PL EN


2014 | 37 | 435-439
Article title

Spadek efektywności fiskalnej podatków będących dochodem budżetu państwa na przykładzie podatku od towarów i usług

Content
Title variants
EN
The Decrease in the Effectiveness of Fiscal Income Taxes: The Tax on Goods and Services Cases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn znaczącego spadku wpływów z podatku VAT w Polsce w ostatnich latach. Autor zauważa, że co roku wpływy podatkowe są o kilka procent niższe, niż zakłada ustawa budżetowa. Straty budżetu państwa w latach 2008–2012 szacuje się na 90 mld zł, czyli ponad 20 mld zł rocznie. Oznacza to poważne konsekwencje dla stabilizacji finansów pu-blicznych. Autor wymienia następujące przyczyny takiego regresu wpływów podatkowych: stan prawa w Polsce, metody zarządzania podatkiem VAT (nieudolność w wykrywaniu prób uchylania się od podatku), sprzeczne interpretacje podatkowe wydawane przez administrację publiczną, opanowanie procesu tworzenia prawa przez lobbing biznesu branżowego i interesów branżowych. Autor stwierdza, że główną przyczyną destrukcji podatku VAT w Polsce jest proces noweli-zacji prawa. Pod naciskiem grup interesów wprowadzane są przepisy, które często legalizują próby uchylania się od opodatkowania. Przykładem takiego działania jest likwidacja sankcji finan-sowej w 2008 r. Autor podaje kilka przykładów zmian prawa podatkowego wprowadzonych w ostatnich latach, które mają negatywny wpływ na efektywność podatku VAT jako źródła do-chodów budżetowych. Jego zdaniem obecny stan prawny powoduje, że dalsze nowelizacje ustawy o podatku VAT są bezcelowe, pogłębiają jedynie istniejący chaos. Optymalnym rozwiązaniem byłoby uchwalenie nowej ustawy. Projekty takich ustaw już istnieją. Potrzebna jest jedynie po-ważna debata publiczna, która umożliwiałaby wprowadzenie ich w życie.
EN
The purpose of this article is to identify the causes of a significant decline in receipts from VAT in Poland in recent years. The author notes that every year the tax tides are a few percent lower than projected in the Budget Act. The losses of the state budget in 2008–2012 is estimated at 90 billion PLN, more than 20 billion PLN per year. This means serious consequences for the sta-bility of public finances. The author lists the following reasons for the contraction in tax revenues: the state of law in Poland, the methods of managing VAT (inefficiency in detecting attempts of tax evasion), conflicting interpretations issued by the public administration, mastery of the legislative process through lobbying industry business and industry interests. The author states that the main cause of the destruction of VAT in Poland is the process of revising the law. Legislation which often attempts to legalize tax evasion is introduced under pressure from interest groups. An example of such action is to eliminate the financial penalty in 2008. The author gives several examples of tax law changes introduced in recent years, which have a negative impact on the efficiency of VAT as a source of revenue. In his opinion, the current legal status makes further amendments to the VAT law pointless, only deepen the existing chaos. The optimal solution would be to adopt a new law. Projects of such laws already exist. There is only a need for a serious public debate, which would enable them to be implemented.
Year
Issue
37
Pages
435-439
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytet Warszawski Prezes Instytutu Studiów Podatkowych
References
  • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego syste-mu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.).
  • Modzelewski W., 2013, Odwrotne obciążenie przyczyną patologizacji podatku od towa-rów i usług, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”, nr 2.
  • Modzelewski W., 2013a, Rok 2012 – rekordowe wyłudzenia zwrotów podatku, „Doradz-two Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”, nr 2.
  • Poselski projekt ustawy o podatku od towarów i usług z 2011 r. (brak numeru druku sejmowego).
  • Projekt ustawy z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/ 155261.
  • Raport II pt. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce; stan obecny, przyczyny kryzysu. Czy potrafimy skutecznie zwiększyć dochody budżetowe?, 2010, Instytut Studiów Podatkowych.
  • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-wym (DzU nr 11, poz. 50 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  • Wyrok TSUE z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08bd2938-2d46-453b-adb3-cf7bb3281edc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.