PL EN


2020 | 2(35) |
Article title

Pedagogika dziecka w twórczości Janusza Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego (próba analizy porównawczej)

Content
Title variants
EN
Child-centred pedagogy in the works of Janusz Korczak and Wasyl Suchomliński (comparative analysis)
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy porównawczej dziedzictwa pedagogicznego wybitnych, znanych na całym świecie pedagogów XX wieku – Janusza Korczaka (Polska) i Wasilija Suchomlińskiego (Ukraina) – w zakresie badań pedagogiki dzieciństwa. W opracowaniu opisano wpływ twórczości Janusza Korczaka na pracą i działalność Wasyla Suchomlińskiego. Opisano podejście obu pedagogów do określenia okresu dzieciństwa jako samodzielnego, zintegrowanego, wieloaspektowego systemu, który określa pełnowartościowy etap kształtowania osobowości. Zwrócono uwagę na ich obronę równości dziecka i osoby dorosłej oraz prawa dziecka do poszanowania i uznania prawa do „bycia tym, czym jest”. Przedstawiono w koncepcjach Korczaka i Suchomlińskiego relacje nauczyciel – dziecko, w których dziecko występuje jako pełnoprawny podmiot wychowania. Na koniec autor analizuje poglądy obu pedagogów na wychowanie jako całkowity, wolny i harmonijny rozwój wewnętrznych sił i zdolności każdego dziecka
EN
This paper intends to provide a comparative analysis of the pedagogical heritage of Janusz Korczak (Poland) and Vasyl Sukhomlynsky (Ukraine) – two outstanding 20th century teachers known worldwide - in the field of research into child-centred pedagogy. The study describes the influence of Janusz Korczak on the work and activities of Vasyl Sukhomlynsky. It describes the approach of both teachers to the period of childhood as an independent, integrated, multi-faceted system that defines a fully-fledged stage of the formation of a person. They both postulated the equality of children and adults, children's right for respect and "being themselves". The teacher-child relations were presented in the concepts of Korczak and Sukhomlynsky not through the object, but through a fully-fledged subject of education. The final part of the article shows the views of both of them on the aim of upbringing as complete, free and harmonious development of the internal forces and abilities of each child.
Contributors
References
  • Bybluk M., Janusz Korczak i Rosja, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2012 – 2013, nr 7 – 8. Газизова Ф., Предпосылки становления и развития педагогики детства, https:// cyberleninka.ru/article/n/predposylki-stanovleniya-i-razvitiya-pedagogiki, dostęp: 22.07.2019 r. Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, red. A. Lewin, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1992. 42 J. Korczak, Wychowanie wychowawcy. Teoria a praktyka [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978, s. 128. 43 В. О Сухомлинський, Сто порад учителеві [w:] В. О. Сухомлинський, Вибрані твори, Т. 2, Радянська школа, 1976, s. 420. Natalia Pobirchenko 19 Kadykało A., Poglądy Wasilija Suchomlińskiego na wychowanie, http://bazhum.muzhp.pl/ media//files/Podstawy_Edukacji/Podstawy_Edukacji-r2013-t6/Podstawy_Edukacji-r2013- t6-s227-242/Podstawy_Edukacji-r2013-t6-s227-242.pdf, dostęp: 22.07.2019 r. Korczak J., Internat – kolonie letnie – Dom sierot [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Jak kochać dziecko [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Niechęć [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Prawo do szacunku [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Prawo dziecka do szacunku [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Helcia [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 3, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Pedagogika żartobliwa (Moje wakacje. Gadaninki radiowe starego doktora), Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1939, s.32. Korczak J., Stefan [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 3, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Wychowanie wychowawcy przez dziecko [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Korczak J., Wychowanie wychowawcy. Teoria a praktyka [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, T. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978. Мельниченко О. В., Аналіз впливу педагогічних ідей я. корчака на розвиток української педагогіки, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22.10.2015, м. Київ С.264 (С. 261–267) http://elibrary.kubg. edu.ua/id/eprint/13832/1/O_Melnichenko_ 22_10_2015_konf_GI.pdf, dostęp: 2.08.2011. Michalak M., Słowo wstępne [w:] J. Korczak, Momenty wychowawcze, Warszawa 2017. Skibska J., Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej, https://depot.ceon.pl/bitstream/ handle/ 123456789/6712/Podmiotowosc_dziecka.pdf;sequence=1, dostęp: 22.07.2019 r. Сухомлинська O., Українсько-польсько педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В.Сухомлинського, https://library.udpu.edu.ua/library_files/istoruk_ped_ almanax/2016_1/8.pdf, dostęp: 22.08.2019 r. Сухомлинская O., Философия детства Януша Корчака, http://edition.vogazeta. ru/ivo/ info/15000.html, dostęp: 22.08.2019 r. Сухомлинський В., Серце віддаю дітям, Нове прочитання, Харків: Акта. – 2012. Сухомлинський В., Серце віддаю дітям [w:] В. О. Сухомлинський, Вибрані твори, Т. 3, Радянська школа, 1977. Сухомлинський В., Павлиська середня школа [w:] В. О. Сухомлинський, Вибрані тво- ри, Т. 4, Радянська школа, 1977. Сухомлинський В., Сто порад учителеві [w:] В. О. Сухомлинський, Вибрані твори, Т. 2, Радянська школа, 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08c54833-f611-4121-86db-2391a1539872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.