PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 149 - 159
Article title

Zarządzanie mediami – geneza, istota, koncepcje badawcze

Content
Title variants
EN
Media Management – the origin, the idea and the research concepts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono genezę oraz podstawowe koncepcje zarządzania mediami. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie odmienności zarządzania organizacjami medialnymi, która wynika z dwóch przesłanek: ich odmiennej, dualnej natury oraz właściwości informacji, podstawowego zasobu, jakim „gospodarują” organizacje medialne. W artykule postawiono dwie tezy: 1) podstawowe dobro współczesnego świata, jakim jest informacja, wymaga nowych sposobów zarządzania; dotyczy to zwłaszcza organizacji medialnych; 2) zmiana sposobów zarządzania w organizacjach medialnych wymaga kadr o innej wiedzy i predyspozycjach, a to wymaga nowych sposobów kształcenia. Postawione tezy wskazują, że analiza zarządzania mediami może być dokonywana na gruncie nauk humanistycznych, zwłaszcza w odniesieniu do mediów publicznych.
EN
The article describes basic concepts of carrying out research and defining media management. Research determinants and specification of given research area have been denoted, including information as primary stock being ‘utilized’ by media organizations. One introduced basic Polish and international research areas related to media management. Distinctness of attitude towards public and commercial media enterprises has been emphasized. The article verified two theses: 1. information, being basic good of contemporary world, requires new ways of management; it concerns especially media organizations; 2. the change of ways in which media organizations are managed requires staff possessing different than until now predispositions, knowledge and skills, which in turn, necessitates new ways of education.
Year
Issue
Pages
149 - 159
Physical description
Dates
issued
2013-11-30
Contributors
 • Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Ackoff, R.L. (1973). O system pojęć systemowych. Prakseologia, (2); za: S. Sokołowska (2009). Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Albarran, A.B., Chan-Olmsted, S.M. i Wirth, M.O. (red.). (2006). Handbook of Media Management and Economics. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Beliczyński, J. (2005). Radio jako obiekt zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Bielski, M. (1997). Organizacje, istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Clegg, S.R., Hardy, C. i Nord, W.R. (red.). (1996). Handbook of organization studies. London: Sage. Department for Culture, Media and Sport. (1999). The Future Funding of the BBC. Report of the Independent Review Panel. London: Department for Culture, Media and Sport.
 • Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza.
 • Hallin, D. i Mancini, P. (2007) Trzy modele mediów w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: WAiP.
 • Jędrzejewski, S. (2003). Radio w komunikacji społecznej. Warszawa: Profi-Press.
 • Kast, F.E. i Rosenzweig, J.E. (1972). Organization and Management. Environment and Perceived Environmental Uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17 (3).
 • Kowalski, T. (1998). Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego. Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlowe TEX.
 • Kowalski, T. (2008). Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania mediami. Warszawa: WAiP.
 • Kowalski, T. i Jung, B. (2006). Media na rynku. Warszawa: WAiP.
 • Koźmiński, A.K. i Piotrowski, W. (red.). (2004). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kreft, J. (2012). Ewolucja strategii transnarodowych korporacji transmedialnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • McKinsey Company. (2004). Review of Public Broadcasting Around the World. London:
 • McKinsey Company. McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mierzejewska, B.I. i Hollifeild, C.A. (2006). Theoretical Approaches in Media Management Research. W: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted i M.O. Wirth (red.), Handbook of Media Management and Economics. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Nierenberg, B. (2006). Strategia publicznego przedsiębiorstwa medialnego. Opole: Wydawnictwo Radio Opole.
 • Nierenberg, B. (2007). Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nierenberg, B. (2011). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nierenberg, B. (2012). Zarządzanie mediami – ujęcie systemowe. W: J.W. Adamowski i A. Jaskiernia (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju? (s. 143–154). Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
 • Piccard, R.G. (1989). Media Economics. Concepts and Issues. Newbury Park–London– New Delhi: Sage.
 • Piotrowski, W. (2004). Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia. W: A.K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pringle, P.K. i Starr, M.F. (2006). Electronic Media Management. Burlington–Oxford: Focal Press.
 • Roberts, K.H. i Grabowski, M. (1996). Organizations, technology and structuring. W: S.R. Clegg, C. Hardy i W.R. Nord (red.), Handbook of organization studies. London: Sage.
 • Ustawa z 29 XII 1992 r. o radiofonii i telewizji. DzU 1993, nr 7, poz. 34 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08c672b1-d140-4905-a719-d7be2d204381
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.