PL EN


Journal
2008 | 1 | 45-66
Article title

Wymiar instytucjonalny Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Content
Title variants
EN
Institutional Dimension of the European Security and Defence Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie pogłębionej analizy wymiaru instytucjonalnego EPBiO na dwóch poziomach – taktycznym i operacyjnym. Biorąc za punkt wyjścia hybrydową naturę Unii Europejskiej autorka próbuje analizować kilka istotnych kwestii związanych z procesem decyzyjnym w obrębie drugiego fi laru UE, jak również więzi i zależności istniejące pomiędzy instytucjami. Podstawowym założeniem artykułu jest teza, że państwa członkowskie UE rozwinęły niezwykle skomplikowany mechanizm decyzyjny dla realizacji EPBiO, który stanowi odzwierciedlenie potrzeb uczynienia z UE „globalnego peacekeepera” i stabilizatora. Jednocześnie wszystkie państwa chciały zachowania swojej autonomii i suwerenności w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że struktura decyzyjna jest siecią instytucji o niejasnych i nieprecyzyjnie oddzielonych kompetencjach. Dodatkowo jest bardzo skomplikowana i podlega nieustannemu procesowi modyfi kacji. Oznacza to jednocześnie, że EPBiO nie jest mechanizmem tak skutecznym i dobrym jakim mogłaby być, gdyby procedury i proces decyzyjny były bardziej klarowne i uproszczone.
EN
The utmost aim of the article is in-depth analysis of the ESDP institutional dimension within two levels – tactical and operational ones. Taking the hybridity of the European Union as a point of departure the author tries to analyze several important issues concerning the EU decision-making process within the second pillar, as well as all links and dependencies existing between institutions. The main thesis is that the EU member states have developed extremely complicated decision-making mechanism for the ESDP, which expresses their need concerning the EU to be effective as a global peacekeeper and stabilizer. Simultaneously all the states wanted to preserve their national autonomy and sovereignty within the security and defence fi eld. The analysis performed let author to come to the conclusion that the decision-making structure is composed of a web of institutions having their competencies inaccurately divided, highly complicated and in fact permanently in the making. It means that the ESDP as a whole is not as successful and effi cient as it might be.
Journal
Year
Issue
1
Pages
45-66
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2008-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08c3baf0-748e-45cd-8326-cdc986c7e870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.