002.
 • Białoskórska M., Peryfrazy z komponentem „ogień” i „światło” w twórczości Adama Mickiewicza, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, t. 4.
 • Budziszewska W., Wokół nazw lilii wodnych, „Prace Filologiczne” 1974, t. XXV.
 • Cygan S., Peryfrazy z kręgu flory w tekstach Stefana Żeromskiego, w: Literatura i życie literackie XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, red. B. Utkowska, K. Jaworski, Kielce 2006.
 • Czyżewska M., O symbolice barw: peryfrazy z kolorami w języku niemieckim i polskim, „Acta Philologica” 2006, nr 32.
 • Daszczyńska I., O internacjonalizacji wyrażeń peryfrastycznych, w: Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, red. M. Blicharski, H. Fontańskiego, Katowice 1994, t. 1.
 • Dzieniszewska A. , Zielnik poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Poezja” 1980, nr 5.
 • Dzieniszewska A., Zielnik poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Poezja” 1980, nr 5.
 • Encyklopedii powszechnej PWN, Warszawa 1979, t. I–V.
 • Głowiński M., Peryfrazy współczesne, „Teksty” 1972, nr 3.
 • Hodalska M., Mocarz Ducha zamieszkał w niebie. Peryfrazy ornamentacyjne i eufemizacyjne w prasie, „Język Polski” 2010, t. XC, z. 4–5.
 • Hurnikowa E., Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Warszawa 1995.
 • Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, t. LI, z. 2.
 • Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.
 • Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.
 • Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 1959.
 • Kuryłowicz B., Konceptualizacja róży w poezji Jana Kasprowicza, w: Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok 2008.
 • Marczewska M., Dąb – drzewo zmarłych, „Etnolingwistyka”, red. J. Bartmiński, Lublin 1997–1998, nr 9–10.
 • Mickiewicz A., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. II Powieści poetyckie, Warszawa 1955.
 • Nowakowska A., Róża w języku i kulturze, w: Język a kultura, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001.
 • Nowakowska A., Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław 2005.
 • Ozga J., „Tam brzóz różowa kora i zieleń wesoła” – o funkcji epitetu w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Blachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje zebrane, red. A. Madyda, t. I i II, Toruń 1993.
 • Piekarczyk D., Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.
 • Piekarczyk D., Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.
 • Puzynina J., O funkcjach języka, tekstu oraz ich elementów leksykalnych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław 1978.
 • Rychetr J., Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2009, t. 8.
 • Rychetr J., Peryfrazy nazw z kręgu fauny w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Między dawnymi a nowymi słowy, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2010.
 • Rychetr J., Peryfrazy nazwy „niebo” w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2010, t. 9.
 • Rychter J., Funkcje peryfraz nazw księżyca i słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2006, t. 5.
 • Rychter J., Funkcje peryfraz nazwy „niebo” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2007, t. 6.
 • Rychter J., Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2002, t. VIII.
 • Rychter J., Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2002, t. VIII.
 • Rychter J., Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (w druku).
 • Słowacki J., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. III Beniowski, Wrocław 1952,.
 • Słownik łacińsko-polski, oprac. S. Kumaniecki, Warszawa 1984.
 • Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1998, t. I.
 • Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
 • Słownika języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1900–1927, t. I–VIII.
 • Słownika języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958–1969, t. I–XI.
 • Tokarski R., Metafora – zagadka: możliwości interpretacji, w: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, pod red. T. Dobrzyńskiej, t. XXI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988.
 • Turska H., Język opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” wobec tradycji polskiego klasycyzmu, w: O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Z. Klemensiewicz, Wrocław 1959.
 • Tyniecki J., Słodko-gorzki eros niebieskomigdalnej Safony: o Pawlikowskiej inaczej, „Poezja” 1985, nr 7/8.
 • Wyka K., Maria z Kossaków: 9 lipca 1945–1965, w: idem, Wędrując po tematach, t. 2 Puścizna, Kraków 1971.
 • Zabierowski S., O losie jednej z peryfraz Jana Kochanowskiego, „Ruch Literacki” 1970, z. 6.
 • Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08b6715b-f8c0-46b8-9a7b-ff84e30e3d41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.