Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 15-31

Article title

Wierna miłość i zdrada małżeńska w ocenie licealistów i studentów

Authors

Content

Title variants

EN
Faithful love and adultery in evaluations of high school students and university students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule tym ukazuję wyobrażenia i oceny licealistów i studentów dotyczące miłości, wierności i zdrady małżeńskiej. Prezentacja ta opiera się na wynikach moich badań socjologicznych zrealizowanych w 2011 r. wśród uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych w Kaliszu (456) i wśród studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (436). Badania wykazały, że: 1) respondenci w znacznej większości (73,6%) poprawnie rozumieją istotę miłości, wierności i niewierności małżeńskiej; 2) zdecydowana większość licealistów i studentów (78,2%) akceptuje wzajemną wierność małżonków i widzi w niej podstawowe kryterium trwałości i nierozerwalności małżeństwa; 3) w ocenie przeważającego odsetka respondentów (89,4%) wierność obowiązuje w równym stopniu żonę i męża, gdyż oboje małżonkowie są odpowiedzialni za trwałość swojego związku i własnej rodziny; 4) jedynie niewielki odsetek respondentów w obu kategoriach (13,5%) kwestionuje dozgonną wierność małżeńską i opowiada się za możliwością zdrady małżeńskiej, uzasadniając ją różnymi powodami i przyczynami; 5) religijne i świeckie podejście respondentów do miłości małżeńskiej, instytucji małżeństwa i rodziny najsilniej wpływa na postrzeganie przez nich wierności i niewierności małżeńskiej – respondenci religijni liczniej opowiadają się za dozgonną i bezwarunkową wiernością obojga małżonków, zaś respondenci niereligijni są bardziej tolerancyjni i liczniej opowiadają się za zdradą małżeńską, a zarazem kwestionują konieczność wierności małżonków ponad ich osobiste i pozaosobiste możliwości; 6) respondenci w moich badaniach, zwłaszcza studenci, w większym odsetku niż respondenci w innych badaniach są skłonni opowiedzieć się za niewiernością małżeńską, jeśli małżeństwo funkcjonuje nieadekwatnie do oczekiwań obojga małżonków, nie daje im pełnej satysfakcji ze wspólnego życia i szczęścia osobistego. Oczywiście jest to subiektywne rozumienie niewierności małżeńskiej i jest ona uzasadniona różnymi czynnikami przez tych respondentów.

Year

Volume

Pages

15-31

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

author

References

 • Adamski F. (1982), Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baniak J. (2001), Zmiany w etosie małżeńsko-rodzinnym katolików miasta Kalisza. „Problemy Rodziny” 4: 35-41.
 • Baniak J. (2007), Miłość małżeńska w wyobrażeniach katolików polskich. „Poznańskie Studia Teologiczne” 21: 285-306.
 • Baniak J. (2010), Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Baniak J. (2015), Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Difin.
 • Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny. Kraków: Znak.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Blalock H.M. (1977), Statystyka dla socjologów, przeł. M. Tabin i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Budzyńska E. (2001), Model małżeństwa i rodziny u młodzieży wielkomiejskiej na przykładzie Katowic. [w:] Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki zmian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 303-314.
 • Dąbrowska Z. (2005), Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce? „Małżeństwo i Rodzina” 4: 4-6.
 • Dodziuk-Lityńska A., Markowska D. (1975), Współczesna rodzina w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Doniec R. (2001), Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dudziak U. (2001), Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne wśród młodzieży licealnej. [w:] Urban B. (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Dyczewski L. (1981), Rodzina polska i kierunki jej przemian. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Dyczewski L. (1994), Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dyczewski L. (2007), Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia. [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 11-34.
 • Endsjø D.Ø. (2011), Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks homoseksualny, przeł. A. Trzeciak, O. Galimska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Erler M. (1996), Die Dynamik der modern Familie. Empirische Untersuchung zum Wandel der Familienformen in Deutschland. Weinheim-Munchen: Juventa.
 • Fijałkowski W. (1977), Miłość w spotkaniu. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Fischer H.E. (1994), Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, przeł. Joteł, wyd. I. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Frątczak E. (2001), Model rodziny nuklearnej w Polsce w okresie transformacji. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 45-60.
 • Grzywak-Kaczyńska M. (1977), Psychologia dla każdego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Hildebrand D. (1982), Fundamentalne postawy moralne. [w:] D. Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner J. (red.), Wobec wartości. Poznań: W Drodze, s. 23-36.
 • Jung G.C. (1993), O naturze kobiety. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • KKK, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Poznań 2002: Pallottinum.
 • Kościół a problemy etyki seksualnej. Komentarz do Deklaracji „Persona Humana”, przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1987: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Kuciarska-Ciesielska M. (1999), Znaczenie małżeństwa w życiu człowieka. [w:] L. Adamczuk (red.), Kościół. Socjologia. Statystyka. Księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. Witoldowi Zdaniewiczowi SAC. Warszawa: Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, s. 118-125.
 • Laskowski J. (1987), Trwałość wspólnoty małżeńskiej. Studium socjologiczne. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Majkowski W. (1997), Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
 • Mariański J. (2003), Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Mierzwiński B. (1989), Teologia małżeństwa w świetle Soboru Watykańskiego II. [w:] Z. Pawlak (red.), Katolicyzm od A do Z. Łódź: Wydawnictwo Archidiecezjalne, s. 248-251.
 • Neysters P. (1999), Familienideal Und Familienrealitäten. „Lebendige Katechese” 2: 85-97.
 • Parsons T. (1964), Social Structure and Personality. New York – London: Colier-Macmilian.
 • Paweł VI (1968), Humane Vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Pieper J. (1975), O miłości. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Plopa M. (2006), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Polak M. (2001), Społeczno-kulturowe uwarunkowania duszpasterstwa narzeczonych. „Teologia Praktyczna” 12: 104-123.
 • Półtawska W. (1987), Przygotowanie do małżeństwa. [w:] F. Adamski (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Revydovych A. (2007), Aktualność małżeńskiej miłości i wierności. [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 73-96.
 • Rostowski J. (1987), Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ruszkiewicz D. (2005), Być singlem czy też żyć w parze?. „Małżeństwo i Rodzina” 4: 12-15.
 • Ryś M. (1977), Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Otwock.
 • Ryś M. (1998), O miłości, małżeństwie, rodzinie. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna.
 • Sujak E. (1983), Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie. Wrocław: Wydawnictwo Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szewczyk W. (1977), Kochać, aby się rozwijać. [w:] K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa: Adam, s. 145-152.
 • Troska J. (1998), Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego. Poznań: Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu.
 • Troska J. (1999), Moralność życia cielesnego. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.
 • Wiśniewska-Roszkowska K. (1990), I ty założysz rodzinę. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Notes

PL
Artykuł drugi z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-08b88294-a6a5-4e78-9221-6a1027097df7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.