PL EN


2018 | 4 (75) | 105-116
Article title

Urząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989)

Authors
Content
Title variants
EN
Office and its functioning: Office of Letters in Polish Radio and Television (1951–1989)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza funkcjonowania Biura Listów w strukturach Polskiego Radia i Telewizji w latach 1951–1989. Biuro należało do kilku najważniejszych centralnych instytucji w ówczesnej Polsce, do których obywatele PRL pisali najczęściej. Jego funkcjonowanie napotykało na wiele trudności o charakterze organizacyjnym. Listy były podstawą wielu audycji radiowych o charakterze interwencyjnym i biuletynów przeznaczonych dla osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturach władzy
EN
The article aims at analysing the Office of Letters in the structures of the Polish Radio and Television in the period of 1951–1989. The office belonged to several central institutions in Poland, to which the citizens wrote most often. The functioning of the Office faced many difficulties of an organizational nature. Letters were seen to have an impact on radio programs of intervention nature and bulletins for persons holding the most important offices in the country.
Year
Issue
Pages
105-116
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa/Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw
References
 • Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA.
 • Komitet do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”. Sekretariat Generalny, 530/6/1; 530/6/2; 609/6; 916/20/3; 1445/1/1.
 • Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” 1400/46/2; 1445/9/5; 1468/6/6; 1544/20; 1729/43/1; 1889A/1.
 • Adamus A., Peerelowskie pisanie do władzy [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 136–153.
 • Adamus A., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017.
 • Jarosz D., Akta Biura Listów i Inspekcji KC PZPR jako źródło do badań rzeczywistości społecznej w Polsce w latach 1950–1956, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 1997, t. II, s. 191–216.
 • Jarosz D., Listy do centralnych instytucji państwa stalinowskiego jako źródło do badań życia codziennego w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 297–302.
 • Jarosz D., Peerelowskie lamenty mieszkaniowe [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008.
 • Jarosz D., Sytuacja materialna emerytów i rencistów w świetle listów do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1981–1989 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej.
 • Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, t. IV, Rzeszów 2016.
 • Jarska N., Listy do władz i instytucji jako forma komunikacji w stalinizmie [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944–1989, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2011.
 • Kochański A., Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996.
 • Miernik G., Codzienne troski Polaków w okresie gierkowskiego „dobrobytu” w świetle listów „do Warszawy” [w:] Życie codzienne w PRL (1956–1989), red. G. Miernik i S. Piątkowski, Radom 2006.
 • Miernik I., Codzienność w powiecie kieleckim w latach 1956–1975 w świetle listów do instytucji peerelowskich, „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej” 2007, nr 2.
 • Rokicki K., Listy i skargi na działalność MSW w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w analizach Biura Skarg i Listów MSW, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, nr 1.
 • Szulc P., „Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!” Grudzień’70 w listach do Radiokomitetu, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 16.
 • Wolsza T., Zaćmiński A., Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946–1952), Bydgoszcz 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08e6857f-8631-48f6-9bc2-105c31050c08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.