PL EN


2015 | 1 (5) | 47-67
Article title

Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej

Authors
Content
Title variants
EN
Globalization processes in the contemporary world economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The globalization can mean both potential profits and new chances, but on the other hand, it can cause serious threats and huge challenges. A direction of its developments and prevention from its negative results depend on possibilities to influence this process by particular countries and groupings, including societies. It is obvious that the present shape of the globalization bears injustice, increases inequalities and threats, so it must be corrected to common favour. A question rises if facing the decrease of national countries influence on the global market mechanism and lack of other power controlling the global market (what some recognize the real threat to democracy), steering the globalization is possible. An answer seems to be positive, however, strengthening of multilateral cooperation between countries and their common efforts to influence factors shaping this process is necessary. First of all, a coordination of the global politics is needed, by creation institutions, which would deal with the regulations of particular matters and setting norms, as well as controlling their obedience on the whole world scale, which would lead to the increase of the rules clearance. Additionally the taken standards must come from regulations and international agreements. It is important, first of all, in the financial markets work. For sure, it is not possible to eliminate some negative aspects of globalization, but they can be weakend, thanks to common efforts.
Year
Issue
Pages
47-67
Physical description
Contributors
References
 • Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Budnikowski A., 1993, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 • Dreher A., Noeh G., Martens P., 2008, Mausering Globalization-Gauiging in Concequences, Springer.
 • Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja, red. T. Wallas, 2000, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Froman M., 2014, The Strategic Logic of Trade, „Foreign Affairs”, November/December, no. 6.
 • Globalizacja działalności gospodarczej, red. E. Frejtag-Mika, 2003, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Gwiazda A., 1998, Globiregionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jakubczak R., 2008, Globalizacja a terytorium narodowe, Wydawnictwo Strategum, Słupsk.
 • Kłosiński K.A., Masłowski A., 2005, Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2007, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Kośmicki E., 2005, Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz.
 • Krzeczunowicz A., 2006, Globalizacja − geneza, zasięg, konsekwencje, Wydawnictwo Educator, Częstochowa.
 • Krzysztofek K., 1996, Nowe problemy kulturowe Europy, [w:] Integracja Europy. Elementy historii, problemy przyszłości, red. L.W. Zacher, P. Matusak, Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE, Warszawa.
 • Laska A., 2006, Technokratyczne spłaszczenie dyskursu o sprawiedliwości społecznej w sieci polityki globalnej, [w:] Globalizacja − pomiędzy polityką a ekonomią, red. D. Karnowska, M. Szatlach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Liberska B., 2002, Globalizacja, Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Marhold H., 2009, The potential for integration of „Sustainable Development”, [w:] Globalizacja – Unia Europejska – Polska. Polska a procesy globalizacji, red. R. Piasecki, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 • Misiak W., 2007, Globalizacja – więcej niż podręcznik: społeczeństwo, kultura, polityka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Moraczewska A., 2002, Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Morawiecki W., 1970, Międzynarodowe organizacje gospodarcze, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.
 • O’Sullivan G., 2006, Przenikanie standardów. Praktyka CSR jako jeden z efektów globalizacji, [w:] Globalizacja a rozwój regionów, red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Orłowska R., Żołądkiewicz K., 2012, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 • Pietraś M., 2002a, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [w:] red. M. Pietraś, Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Pietraś Z.J., 2002b, Unia Europejska wobec procesu globalizacyjnego, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji, red. P. Bożyk, 2004, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa.
 • Ridderstrale J., Nordstrom K., 2006, Karaoke Capitalism. Zarządzanie dla ludzkości, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rifkin J., 2001, Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rzepka A., 2002, Globalizacja: istota i podstawowe jej przejawy, Wydawnictwo WSHP, Sandomierz.
 • Sporek T., 2012, Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sporek T., 2010, Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Stachowiak Z., 2006, Globalne dylematy przedsiębiorczości, [w:] Globalizacja a rozwój regionów, red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, wyd. I, przekład: H. Simbierowicz, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2003, Globalization and the economic role of the state in the new millenium, “Industrial and Corporate Change”.
 • Stonehouse G., 2001, Globalizacja: strategia i zarządzanie, przekład: M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Wajda A., 2011, Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa.
 • Waleszczuk Z., 2008, Między egoizmem a dobrem wspólnym. Kryzys państwa w dobie globalizacji, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków.
 • Wallas T., 2000, Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Wnuk-Lipiński E., 2004, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, ZNAK, Kraków.
 • [1] http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Globalization_-_Looking_beyond_the_obvious/$FILE/LookingBeyondObvious.pdf (20.04.2012).
 • [2] http://www.outsourcingportal.pl/userfiles/file/raporty/20120706_paiiiz/prezentacja%20WIR%20UNCTAD%20-%20prof_%20Zbigniew%20Zimny.pdf (24.01.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08b7556d-8a93-4f93-a39f-9f6dcbabe69e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.